Ymgynghori ar gynlluniau ar gyfer Parc Busnes Abermiwl

Image of the plans for Abermule business park
3 Mai 2018 

Image of the plans for Abermule business park

Mae'r cyngor sir wedi cadarnhau y bydd yn ymgynghori ar gynlluniau i ddatblygu parc busnes gwag yng ngogledd Powys ar gyfer unedau busnes a lle ailgylchu.

Mae cyfnod ymgynghori cyn-cynllunio wedi agor wrth i Gyngor Sir Powys ystyried datblygu Parc Busnes Abermiwl ger Y Drenewydd.  Mae'r cyngor yn cynnig datblygu'r parc busnes ac adeiladu chwe uned fusnes yn ogystal â chyfleuster ailgylchu ar ôl prynu'r safle 1.7 hectar gan Lywodraeth Cymru y llynedd.

Gwnaed y gwaith adeiladu seilwaith sylfaenol ar y safle sawl blwyddyn yn ôl fel rhan o Raglen Adfywio Dyffryn Hafren a ariannwyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru.

Mae'r cyngor yn bwriadu datblygu'r parc gam wrth gam a chael chwe uned fusnes i sefydlu ac ehangu busnesau lleol.    Os bydd y cynllun yn cael caniatâd cynllunio, rhagwelir y bydd y gwaith i adeiladu'r uned fusnes gyntaf yn cychwyn yng Ngwanwyn 2019 gyda'r gweddill yn cael eu hadeiladu fel daw tenantiaid.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet ar faterion Priffyrdd, Ailgylchu ac Asedau: "Fel rhan o'n gweledigaeth i Bowys, rydym am fod yn gyngor agored a blaengar sy'n helpu i sicrhau economi sy'n ffynnu.  Fe benderfynon ni ddatblygu'r safle hwylus hwn i sicrhau mwy o unedau busnes gan ein bod ni'n ymwybodol o ddiffyg lle addas i fusnesau sydd am ehangu yn y sir.

"Rydym yn gobeithio y bydd y cynllun hwn yn helpu busnesau i dyfu.  Gobeithio hefyd y bydd y parc busnes yn helpu i ddenu buddsoddiad ychwanegol gan greu gwell cyfleoedd am waith i bobl leol."

Bydd rhan o'r parc busnes yn cael ei ddatblygu'n gyfleuster crynhoi gwastraff ailgylchu o aelwydydd.  Bydd y gwastraff hwn yn cael ei grynhoi ar y safle cyn cael ei gludo i'w brosesu.

"Mae'n bwysig iawn bod gennym y seilwaith mewn lle i sicrhau bod ein cerbydau casglu mor effeithiol â phosibl er mwyn sicrhau ansawdd y deunydd wrth i ni barhau i godi ein cyfraddau ailgylchu yn unol â dyheadau a thargedau Llywodraeth Cymru," dywedodd y Cynghorydd Davies.

"Mae gennym safleoedd yn Aberhonddu a Rhaeadr ond mae angen safle yng ngogledd y sir.  Mae Parc Busnes Abermiwl mewn man delfrydol rhwng y ddau brif ganolfan poblogaeth yng ngogledd Powys."

Bydd y cyfnod ymgynghori'n cau ddydd Mercher 30 Mai a gallwch weld y ddogfen ymgynghori cyn-cynllunio yng Nghanolfan Gymuned Abermiwl yn ystod oriau agor.

I weld y dogfennau ar-lein ewch i www.asbriplanning.co.uk/statutory-pre-application-consultation/ sydd hefyd yn rhoi manylion sut y gallwch gyflwyno sylwadau ar y cynlluniau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu