Sut i gael Cymorth

Image of linked hands

Yn gyffredinol, mae cymorth ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn dilyn 'ymateb graddedig'. Mae hynny'n golygu ein bod yn cynyddu'r cymorth os nad ydynt yn ymateb fel y byddem wedi gobeithio i'r gwaith sy'n cael ei wneud yn wreiddiol i wella'r cynnydd.

Sut i gael Cymorth

Os ydych yn pryderu am y cynnydd y mae ei plentyn yn ei wneud, dylech siarad yn gyntaf â'r athrawes dosbarth neu'r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol / Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig.

Neu gall yr ysgol neu'r lleoliad cyn-ysgol gysylltu â chi i roi gwybod i chi am eu pryderon.

Os cytunir bod gan ddisgybl anghenion addysgol arbennig, bydd yr ysgol yn asesu a ellir darparu ar gyfer yr anghenion hyn trwy Weithredu gan yr Ysgol / Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar ynteu a oes angen gwneud cais i wasanaethau cymorth yr awdurdod lleol am gymorth er mwyn cael eu hystyried dan Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar a Mwy / Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy.

Mae ysgolion a lleoliadau'n derbyn mwy a mwy o hyfforddiant mewn asesu a chefnogi plant ag anghenion ychwanegol ac mae'r rhan fwyaf o ddisgyblion yn aros yng ngham Gweithredu gan yr Ysgol.

Mathau o Gymorth

Pan fydd ysgol neu leoliad yn teimlo bod angen rhagor o gefnogaeth, gall gysylltu â gwasanaethau cymorth yr awdurdod lleol a bydd cyfarfod ymgynghori'n cytuno ar gynllun gweithredu a allai olygu bod angen i'r ysgol wneud rhagor o waith a/neu gyfraniad un o'r gwasanaethau cymorth:

  • Y gwasanaeth seicoleg addysg
  • Tîm Cymorth Synhwyraidd
  • Cymorth y Gwasanaeth Atgyfeirio Disgyblion
  • Gwasanaeth cymunedol ysgol arbennig neu ganolfan arbennig
  • Gwasanaeth Cymorth Ymddygiad trwy'r gwasanaeth Ymyrraeth Ieuenctid / Gweithredu dros Blant
  • Yn y Blynyddoedd Cynnar, darperir cymorth trwy'r lleoliad sy'n gofyn am y cymorth, trwy'r hyn a elwir yn broses Atgyfeirio ar gyfer y blynyddoedd cynnar

Manylion cyswllt Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cysylltiadau

Neu os hoffech gael gwybodaeth am ein darpariaeth addysg presennol i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, cysylltwch â ni drwy'r fanylion isod:

Pe ddymunech gael mwy o wybodaeth am Raglen Drawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol mae croeso i chi gysylltu â ni:

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu