SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Paid pryderu am dy bryd bwyd, mae'n saff i'w fwyta

The people who protect your plate logo
4 Mehefin 2018 

The people who protect your plate logoDoes dim dwywaith ein bod ni wrth ein bodd gyda'n bwyd. A dweud y gwir gwarion ni £203 biliwn ar fwyd a diod y llynedd. Ond rydym fel arfer yn cymryd diogelwch ein bwyd yn ganiataol.

Yn ystod Wythnos Diogelwch Bwyd Cenedlaethol (4 - 10 Mehefin 2018) bydd Cyngor Sir Powys yn cydweithio â'r Asiantaeth Safonau Bwyd i hyrwyddo diogelwch bwyd a'r tîm sy'n gweithio y tu ôl i'r llenni ym Mhowys i sicrhau bod y bwyd rydym yn ei brynu'n ddiogel ac yn ddigon da i'w fwyta.

Mae llu o bobl yn gweithio i gadw bwyd yn ddiogel; mae gan Gyngor Sir Powys dîm o Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd ymroddgar sy'n mynd ati i archwilio busnesau bwyd lleol i sicrhau bod eu safonau glendid yn cyrraedd y safon briodol. Derbyniodd 95 y cant o fusnesau a archwiliwyd ym Mhowys sgôr hylendid bwyd o 3 (boddhaol ar y cyfan) neu'n uwch o dan y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd. Mae'r cynllun yn cynnwys busnesau sy'n cyflenwi neu'n gweini bwyd yn uniongyrchol i gwsmeriaid megis bwytai, tafarndai, caffis, pryd ar glud, faniau neu stondinau bwyd, ffreuturiau, gwestai, archfarchnadoedd, ysgolion, ysbytai a chartrefi gofal.

Mae'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yn helpu pobl i ddewis lle i siopa am fwyd a lle i fwyta allan trwy roi gwybodaeth glir iddyn nhw am safonau hylendid busnesau. Mae chwe sgôr hylendid i'w chael sy'n amrywio o 'Dim' (angen gwella ar frys) ar waelod y raddfa i 5 (da iawn) ar y brig. Mae swyddogion yn rhoi sticeri du a gwyrdd i fusnesau eu dangos yn y safle ac mae pob sgôr yn cael ei chyhoeddi ar-lein. Wedyn gall pobl ddewis lle i brynu a bwyta bwyd ar sail gwybodaeth. Mae'r rhan fwyaf o fusnesau ym Mhowys yn cael sgoriau boddhaol ar y cyfan, neu 'da', neu 'da iawn'.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Diogelwch Bwyd: "Mae gennym dîm ymroddgar sy'n gweithio'n galed i sicrhau bod bwyd yn ddiogel i'w fwyta ym Mhowys. Mae hyn yn golygu bod trigolion y sir ac ymwelwyr yn gallu mynd allan am bryd o fwyd gyda thawelwch meddwl. Mae'r ymchwil yn dangos mai hylendid yw prif bryder diogelwch bwyd ymysg pobl sy'n  bwyta allan yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn falch tu hwnt bod y rhan fwyaf o'n busnesau bwyd lleol yn cael sgôr 3 neu'n uwch."

Dywedodd Richard Bowen, Cyfarwyddwr Dros Dro'r Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru: "Trwy gydweithio â Chyngor Sir Powys a'u Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd arbenigol, rydym yn benderfynol o sicrhau y gall pobl gael ffydd bod y bwyd maen nhw'n ei brynu a'i fwyta'n ddiogel ac yn ddigon da i'w fwyta. Trwy ddefnyddio ein Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd mae'r cyhoedd yn gwybod pa mor lân yw lleoedd bwyta ac maen nhw'n gallu penderfynu lle i fwyta a phrynu bwyd ar sail hyn. Mae hefyd wedi bod yn effeithiol dros ben fel ffordd o godi safonau ymhlith busnesau bwyd ledled y wlad."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu