Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Prosiect Ysgol Uwchradd Aberhonddu

Bwriedir adeiladu ysgol newydd ar gyfer disgyblion rhwng 11 - 18 oed yn lle Ysgol Uwchradd bresennol Aberhonddu.  Mae'r safle sy'n cael ei ystyried ar gyfer yr ysgol newydd rhwng y ganolfan hamdden a'r trac athletau.Brecon High SchoolBrecon High School

Fe allai'r prosiect olygu buddsoddi hyd at £22 miliwn gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys.  Bydd yn golygu adeiladu ysgol uwchradd newydd sbon i 750 o ddisgyblion rhwng 11 - 18 oed yn lle adeiladau presennol Ysgol Uwchradd Aberhonddu.  Bydd yr ysgol yn ateb anghenion addysg yn yr unfed ganrif ar hugain.

Newyddion Diweddaraf

23 Ebrill 2018

Mae'r cyngor wedi trosglwyddo safle Ysgol Uwchradd Aberhonddu i BAM Construction Ltd ac mae'r gwaith o adeiladu Ysgol Uwchradd Aberhonddu eisoes ar y gweill, a'r contractwr wrthi'n paratoi'r safle ar gyfer y gwaith tir. Rydym wedi codi ffensys NEWT ac amddiffynfeydd arbennig o amgylch yr hen dderwen brydferth ger y safle, ac mae BAM bellach yn gweithio ar y safle. Mae'r safle'n cael ei baratoi er mwyn dechrau ar y gwaith isod o osod sylfeini Ysgol Uwchradd Aberhonddu. Mae'r ffens o amgylch y terfyn wedi'i chodi ac mae'r fynedfa i'r safle ar hyn o bryd trwy'r fynedfa i'r trac rhedeg wrth i ni dorri ffordd newydd a fydd yn rhedeg yn gyfagos i'r Ganolfan Hamdden.  Pan fydd y ffordd newydd yn cael ei throsglwyddo i'r contractwyr, hon fydd y fynedfa i'r safle. Mae'r cyngor yn cydweithio'n agos gyda Freedom Leisure a'r contractwyr i gynllunio cyfarfodydd chwaraeon yn ddiogel a sicrhau bod cyfathrebu rheolaidd â defnyddwyr Canolfan Gymuned a Hamdden Aberhonddu.

12 Mawrth 2018

Mae'n bleser gan Gyngor Sir Powys gyhoeddi bod gwaith i adeiladu Ysgol Uwchradd newydd Aberhonddu wedi cychwyn.  Yn bresennol yn y seremoni i dorri'r dywarchen oedd yr Arweinydd, y Cynghorydd Rosemarie Harris, Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.   Hefyd yn bresennol oedd Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Cyngor, y Cynghorwyr Dai Davies a David Meredith a'r Cyfarwyddwr Addysg Ian Budd.Photograph of some Brecon High School pupils Brecon High School - start of works

Mawrth 2018

Erbyn hyn mae'r cynlluniau wedi cael eu cyflwyno am ganiatâd cynllunio.  Mae'r gwaith ar yr adeilad newydd i fod i ddechrau ym mis Mawrth 2018 a bydd disgyblion yn symud i'r adeilad newydd ym mis Medi 2019.  Mae BAM UK Construction, contractwyr y prosiect yn gweithio'n agos gyda'r cyngor, y Ganolfan Hamdden a'r ysgol i sicrhau na fydd y gwaith yn effeithio gormod ar ddisgyblion, staff a'r cyhoedd yn ystod y gwaith.  Bydd ffens o amgylch y safle gan sicrhau bod y cyhoedd a disgyblion yn ddiogel bob amser, a bydd yna lwybrau clir i gyrraedd y cyfleusterau chwaraeon.view of where Brecon High School will be

Bydd swyddogion o Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir Powys, HOWPS a BAM Construction Ltd yn dathlu dechrau'r rhaglen adeiladu gyda seremoni arbennig i dorri tywarchen yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu.  Bydd y seremoni'n cael ei chynnal ger yr ysgol a'r ganolfan hamdden bresennol ar 12 Mawrth 2018.  Yn bresennol fydd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghyd ag uwch-aelodau Cyngor Sir Powys.  Bydd cyflwyniad byr yn dilyn tynnu lluniau swyddogol.

 

Gellir gweld y newyddion diweddaraf ar wefan Ysgol Uwchradd Aberhonddu

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu