Hawl i apelio yn erbyn penderfyniad cludiant ysgol

Os gwnaethom ni benderfyniad i beidio â chaniatáu cludiant ysgol am ddim i'ch plentyn, mae gennych chi hawl dan y gyfraith i apelio yn erbyn y penderfyniad hwnnw.

Sut ydw i'n apelio yn erbyn penderfyniad am gludiant ysgol?

Os ydych yn dymuno apelio yn erbyn penderfyniad, mae'n rhaid i chi ysgrifennu at y Gwasanaeth Ysgolion yn y cyfeiriad sydd ar y dudalen yma.

Bydd yr apêl yn cael ei hystyried yng nghyd-destun unrhyw ddogfennau apêl ysgrifenedig oddi wrthych chi, ac ar y dystiolaeth ffeithiol rydych y mae'r tîm trafnidiaeth yn ei ddarparu. Wedi i'r mater gael ei ystyried, byddwch yn derbyn llythyr yn amlinellu'r rhesymau dros ategu neu wrthod yr apêl.

Beth alla' i wneud os ydw i'n anfodlon o hyd?

Mae gennych hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad trwy anfon llythyr apêl cyn pen 2 wythnos o ddyddiad y llythyr i Bennaeth y Gwasanaeth Ysgolion yn y cyfeiriad sydd ar y dudalen yma, gan esbonio beth yn hollol yw eich rhesymau dros wneud apêl bellach.  Gwrandawiad ffurfiol yr Apeliadau Cludiant fydd hwn, a bydd y gwrandawiad yn cael ei gynnal gan bwerau sy'n ddirprwyedig i Aelod Portffolio'r Gwasanaethau Addysg a'r Gwasanaethau Plant. Bydd yr apêl yn cael ei threfnu a'i gynnal gan y Gwasanaethau Cyfreithiol.

Mae gan yr Apelyddion hawl i apelio ar sail pwynt cyfreithiol trwy Adolygiad Barnwrol. Rhaid i'r hawl gael ei arfer cyn pen chwe wythnos wedi'r penderfyniad. 

Mae hawl i apelio hefyd ar sail materion gweithdrefnol, a hynny trwy Swyddfa Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, 1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed, CF35 5LJ.

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu