Polisi Gwaith Allanol Archifau

Cyflwyniad

Mae Swyddfa Archifau Sir Powys yn gweithredu yn unol â Datganiad Polisi a fabwysiadwyd gan Gyngor Sir Powys ar 18 Mehefin 1991. Mae'r datganiad hwn yn gofyn i Archifau'r Sir i:

 1. gael cofnodion sy'n ymwneud â gorffennol diwylliannol a hanesyddol Powys, a'u cadw a'u diogelu hwy yn unol â'r ddeddfwriaeth berthnasol
 2. darparu mynediad cyhoeddus iddynt

Yn unol â chynlluniau strategol a bennir gan Gyngor Sir Powys, mae Archifau Powys yn cyfrannu tuag at flaenoriaethau'r Cyngor, sef:

 • Iechyd a gofal cymdeithasol integredig i oedolion
 • Plant a phobl ifanc
 • Trawsnewid dysgu a sgiliau
 • Cymunedau cryfach, mwy diogel a dichonadwy yn economaidd
 • Gwasanaethau cyhoeddus cytbwys yn ariannol ac yn addas i'r diben

Bydd y polisi hwn yn cael ei weithredu o fewn cyd-destun natur ddwyieithog y sir ac yn unol ag ymrwymiad Cyngor Sir Powys i gydraddoldeb ac amrywiaeth. Fe fydd yn cael ei weithredu hefyd yn unol â Strategaeth Datblygiad Cynaliadwy'r Cyngor.

Nodau:

 1. Hyrwyddo a chynyddu mynediad at archifau
 2. Codi ymwybyddiaeth am Archifau Powys a'i swyddogaethau
 3. Hyrwyddo Archifau Powys fel adnodd ar gyfer dysgu
 4. Gwella ansawdd addysg disgyblion a myfyrwyr o bob oedran trwy'r defnydd priodol o'r archifau
 5. Hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol

Amcanion:

 1. Annog cadw, cyfrannu ac adneuo archifau
 2. Cynyddu mynediad at yr archifau ac estyn y gymuned o ddefnyddwyr Archifau Powys yn lleol ac o bell
 3. Cynnal sgyrsiau a chreu arddangosfeydd
 4. Trefnu ac arwain ymweliadau grŵp i Archifau Powys, lle bo hynny'n bosibl
 5. Hyrwyddo Archifau Powys trwy gyfryngau argraffedig a darlledu
 6. Darparu adnodd addas at ddefnydd ystafell ddosbarth, lle bo hynny'n bosibl
 7. Cynnig hyfforddiant a chyngor ar y defnydd addysgol o ddogfennau
 8. Cefnogi athrawon i ddefnyddio deunydd archifol o fewn eu hystafelloedd dosbarth
 9. Cynnig cyngor a chyfarwyddyd i fyfyrwyr sy'n cynnal gwaith ymchwil
 10. Annog cysylltiadau rhwng Archifau Powys a sefydliadau allanol gan gydweithio gyda hwy ar brosiectau ar y cyd

Methodoleg

Sgyrsiau, Ymweliadau ac Arddangosfeydd

 • ymateb i geisiadau am ymweliadau ag Archifau Powys, o fewn a thu allan i oriau swyddfa arferol
 • ymateb i geisiadau i roi darlithoedd a sgyrsiau mewn lleoliadau yn rhywle arall, o fewn a thu allan i oriau swyddfa arferol
 • darparu arddangosfeydd bychain o ddogfennau gwreiddiol a/neu ddogfennau copi o fewn Archifau Powys ac mewn mannau eraill
 • cefnogi digwyddiadau megis Ffeiriau Hanes Lleol trwy gyflwyno arddangosfa a desg gymorth
 • trefnu Dyddiau Agored i'r cyhoedd lle bo hynny'n bosibl

 

Cynyddu mynediad at Archifau Powys dros y Rhyngrwyd

 • datblygu mynediad at gatalogau Archifau Powys ar-lein trwy ein catalog ar-lein a'n gwefan ein hunain, a gwefan Canolbwynt Archifau (Archives Hub).
 • Hyrwyddo Archifau Powys trwy gyfryngau argraffedig a darlledu
 • darparu datganiadau i'r wasg trwy Swyddfa Cysylltiadau Cyhoeddus y Cyngor
 • darparu cyfweliadau ar gyfer y radio a theledu, a chyfryngau i'r wasg
 • cyhoeddi a dosbarthu cylchlythyr chwarterol
 • hwyluso'r defnydd o'r archifau o fewn prosiectau penodol gan sefydliadau darlledu a chwmnïau ffilmiau
 • ysgrifennu erthyglau i gylchlythyrau a chyfnodolion a gyhoeddir gan gymdeithasau hanes lleol a hanes teulu

 

Cydweithrediad a phartneriaeth gyda sefydliadau eraill

 • gweithio gyda Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd Powys
 • gweithio'n gydweithredol gyda sefydliadau lleol, gan gynnwys grwpiau cymunedol a chymdeithasau lleol, ar brosiectau sydd o ddiddordeb i'w gilydd

 

Monitro a Gwerthuso

 • gofnodi darparu sgyrsiau ac ymweliadau a phresenoldeb yn y rhain
 • cofnodi darparu arddangosfeydd
 • cofnodi nifer yr ymweliadau â gwefan Archifau Powys
 • defnyddio'r ystadegau uchod i hysbysu cydweithwyr, aelodau etholedig a'r cyhoedd (trwy Adroddiad Blynyddol Archifau Powys), ynghyd â chyflwyno data blynyddol i'r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus

 

Gellir sicrhau gwerthuso gweithgareddau gwaith allanol ac addysgol

 • trwy'r defnydd o holiaduron bodlonrwydd a ffurflenni sylwadau
 • trwy gasglu ac adolygu sylwadau yn unol â gweithdrefn Gwynion Cyngor Sir Powys
 • trwy adborth anffurfiol
 • trwy'r defnydd o grwpiau ffocws, fel sy'n briodol

 

Mawrth 200

Wedi'i adolygu 2011

Wedi'i adolygu 2014

Wedi'i adolygu 2018

I'w adolygu 2021

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu