Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Newid ysgol yn Ystod y Flwyddyn

Os ydych yn dymuno trosglwyddo eich plentyn i ysgol wahanol ar unrhyw adeg (ac eithrio wrth symud ty), dylech drafod hyn gyda Phennaeth eich ysgol bresennol. Yna, dylech fynd at Bennaeth yr ysgol rydych wedi'i dewis a thrafod posibilrwydd derbyn y plentyn i'r ysgol honno, gan esbonio pam rydych yn dymuno newid ysgol.

Bydd angen i chi lenwi 'Ffurflen Symud Ysgol yn ystod y Flwyddyn' [287KB]

Yna bydd angen i chi lenwi Ffurflen Derbyn i'r Ysgol yn ystod y flwyddyn, sydd ar ddiwedd y llyfryn derbyniadau, ac ar gael i'w lawrlwytho dan y tab 'Gwneud Cais' ar y dudalen yma.

Os caiff eich cais ei gymeradwyo, bydd eich plentyn yn newid ysgol ar ddechrau tymor neu hanner tymor. Bydd y trosglwyddiad yn cael ei gymeradwyo fel arfer, cyn belled na fydd yn effeithio ar y gallu i ddarparu addysg effeithlon neu ddefnyddio adnoddau'n effeithlon a'i fod yn unol ag unrhyw weithdrefnau derbyn y mae'r ysgol a'r cytuno wedi cytuno arnyn nhw gyda'r cyngor.

Bydd methu â llenwi pob adran o'r ffurflen gais yn llawn, gan gynnwys yr adran ar gyfer Pennaeth yr ysgol y mae'r plentyn yn ei gadael, yn golygu y bydd y ffurflen yn cael ei dychwelyd, gan arwain at oedi yn y broses.

Ni ddylai ceisiadau gael eu gwneud fwy nag un tymor o flaen llawn. Nid oes modd 'cadw' lle yn yr ysgol, a bydd y lleoedd yn cael eu dyrannu, lle bo modd, yn agos at y dyddiad y bydd y plentyn yn dechrau yno. Pan fydd yr ysgol wedi cynnig lle, dylech chi a'r ysgol gytuno ar ddyddiad cychwyn.

Does dim modd ystyried ceisiadau sy'n cael eu derbyn yn ystod gwyliau'r ysgol nes i'r ysgol ail-agor.

Allwn ni ddim ystyried ceisiadau nes eich bod yn gallu cadarnhau'r dyddiad y byddwch yn symud. Mae'n bosibl y byddwn yn gofyn am gopi o lythyr cyfreithiwr i gadarnhau bod y cytundebau'n cael eu cyfnewid, neu fod gennych gytundeb rhentu, i gefnogi eich cais. Rhowch hwn gyda'ch cais os gallwch.

Os yw'r plentyn yn symud ysgol oherwydd eich bod yn symud i mewn i'r DU, bydd angen i chi anfon copi o basbort y disgybl, ei dystysgrif geni, a llythyr budd-dal plant neu gerdyn meddygol, ynghyd â chopi o'r llythyr cyfnewid cytundebau neu gytundeb rhentu. Anfonwch gopïau o'r rhain gyda'r cais. Mae'n bosibl y byddwn yn gofyn i chi am ragor o dystiolaeth.

Gallwch nodi dau ddewis ar eich ffurflen gais. Os na allwn gynnig lle yn yr ysgol sy'n ddewis cyntaf neu'n ail ddewis, byddwn yn dyrannu lle yn yr ysgol agosaf at eich cartref sydd â lle.

Os yw cyfeiriad eich cartref yn newid, a chithau'n dymuno trosglwyddo'ch plentyn i ysgol arall, bydd y broses dderbyn arferol yn berthnasol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu