SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Adroddiad Gwasanaethau Oedolion

Image of the Care Inspectorate for Wales logo
1 Mai 2018 

Image of the Care Inspectorate for Wales logoBydd adroddiad arolwg o Wasanaethau Oedolion gan Arolygiaeth Gofal Cymru'n helpu'r cyngor i fwrw ymlaen â rhaglen wella dros dair blynedd ym Mhowys.

Mae Cyngor Sir Powys wedi derbyn canfyddiadau'r adroddiad yn llawn a fydd yn llunio rhan allweddol o raglen gwella gwasanaethau oedolion 2017-2020.  

Mae'r rhaglen eisoes wedi cael hwb o gynnydd mewn buddsoddiad o £6.5m dros y 12 mis nesaf. Rhoddodd yr Arolygwyr adborth positif am nifer o feysydd, yn cynnwys gwaith diogelu brys a morâl staff. Fodd bynnag roedd ganddyn nhw bryderon sylweddol am yr angen i gael ymatebion buan i bobl y mae angen cymorth arnynt i'w cadw'n ddiogel a gwella eu hansawdd bywyd.

Bydd yr argymhellion yn yr adroddiad i wella gwasanaethau oedolion yn cael eu gweithredu mor fuan ag y bo modd, gyda'r Prif Weithredwr Dros Dro a'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol newydd yn cymryd rôl flaenllaw yn y rhaglen wella, ar y cyd â phartneriaid allweddol.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd y Cyngor; "Mae gennym gynllun gwella cynhwysfawr yn ei le ar gyfer gwasanaethau oedolion ers peth amser. Ry'n ni wedi darparu adnoddau arwyddocaol i'n galluogi i wneud y newidiadau angenrheidiol ac mae'r arolygwyr wedi cydnabod hyn.

"Ry'n ni'n cydnabod bod rhaid i ni wneud gwelliannau ac yn ffyddiog bod y gwaith yn mynd yn ei flaen yn dda. Ry'n ni newydd greu Bwrdd Sicrhau Ansawdd a Gwella a fydd yn cael mwy o gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Bydd y Bwrdd yn gweithio'n annibynnol i fonitro ein cynnydd wrth inni ddiwygio'n gwasanaethau. Hefyd bydd yn rhoi syniadau newydd i ni am sut i gynnal y newidiadau cadarnhaol ry'n ni'n eu gwneud."

Dywedodd y Cynghorydd Stephen Hayes, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Oedolion; "Mae'r cyngor yn derbyn yr adroddiad yn llawn ac mae ei argymhellion yn deg.  Mae'r arolygwyr wedi rhoi adborth gwerthfawr i ni am y meysydd sydd angen eu gwella. Byddwn yn defnyddio eu sylwadau i gefnogi ein cynlluniau i gryfhau gwasanaethau.

"Byddwn yn sicrhau bod y cyngor cyfan yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â'r meysydd ar frys lle codwyd pryderon arwyddocaol.  Ry'n ni'n gwneud cynnydd a bydd hyn yn parhau ar gyflymdra."

Mae'r adroddiad yn dilyn arolwg manwl a chynhwysfawr o wasanaethau rheng flaen a diogelu ym mis Ionawr.  Hefyd buodd arolygwyr yn arfarnu safon arweinyddiaeth, rheoli a threfniadau llywodraethu'r cyngor. Mae'r adroddiad yn cydnabod bod staff yn frwdfrydig, ymroddedig ac yn mwynhau gweithio i Bowys.

Paratowyd y cynllun gwella cyn yr adroddiad arolygu gyda chefnogaeth lawn y Cabinet, y Tîm Rheoli a Gwasanaethau Cymorth Corfforaethol.  Darganfu'r adroddiad y buddsoddiad ariannol oedd ei angen i gryfhau diwygio gwasanaethau. O ganlyniad mae'r cyngor yn ymroddedig i fuddsoddi hyd at £6.5 miliwn dros y 12 mis nesaf.

Bydd y buddsoddiad yn cynyddu nifer y staff rheng flaen ac yn darparu rhagor o adnoddau ar gyfer Llinell Uniongyrchol Powys - un pwynt cyswllt i wasanaethau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu