Safonau'r Gymraeg

Mae Safonau'r Gymraeg, sy'n cael eu gosod o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, yn egluro sut mae disgwyl i sefydliadau ddefnyddio'r Gymraeg mewn gwahanol sefyllfaoedd.

 

Egwyddorion Arweiniol

Mae dwy egwyddor arweiniol i Fesur y Gymraeg, ac felly i'r modd y bydd y Cyngor yn darparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhowys:

  • Ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg.
  • Dylai pobl yng Nghymru allu byw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dymuno.

 

Sut mae hyn yn effeithio ar Bowys?

Mae'r Cyngor wedi derbyn Hysbysiad Cydymffurfio gan Gomisiynydd y Gymraeg, sy'n dweud sut y bydd disgwyl i'r Cyngor ddarparu gwasanaethau yn y Gymraeg, ystyried y Gymraeg wrth wneud penderfyniadau a rhoi rhagor o gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg ym Mhowys. 

Yn yr Hysbysiad Cydymffurfio, mae Safonau yn ymwneud â:

  • Cyflenwi Gwasanaeth - e.e. dros y ffôn, defnyddio'r Gymraeg mewn cyfarfodydd, derbynfeydd y Cyngor, llythyron a dogfennau, gwasanaethau ar-lein.
  • Llunio Polisi - asesu effaith polisïau a phenderfyniadau'r Cyngor ar gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg, a pheidio trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg, a meddwl sut y gallai newid y polisïau a'r penderfyniadau i gael gwell canlyniad i'r Gymraeg.
  • Gweithredu - e.e. sicrhau fod gwybodaeth a gweithdrefnau mewnol ar gael i staff yn Gymraeg, a bod adnoddau a hyfforddiant ar gael i staff i'w helpu i weithio yn Gymraeg. Sicrhau fod gan staff y sgiliau sydd eu hangen i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg.
  • Hybu - llunio strategaeth ar gyfer hybu'r Gymraeg a hwyluso'i defnydd yn yr ardal.
  • Cadw Cofnodion - y cofnodion y bydd angen i'r Cyngor eu cadw yn ymwneud â'r Safonau.

Gweld y rhestr lawn o safonau i'w gweithredu

 

Strategaeth Hybu'r Gymraeg 2017-2022

Strategaeth Cyngor Sir Powys i hyrwyddo a chefnogi'r Iaith Gymraeg o fewn ei ardal, a sefydlu'r seilwaith i alluogi rhagor o bobl i siarad Cymraeg, ei gwneud yn haws i'w defnyddio a sicrhau fod y Gymraeg yn cael ei hystyried wrth ddatblygu polisiau a gwasanaethau.

Strategaeth Hybu'r Gymraeg Powys [1023KB]

 

Adroddiad Monitro Blynyddol

Adroddiad monitro blynyddol Cyngor Sir Powys ar gydymffurfiaeth â Safonau'r Gymraeg

Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2020 [483KB]

 

Gwyliwch y ffilm

Edrychwch ar y ffilm hon i ganfod rhagor am Grwp Hyrwyddo, Herio a Chefnogi'r Gymraeg. Derbyniodd y grwp gydnabyddiaeth arbennig am Arweinyddiaeth yn y gwobrau 'Mwy na Geiriau' cenedlaethol yn 2017.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu