1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Hysbysiad Preifatrwydd Treth y Cyngor

CYFLWYNIAD

PAM EIN BOD NI'N CASGLU EICH DATA

DATA PERSONOL SENSITIF

GWYBODAETH GYWIR

BETH YW'R SAIL GYFREITHIOL AR GYFER PROSESU'R DATA

PRYD FYDDWN YN RHANNU EICH DATA

PROSESWYR DATA

SUT RYDYM YN CADW EICH DATA'N DDIOGEL

AM FAINT BYDDWN YN CADW EICH DATA

EICH HAWLIAU

SUT I WNEUD CWYN

SWYDDOG DIOGELU DATA

................................................................................................................

 

CYFLWYNIAD

Mae Adran Incwm a Dyfarniadau Cyngor Sir Powys yn gwneud amrywiaeth o swyddogaethau, a bydd yn casglu data personol wrth wneud hynny. Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu hawliau unigolion yn unol â Deddfwriaeth Diogelu Data presennol.

PAM EIN BOD NI'N CASGLU EICH DATA

Fel rheolydd data, mae Cyngor Sir Powys yn casglu eich data personol er mwyn bilio, casglu ac adfer treth y cyngor yn gywir. Byddwn dim ond yn casglu'r data personol sydd ei angen arnom i ddarparu'r gwasanaethau hyn i chi ac i brosesu eich data yn deg ac yn gyfreithlon.

DATA PERSONOL SENSITIF

Fel rhan o'r broses i benderfynu ar atebolrwydd i dalu Treth y Cyngor a chael y disgowntiau a'r eithriadau cysylltiedig, bydd Cyngor Sir Powys yn casglu data personol, gan gynnwys data personol a sensitif amdanoch chi a'r teulu.

Bydd y wybodaeth dan sylw'n cynnwys:

 • Manylion amdanoch chi a'ch partner, megis eich cyfeiriad, manylion banc, data iechyd ac amgylchiadau personol.
 • Manylion pobl eraill sy'n byw gyda chi, megis plant ac oedolion eraill, gan gynnwys eu cyfeiriad, data iechyd ac amgylchiadau personol.

Byddwn yn gwirio rhywfaint o'r wybodaeth gyda ffynonellau eraill i sicrhau fod y wybodaeth a roddoch yn gywir.

GWYBODAETH GYWIR

Mae'n bwysig fod gennym wybodaeth gywir a diweddar amdanoch chi er mwyn asesu eich anghenion ac i gynnig y gwasanaethau priodol. Os yw eich manylion chi wedi newid, neu'n newid yn y dyfodol, cofiwch roi gwybod i ni mor fuan â phosibl er mwyn diweddaru ein cofnodion.

BETH YW'R SAIL GYFREITHIOL AR GYFER PROSESU'R DATA

Rhwymedigaeth Gyfreithiol - Y sail ar gyfer casglu a phrosesu eich data yw ein rhwymedigaeth gyfreithiol dan y ddeddfwriaeth ganlynol: 

 • Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, fel y'i diwygiwyd
 • Rheoliadau Gweinyddu a Gorfodi Treth y Cyngor 1992, fel y'i diwygiwyd
 • Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau Treth y Cyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013, fel y'i diwygiwyd
 • Atal/canfod troseddau, gan gynnwys cynrychiolaeth ffug yn unol â Deddf Atal Twyll 2006

Caniatâd - Wrth lenwi ac arwyddo ffurflenni i'r gwasanaeth o fewn yr hysbysiad preifatrwydd hwn, rydych yn rhoi eich caniatâd. Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl unrhyw bryd trwy roi gwybod i ni. Nid yw'n bosibl tynnu eich caniatâd yn ôl mewn achosion o atal troseddau.

PRYD FYDDWN YN RHANNU EICH DATA

Bydd y cyngor yn defnyddio eich data personol at y dibenion y cafodd ei roi, a rhesymau cyson eraill i sicrhau eich bod yn derbyn y gwasanaethau y mae gennych hawl i'w derbyn.

Gall hyn gynnwys rhannu data personol o fewn yr Adran Incwm a Dyfarniadau er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn biliau treth y cyngor a threthi busnes cywir, a hefyd eich bod yn derbyn gwasanaethau eraill y mae gennych hawl iddynt, megis gostyngiad yn nhreth y cyngor, budd-dal tai, prydau ysgol am ddim, grantiau dillad a grantiau cyfleusterau i'r anabl.

Byddwn yn rhannu data gyda'n contractwyr (proseswyr data) sy'n darparu elfennau o'r gwasanaeth i ni.

Er mwyn prosesu eich cais, rydym yn rhannu gwybodaeth dan ein rhwymedigaethau cyfreithiol a gyda sefydliadau partner, gan gynnwys:

 • Llywodraeth Cymru
 • Swyddfa Archwilio Cymru
 • Yr Awdurdod Atal Twyll Cenedlaethol
 • Swyddfa Ystadegau Gwladol

Ar adegau, efallai y bydd angen rhannu eich gwybodaeth yn fewnol o fewn y cyngor a hefyd gyda mudiadau allanol lle mae'n rhaid i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith, i ganfod twyll, i atal troseddau, i ddiogelu'r cyhoedd ac mewn achosion o niwed neu argyfwng. Byddwn yn rhannu unrhyw wybodaeth gydag unigolion priodol, ar sail beth sydd angen iddyn nhw wybod. Byddwn yn rhannu'r wybodaeth sylfaenol yn unig at y diben hwn.

 • Yr heddlu
 • CThEM
 • Mewnfudo
 • Casglu Trethi
 • Rhentu Doeth Cymru
 • Asiantaeth y Swyddfa Brisio
 • Sefydliadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Adrannau mewnol y cyngor - rheoli adeiladu, safonau masnach, cynllunio, tai ac iechyd yr amgylchedd.

Ni fyddwn yn:

 • Defnyddio eich gwybodaeth at ddibenion marchnata neu werthu heb eich caniatâd penodol chi.
 • Anfon neu storio eich data dramor
 • Gwneud penderfyniadau amdanoch chi'n seiliedig ar brosesu awtomataidd.

PROSESWYR DATA

Mae proseswyr data'n drydydd parti sy'n darparu elfennau o'r gwasanaethau i ni, megis systemau TG a chyflenwyr sy'n trin neu'n casglu data personol ar ran y Cyngor.

Mae gennym gontractau gyda'n proseswyr data a chytundeb prosesu data, sy'n golygu na allan nhw wneud dim gyda'ch gwybodaeth bersonol oni bai i ni ofyn iddynt wneud hynny.

Ni fyddant yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gydag unrhyw sefydliad ar wahân i'r Cyngor neu isgontractwyr cymeradwy. Mae'n rhaid i broseswyr data gadw unrhyw wybodaeth bersonol yn ddiogel ac am gyfnod penodol. Y proseswyr data presennol yw:

 • Northgate Public Services Ltd - darparwr y system gyfrifiadurol
 • DSI Billing Ltd - fformatio, argraffu ac anfon hysbysiadau ar fudd-daliadau
 • Excel Civil Enforcement Ltd - sef asiantau gorfodi wedi'u contractio gan y Cyngor.
 • Data Tank, Callcredit & Experian - Asiantaeth cyfeirio credyd sy'n adolygu ac yn gwirio, yn atal twyll ac yn adfer dyledion

SUT RYDYM YN CADW EICH DATA'N DDIOGEL

Byddwn yn cymryd camau priodol i sicrhau fod y wybodaeth bersonol sydd gennym, ar bapur neu'n electronig, yn cael ei gadw'n ddiogel a'i ddefnyddio gan bobl sydd â'r hawl i wneud hynny.

Mae mesurau diogelwch y cyngor yn cynnwys amgryptio data ac offer personol, mesurau rheoli mynediad i'r system a hyfforddiant diogelu data i'r holl staff.

Lle bydd cwmni neu sefydliad arall yn prosesu gwybodaeth bersonol ar ran y Cyngor, byddan nhw'n prosesu eich gwybodaeth bersonol yn unol â chyfarwyddiadau'r Cyngor ac mae'n rhaid rhoi sicrwydd diogelwch i'r Cyngor.

AM FAINT BYDDWN YN CADW EICH DATA

Dim ond am gyfnod sylfaenol y byddwn yn cadw eich gwybodaeth. Byddwn yn cadw'r wybodaeth a nodir yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn ar ôl gorffen unrhyw waith ar eich cais ac am gyfnod a nodir am resymau cyfreithiol ac archwilio. Byddwn yn cadw'r holl wybodaeth yn ddiogel ac yn eu dinistrio'n gyfrinachol ar ôl cyrraedd y dyddiad cadw.

EICH HAWLIAU

 • Gwallau yn eich data - Mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro unrhyw wallau yn eich data personol. Cysylltwch â ni trwy lythyr gan nodi beth y credwch i fod yn anghywir a beth ddylai fod yn gywir. Ysgrifennwch at: Incwm a Dyfarniadau, Blwch Post 71, Llandrindod, Powys, LD1 9AQ.
 • Tynnu caniatâd yn ôl - Os ydych wedi rhoi caniatâd i brosesu data, gallwch ofyn i'r caniatâd hwnnw gael ei dynnu yn ôl. Ysgrifennwch at: Incwm a Dyfarniadau, Blwch Post 71, Llandrindod, Powys, LD1 9AQ.
 • Mynediad at ddata personol - Gallwch ofyn i gael gweld y data personol sydd gennym amdanoch chi. Dylech ysgrifennu at y Swyddog Diogelu Data.

SUT I WNEUD CWUN

Os nad ydych chi'n hapus gyda'r ffordd y proseswyd eich data personol, dylech yn y lle cyntaf, gysylltu â Swyddog Diogelu Data Powys trwy lythyr at:

Swyddog Diogelu Data,
Neuadd y Sir
Llandrindod
Powys
LD1 5LG

E-bost:foi@powys.gov.uk

Rhif ffôn: 01597 826000

 

Os ydych chi'n dal i fod yn anfodol, mae gennych yr hawl i gysylltu'n uniongyrchol â'r Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad. Dyma gyfeiriad y Comisiynydd Gwybodaeth:


Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

www.ico.org.uk

 

SWYDDOG DIOGELU DATA

Dyma fanylion cysylltu â'r Swyddog Diogelu Data:

Swyddog Diogelu Data
Neuadd y Sir
Llandrindod
Powys
LD1 5LG

E-bost: foi@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu