Agor man cymunedol newydd i drigolion Y Gelli

Translation Required:

Image of the community space at Hay
13 Mehefin 2018 

Image of the community space at HayMae cyfnod cyffrous yn wynebu 'tref y llyfrau', wrth i adeilad cymunedol hyblyg newydd sbon agor ar 18 Mehefin a fydd yn ymgorffori'r llyfrgell ac yn agor cyfleoedd i drigolion a grwpiau cymunedol ddod at ei gilydd a defnyddio adnodd cymunedol ar gyfer llu o weithgareddau. 

Mae'r adeilad modern wrth ymyl ysgol gynradd gymunedol newydd y dref ger prif faes parcio'r dref, ac mae ganddo ei chegin fach ei hun, toiledau i bobl anabl a mynedfa ar wahân sy'n golygu ei bod yn gwbl annibynnol ar yr ysgol, sy'n sicrhau diogelwch y plant bob amser. Bydd yr adeilad yn fwy hygyrch i drigolion ac ymwelwyr a bydd y prif faes parcio ac arosfannau bysiau ar stepen y drws.

Mae modd llogi'r adeilad cymunedol a'i aildrefnu'n rhwydd ar gyfer cyfarfodydd a gweithgareddau eraill y tu allan i'r prif oriau agor. 

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio ar faterion pobl ifanc, diwylliant a hamdden:  "Bydd darparu adnodd cymunedol modern fel hyn yn Y Gelli yn creu pob math o gyfleoedd i grwpiau trigolion a gwirfoddoli a'r asiantaethau sy'n bartneriaid â ni i weithio ochr yn ochr â ni a darparu gweithgareddau newydd a chyffrous i bobl eu mwynhau - a hyn oll o dan un to. R'yn ni'n falch o ddweud bod y clwb ar ôl ysgol wedi cael lle yna bob dydd Llun i ddydd Iau tan 4.30pm i gynnig amrywiaeth o weithgareddau difyr i blant ar ôl i'w diwrnod ysgol ddod i ben. Bydd y ddarpariaeth hon yn help mawr i nifer o rieni sy'n gweithio yn y gymuned."

"Ar ben hyn mae cyfle i ddosbarthiadau nos Technoleg Gwybodaeth, ioga, coginio a grwpiau 'gweu a sgwrsio' logi'r lle ac i grwpiau eraill gynnig amrywiaeth o weithgareddau lles. Rwy'n falch dros ben o gyhoeddi y bydd y ganolfan yn agor yn fuan, a fydd yn gartref i'r gwasanaeth llyfrgell cyfredol yn ogystal â chynnig lle y bydd pobl leol yn ei ddefnyddio er lles y gymuned."

Bydd yr hen lyfrgell yn cau ei drysau i'r cyhoedd am 7pm nos Fawrth 11 Mehefin ac yn ailagor fel rhan o'r cyfleuster newydd sbon yma wythnos yn ddiweddarach ddydd Llun 18 Mehefin gan gynnig amrywiaeth eang o lyfrau, cyfrifiaduron, DiWifr a lle i drigolion geisio cyngor am amrywiaeth o wasanaethau eraill y cyngor. Hefyd bydd teuluoedd yn gallu defnyddio'r adnoddau ar adeg gyfleus iddyn nhw, gan wybod bod eu plant ar yr un safle yn yr ysgol drws nesaf. 

"Ry'n ni'n edrych ymlaen yn fawr at ddefnyddio'r adeilad yma a'r llyfrgell y drws nesaf i ni," meddai'r Pennaeth, Alexine Bartholomew. "Ry'n ni bob amser wedi mynd â'r plant i lawr i'r llyfrgell i'w hannog i fenthyg llyfrau i'w darllen gartref, ond nawr byddwn yn gallu ymweld â'r llyfrgell yn rhwyddach a bydd y plant yn gallu mynd â'u teuluoedd yno hefyd er mwyn cael mwynhau rhannu llyfrau gyda'i gilydd."

Ar y cychwyn, bydd y lle cymunedol lle gellir cael hyd i gyfleoedd llythrennedd o bob math ar agor am ddeuddeg awr yr wythnos (Dydd Llun 9am - 12 hanner dydd, 1pm - 3pm, Dydd Iau 9am - 12 hanner dydd, 1pm - 3pm, a bob dydd Sadwrn 10.00am - 12.30pm).  Mae modd cadw lle yn yr adeilad hyblyg trwy'r ysgol a chan hynny bydd yn cynnig cyfleoedd eraill ar gyfer y gymuned.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu