SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwaith gwella ym Mharc Llyn Llandrindod wedi'i gwblhau

Image of 2 ladies sat in a dragon boat on Llandrindod Lake

15th Mai 2018 

Image of 2 ladies sat in a dragon boat on Llandrindod LakeMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi fod gwaith i wella ardal parc ger llyn yng nghanolbarth Cymru wedi'i gwblhau.

Mae Cyngor Sir Powys wedi cynnal y gwaith yn ardal Parc Llyn Llandrindod, diolch i grant gwerth £126,400. Roedd Gwasanaeth Adfywio'r Cyngor yn llwyddiannus wrth sicrhau'r grant oddi wrth yr Undeb Ewropeaidd trwy Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru.  

Mae Cyngor Sir Powys wedi cynnal y gwaith yn ardal Parc Llyn Llandrindod, diolch i grant gwerth £126,400. Roedd Gwasanaeth Adfywio'r Cyngor yn llwyddiannus wrth sicrhau'r grant oddi wrth yr Undeb Ewropeaidd trwy Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru.  

Mae'r gwaith sydd wedi'i gwblhau yn cynnwys gwella'r llwybr presennol i'r gorllewin o'r llyn fel llwybr amlbwrpas, sy'n ymuno erbyn hyn gyda Llwybr Seiclo Cenedlaethol 825 - a adwaenir fel Cylch Maesyfed. Mae gwelliannau i'r llwybrau coetiroedd wedi cael eu cyflawni gyda chymorth gan wirfoddolwyr sydd wedi arwain at lwybrau troed, grisiau a rheiliau llaw yn cael eu gosod er mwyn gwella diogelwch a sicrhau mynediad i ddefnyddwyr.

Mae 'Bwystfil Dwr Anhygoel' y llyn wedi cael ei atgyweirio wedi i'w strwythur cefnogi ddirywio ar ôl bod yn y dwr am 10 mlynedd.

Mae ardal yr amffitheatr wedi'i adfywio gyda hen seddi wedi'u symud a meinciau derw wedi'u gosod yn eu lle, ynghyd â chreu grisiau ar gyfer mynediad haws. Mae ardal y llwyfan wedi'i wella i greu man llwyfan mwy diffiniedig ar gyfer perfformiadau ac mae canopi ar gael y gellir ei dynnu ymaith dros ardal y llwyfan sy'n cynnig lloches i berfformwyr.

Ar hyn o bryd, mae'r cyngor yn gofyn am fynegiadau o ddiddordeb oddi wrth unrhyw un sydd â diddordeb mewn cynnal treialu busnes rheoli digwyddiadau yn yr amffitheatr. Dylai unrhyw un sydd â diddordeb anfon e-bost at regeneration@powys.gov.uk.

Mae cychod wedi cael eu hailgyflwyno ar y Llyn fel busnes peilot, a fydd yn cael ei weithredu gan Stuart Ingram o'r Groes tan fis Tachwedd. Mae chwe phedalo wedi cael eu gosod ar brydles fel rhan o'r nawdd grant ac mae gwaith sy'n angenrheidiol er mwyn gweithredu'r busnes wedi cael ei gynnal. 

Dywedodd y Cyng. Martin Weale, Aelod o'r Cabinet dros Adfywio: "Rwyf wrth fy modd fod y gwaith gwella ym Mharc Llyn Llandrindod wedi cael ei gwblhau. Mae'r ardal yn gyfleuster pwysig i'r dref a chanolbarth Powys ar gyfer ymwelwyr ac mae'r grant wedi cyflwyno hwb enfawr i ragolygon busnes. 

"Rydym yn gobeithio y bydd ymwelwyr â Pharc y Llyn yn gwerthfawrogi'r gwaith gwella a gyflawnwyd ac y byddant yn cefnogi'r busnes fel y byddwn yn treialu cynllun cychod ar y llyn."

Dywedodd y Cyng. Rachel Powell, Aelod o'r Cabinet dros Hamdden yn yr Awyr Agored: "Hoffwn ddiolch i Wirfoddolwyr Cefn Gwlad am eu hymdrechion wrth wella'r llwybrau coetiroedd a sicrhau ei fod yn hygyrch i'r sawl sy'n ymweld â Pharc y Llyn.

"Mae'n wych gweld cychod yn dychwelyd i'r llyn a hoffwn annog pob ymwelydd i roi cynnig ar hyn a chael golwg unigryw ar Barc y Llyn o'r llyn ei hunan."

£158,000 yw cyfanswm y buddsoddiad yn y prosiect gyda £126,400 yn dod o ganlyniad i Nawdd yr Undeb Ewropeaidd trwy grant Llywodraeth Cymru. Daeth y gweddill o wasanaeth adfywio'r cyngor a nawdd cyfatebol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu