SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Amgueddfeydd i Ysgolion

Museum education icon

Mae gan bob un o'r amgueddfeydd wasanaethau i ysgolion, sy'n defnyddio arteffactau go iawn a rhai wedi'u hail-greu, dillad hanesyddol go iawn, a gweithgareddau diddorol i ddod â thema'n fyw i'ch disgyblion neu'ch myfyrwyr. Gall ein gwasanaeth cymunedol ddod â phrofiad amgueddfa i'ch ysgol. Mae'r rhan fwyaf o'n themâu'n addas i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth, a byddwn yn dod â'r holl gyfarpar, arteffactau a deunyddiau eraill gyda ni.

 

Maesyfed

Rydym yn hapus iawn i groesawu grwiau ysgol i'r Amgueddfa am ddim. Yn achos yr ysgolion sydd am osgoi'r gost a'r anhawster o drefnu cludiant, mae gennym amrywiaeth eang o gasgliadau cyffwrdd y gall ysgolion eu benthyg. Byddwn yn codi £10 am y gwasanaeth yma - cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

Sylwch nad staff yr Amgueddfa sy'n hwyluso'r ymweliadau ag ysgolion.

 

Brycheiniog

Gwybodaeth am y Gwasanaeth

O  bryd i'w gilydd, byddwn yn cynnig gweithdai yn gysylltiedig ag arddangosfeydd dros dro, gwyliau, ac achlysuron eraill yn Aberhonddu; bydd y rhain yn cael eu cynnal mewn partneriaeth â sefydliadau lleol eraill mewn gwahanol leoliadau ac yn cael eu hysbysebu ar wahân.

 

Sesiynau wedi'u hwyluso ar gyfer ysgolion cynradd

Rydym yn cynnig amrywiaeth o sesiynau wedi'u hwyluso sy'n gysylltiedig â Chwricwlwm Cenedlaethol Cymru a lle bo'n briodol ac yn bosibl, â hanes yr ardal leol. Mae'r gweithdai'n cynnwys gweithgareddau ymarferol ac yn annog plant i feddwl ac i ddarganfod drostyn nhw'u hunain.

Mae'r sesiynau ar gael gydol y flwyddyn ac yn seiliedig ar adnoddau ac arteffactau'r amgueddfa. Os oes yna thema o ddiddordeb i chi nad ydym wedi'i chynnwys yn y rhaglen, cysylltwch â ni - mae'n bosibl y byddwn yn gallu trefnu sesiwn wedi'i lunio'n benodol ar eich cyfer chi.

Bydd y sesiynau'n para  o leiaf hanner diwrnod (ar amser sy'n addas i chi). Am resymau ymarferol, byddai'n well gennym gael grwpiau o un dosbarth yn unig, er gallai fod yn bosibl darparu ar gyfer nifer uwch yn achos rhai gweithgareddau; cofiwch ofyn. Gallwn addasu'r holl sesiynau ar gyfer CA2 (7-11 oed) neu'r Blynyddoedd Cynnar a'r Cyfnod Sylfaen (4-7 oed) oni bai ein bod yn nodi'n wahanol. Byddwn wedi asesu'r risgiau ar gyfer pob un o'n gweithgareddau. Cysylltwch â'r Swyddog Addysg am gopi o'r ffurflen asesu risg priodol os oes ei angen arnoch chi.

Am ymweliadau cymunedol, rydym yn codi £65 am hanner diwrnod pan fydd ysgol yn bwcio am y tro cyntaf mewn blwyddyn ariannol. Pan fydd yr un ysgol yn bwcio am yr ail dro neu ragor yn yr un flwyddyn ariannol, byddwn yn codi £55 am hanner diwrnod. Byddwn yn codi £45 am ymweliad hanner diwrnod â'r Amgueddfa (hyd at 35 o ddisgyblion). Byddwn hefyd yn codi ychydig fesul pen am ddeunyddiau crefft os defnyddir y rhain (50c - £2.50).

I sicrhau lle / i drafod eich gofynion, cysylltwch â ni.

 

Pobl Oes Fictoria a Bywyd yn y 19eg Ganrif

Mae set dosbarth o wisgoedd o oes Fictoria i'r plant eu gwisgo yn ystod unrhyw un o'r sesiynau sydd wedi'u rhestru yma. Gall sesiwn ar fywyd oes Fictoria gynnwys naill ai un neu sawl elfen o blith y canlynol:

  • Diwrnod Golchi yn Oes Fictoria - Casgliad cyffwrdd o arteffactau gwreiddiol a rhai wedi'u hatgynhyrchu. Mae'r sesiwn hefyd yn addas ar gyfer gwaith thema ar ddwr neu gartrefi ers talwm neu ar gyfer gosod digwyddiadau yn eu trefn ar gyfer dosbarthiadau Blynyddoedd Cynnar a'r Cyfnod Sylfaen.
  • Teganau, Gemau a Difyrion Oes Fictoria -Casgliad cyffwrdd o deganau wedi'u hatgynhyrchu. Mae plant yn cael cyfle i wneud eu teganau'u hunain a chwarae gemau parlwr yr oes. 
  • Cartrefi yn oes Fictoria - Casgliad cyffwrdd o eitemau o'r cartref gwreiddiol neu wedi'u hatgynhyrchu.  Gall y sesiwn yma gynnwys cyfle i roi cynnig ar baratoi a choginio bwyd yn y dull Fictoraidd.
  • Dyddiau Ysgol yn Oes Fictoria - Gall plant ddarganfod sut beth oedd bywyd plentyn ysgol yn oes Fictoria a rhoi cynnig ar weithgareddau fel llawysgrifen gopor-plêt.  Casgliad cyffwrdd o arteffactau wedi'u hatgynhyrchu. 
  • Trafnidiaeth yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg (CA2 yn unig) - Bydd y plant yn defnyddio ffotograffau i ddarganfod ffeithiau am drafnidiaeth ar y ffordd, y rheilffordd a'r dwr.
  • Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu (CA2 yn unig) - Sgwrs gyda darluniau am hanes Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu a'r math o bobl oedd yn gweithio ar y Gamlas yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae'n bosibl y bydd yn cynnwys sgwrs wrth fynd am dro ar hyd ymyl y gamlas.

 

Y Rhufeiniaid 

Mae gennym wisg Rufeinig i fachgen a gwisg Rufeinig i ferch, yn ogystal ag atgynhyrchiad o arfwisg Rufeinig i fachgen a helmed y gall y plant ei gwisgo. 

Cloddio am y Rhufeiniaid - Bydd y plant yn dysgu sut y gallwn ddarganfod y gorffennol trwy edrych ar yr hyn y mae pobl yn ei adael ar ôl; sut y mae archeolegwyr yn dod o hyd i safleoedd i'w cloddio a'r dulliau maen nhw'n eu defnyddio i ddatgloddio a chadw'r hyn maen nhw'n dod o hyd iddo. Arteffactau Rhufeinig a chasgliad cyffwrdd sy'n archwilio bywyd yr oes Rufeinig.

Bwyd Rhufeinig - Bydd y plant yn darganfod beth roedd y Rhufeiniaid yn ei fwyta, sut roedden nhw'n ffermio a'r bwyd y gwnaethant ei gyflwyno i Brydain. Casgliad cyffwrdd o grochenwaith a llestri Rhufeinig wedi'u hatgynhyrchu. Gall y sesiwn yma gynnwys blasu bwydydd Rhufeinig poblogaidd.

Bywyd fel Milwr Rhufeinig - Gall plant ddarganfod sut beth oedd bywyd troedfilwr Rhufeinig yng Nghymru, beth a wisgai, sut roedd yn byw a sut roedd yn teithio. Rhoi cynnig ar wisgo atgynhyrchiad o arfwisg.

 

Benthyg adnoddau

Mae gennym ddau flwch adnoddau i'w benthyca, y naill yn cwmpasu thema'r Ail Ryfel Byd a'r llall y Tuduriaid (gallwch lawrlwytho'r rhestrau cynnwys isod). Mae'r ddau flwch ar gael i'w benthyg gan ysgolion am hyd at hanner tymor ar gost o £10 os ydych yn casglu ac yn dychwelyd y blwch eich hun, neu £20 os bydd staff yr Amgueddfa'n ei gasglu a'i ddychwelyd:

Hefyd mae gennym 2 becyn gweithgareddau y gallwch eu benthyg yn rhad ac am ddim:

1960au. Cwis yn gysylltiedig â'r 60au, sy'n galluogi plant i edrych ar fywyd bob dydd trwy adroddiadau papurau newydd, hysbysebion, ffotograffau ac ati. Yn addas ar gyfer Blynyddoedd 5 a 6.

Newidiadau yn Aberhonddu.  Cwis llwybr, gan ddefnyddio pecynnau o hen ffotograffau o Aberhonddu (wedi'u lamineiddio).  Mae'r rhain i'w defnyddio ar daith gerdded o amgylch y dref i weld sut y mae hi wedi newid dros y 100-150 mlynedd diwethaf. Fe gymer oddeutu awr mewn grwpiau bychain. Addas ar gyfer CA2.

Mae'n bosibl y byddwn hefyd yn gallu defnyddio eitemau wedi'u hatgynhyrchu o'n hadnoddau addysgol eraill am gyfnodau byr, am ffi fechan. Cofiwch holi ynglyn â hyn.

 

Cystadleuaeth Prosiect Hanes Victor Jones ar gyfer Disgyblion Blwyddyn 6

Cynhelir Cystadleuaeth Prosiect Hanes flynyddol Victor Jones i ddisgyblion Blwyddyn 6 ac mae'r gystadleuaeth yn cael ei threfnu ar y cyd gan Amgueddfa Brycheiniog a Chyfeillion yr Amgueddfa. 

Mae'r gystadleuaeth yn agored i bob disgybl Blwyddyn 6 (10-11 oed) yn Sir Frycheiniog. Nod y gystadleuaeth yw annog pobl ifanc i ymddiddori mewn hanes lleol a datblygu ymhellach y cysylltiad rhwng yr ysgolion cynradd ac Amgueddfa Brycheiniog. 

Er y dylai'r cynigion ymwneud â hanes Brycheiniog, mae rhwydd hynt i'r plant ddewis pwnc o unrhyw gyfnod, o oresgyniad y Rhufeiniaid yng Nghymru i'r cyfnod sydd ohoni; bydd eu gwaith yn cael ei farnu ar gynnwys, gwreiddioldeb a chyflwyniad.

 

Gwaith y Meistri yn yr Ysgol

Fis Hydref 2013, aeth staff Amgueddfa Brycheiniog â'r darlun olew "Mynyddoedd Cymru" gan yr arlunydd Cymreig Augustus John (1878-1961) i  Ysgol Rhys Pritchard yn Llanymddyfri. 

Roedd y digwyddiad yn rhan o brosiect "Your Paintings: Masterpieces in Schools", a ddatblygwyd gan Sefydliad Catalogau Cyhoeddus (PCF) mewn partneriaeth â BBC Learning a gynhaliwyd gydol mis Hydref. Roedd Amgueddfa Brycheiniog yn un o ddim ond 26 o sefydliadau n y DG a gynigodd fenthyca un o weithiau'r meistri i ysgol gynradd neu uwchradd am y diwrnod. Cafodd pob un o'r ysgolion gyfle i ddefnyddio'r darlun i ysgogi dysgu creadigol mewn cymaint o feysydd pwnc â phosibl ar draws y cwricwlwm.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu