1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Bydd peth oedi ar dalu Budd-daliadau Tai
Darllen mwy

Gwneud cais am Grant Prydau Ysgol a Gwisg Ysgol

Os ydych ar incwm isel, gallwn eich helpu gyda chost prydau ysgol ar gyfer unrhyw ddisgybl mewn addysg amser llawn. Gallwn hefyd eich helpu gyda chostau dillad os oes gennych blentyn sy'n symud i fyny i Flwyddyn 7.

 

Prydau Ysgol am Ddim

Mae prydau bwyd am ddim ar gael i ddisgyblion os yw eu  rhieni / gofalwyr yn derbyn:

 • Arbedwch hyd at £400 y flwyddyn ar gyfer pob plentyn ysgol gynradd
 • Helpwch eich ysgol ac ysgolion eraill ym Mhowys i elwa o gyllid oherwydd eich bod wedi cofrestru
 • Gall cofrestru ar gyfer Prydau Bwyd Ysgol am Ddim golygu eich bod yn gymwys am help a chymorth arall.

Mae'n hawdd a chyfrinachol i gofrestru.  Nid oes rhaid i chi ddweud wrth yr ysgol.

Os yw eich plentyn yn penderfynu cael pryd o fwyd yn yr ysgol ar unrhyw ddiwrnod byddant yn cael y pryd o fwyd sydd ar gael.  Mae systemau gan nifer o ysgolion sy'n golygu ei fod yn amhosib i ddisgyblion eraill wybod pwy sy'n cael prydau bwyd ysgol am ddim.

 

Pwy sy'n gallu cael prydau ysgol am ddim?

I gael prydau ysgol am ddim yn ysgolion Powys, rhaid i'r rhieni/gofalwyr fod yn derbyn un o'r canlynol:

 1. Cymhorthdal Incwm
 2. Lwfans Ceisio Gwaith (Seiliedig ar Incwm)
 3. Os ydych yn Geisiwr Lloches ac yn cael cymorth dan y Ddeddf Lloches a Mewnfudo.
 4. Credyd Gwarantedig Pensiwn y Wladwriaeth
 5. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 6. Credyd Treth Plant - cyn belled nad ydych yn cael swm am ofal plant wedi'i dalu gyda'ch Credyd Treth plant, neu'n derbyn Credyd Treth Gwaith. Mae'n rhaid i adran Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi fod wedi gweithio allan bod incwm eich aelwyd yn £16,190 y flwyddyn neu'n llai.

Gallwch hefyd gael prydau ysgol am ddim os oes gennych hawl i daliad Gredyd Treth Gwaith estynedig (run-on) am bedair wythnos ar ôl gorffen gweithio neu leihau eich oriau gwaith i lai na 16 awr yr wythnos.

 

Sut i gofrestru

 1. Os ydych eises yn derbyn Budd-dal Tai neu Ostyngiad Treth y Cyngor, nid oes angen i chi lenwi ffurflen.  Cysylltwch â ni a byddwn ni'n gwneud y gweddill i chi.
 2. Os ydych yn bwriadu gwneud cais am Fudd-dal Tai neu Ostyngiad Treth y Cyngor, gallwn wneud y trefniadau ar gyfer prydau ysgol am ddim a grant gwisg ysgol ar yr un pryd.
 3. Gallwch hefyd gofrestru am brydau ysgol am ddim a grantiau dillad dim ond trwy lenwi'r ffurflen syml isod a chlicio Anfon.

Llenwi'r ffurflen prydau ysgol Am Ddim a grant dillad ar-lein

 

Grantiau Gwisg Ysgol

Os yw eich plentyn yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim, gallwch hefyd gael grant ar gyfer gwisg ysgol pan fyddant yn dechrau Blwyddyn 7 mewn ysgol uwchradd neu'n mynychu ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu uned gyfeirio disgyblion ac yn 11 oed ar ddechrau'r flwyddyn ysgol.

Byddwn yn dod o hyd i ddisgyblion cymwys trwy ddefnyddio'r cofnodion prydau ysgol am ddim.  Byddwn yn cysylltu â rhieni/gofalwyr am y grant ar gyfer gwisg ysgol.

Os nad yw eich plentyn yn derbyn prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd, llenwch a dychwelwch y ffurflen gais.

Os yw eich plentyn yn trosglwyddo i ysgol y tu allan i Bowys, gwnewch gais i awdurdod sy'n cynnal yr ysgol.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu