Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Powys yn cynnal cyfarfod anghyffredin

Image of the Community Safety Partnership logo
20 Mehefin 2018 

Image of the Community Safety Partnership logo

Ar ddydd Gwener 15 Mehefin, galwodd aelodau statudol a gwirfoddol Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Powys cyfarfod 'arbennig' wedi'i gadeirio gan y Prif Arolygydd Rhiannon Ivens, i ystyried y digwyddiad dau ddiwrnod yn gynt a ddigwyddodd yn Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt.

Roedd y cyfarfod o'r partneriaid yn gymorth i wneud yn siwr bod pob sefydliad yn ymwybodol o'r datblygiadau diweddaraf, gan roi'r cyfle i sefydlu dulliau ar y cyd i barhau i dawelu meddwl y gymuned, staff a disgyblion ac i adnabod yr hyn yr oedd y bartneriaeth yn gallu dysgu ac i weithio gyda'r gymuned i leihau unrhyw anghyfleustra.

Dyma'r tro cyntaf mae Partneriaeth Diogelwch Powys wedi galw cyfarfod arbennig ers i'r partneriaid cytuno'n wirfoddol i ymestyn Cylch Gorchwyl y partneriaethau y llynedd i'w galluogi i wneud hyn yn dilyn unrhyw ddigwyddiad mawr, difrifol neu argyfyngus.

Nod ymateb newydd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Powys yn ystod digwyddiad mawr, difrifol neu argyfyngus yw ychwanegu at drefniadau, cynlluniau a strwythurau awdurdod sydd eisoes yn bodoli a galluogi unrhyw aelod sy'n bartner o'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol i alw cyfarfod 'arbennig' i'r perwyl penodol o gefnogi ymateb y bartneriaeth.  Bydd y penderfyniad i roi ar waith ymateb y bartneriaeth ar ran y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn cael ei wneud os ystyrir y gellir  gwneud cyfraniadau ystyrlon a llesol trwy'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol fel partneriaeth.  Gall hyn gynnwys ymateb o holl aelodau statudol a gwirfoddol y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol, neu gellir ei gyfyngu i ddau neu ragor o aelodau partner yn dibynnu ar natur y digwyddiad a'r buddion y maen nhw'n chwilio amdanynt.

Meddai Rhiannon Ivens, Prif Arolygydd Partneriaethau Strategol a Chadeirydd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Powys: "Mae hwn yn gam mawr ymlaen i ni fel partneriaeth a dyma'r tro cyntaf i ni weithredu'r agwedd hon o'n gwaith ac yn sicr mae eisoes wedi datgelu'r buddion niferus o wneud hynny, gyda phartneriaid lleol yn derbyn gwybodaeth yn gyflym ac yn eu galluogi i rannu eu profiadau a phrofiadau ein cymunedau.

"Am gyfnod hir mae protocolau gweithredu clir wedi bod yn eu lle ar gyfer rheoli digwyddiadau mawr ac argyfyngus a nawr rwy'n credu y gallwn wneud hyd yn oed yn fwy mewn partneriaeth gydag eraill i gefnogi cymunedau sy'n cael eu heffeithio.  Roeddwn wedi gallu dynodi nifer o gamau ychwanegol, gan ddod â phartneriaid at ei gilydd i gydlynu a rhannu adnoddau gan barhau i dawelu meddyliau trigolion, gweithwyr ac ymwelwyr ym Mhowys mewn dull deallus.

"Gall y buddion o gyfarfodydd yn y dyfodol gynnwys mwy o gyfleoedd i dawelu meddwl a chysylltu â'r gymuned, gwybodaeth neu ddeunyddiau arbenigol, rhannu adnoddau, cymorth ariannol, adferiadau cymunedol, parhad busnes ac asesu p'un ai os oes unrhyw densiynau'n parhau yn y gymuned sydd angen i ni fynd i'r afael â nhw'n gyflym.  I ffwrdd o'r amgylchedd lle mae penderfyniadau a rheoli uniongyrchol yn cael ei wneud, bydd y gwaith yma'n gwella cydweithio a chamau arloesi i wneud y gorau y gallwn ar gyfer pobl ym Mhowys."

Ailagorodd Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt ddydd Llun ac mae'n para i weithio gyda'r rheiny a effeithiwyd gan y digwyddiad mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill, yn cynnwys swyddog yr heddlu a benodwyd ar gyfer yr ysgol.  Rhannwyd llythyr gan yr heddlu yn eang a oedd yn diolch i'r ysgol, rhieni, athrawon a'r gymuned am eu cenfogaeth yn ystod y digwyddiad cychwynnol.  Mae'r heddlu'n trin y digwyddiad fel achos ynysig ac ni chredir ei fod yn gysylltiedig â therfysgaeth.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu