Erlyn masnachwr yn y farchnad am droseddau hylendid bwyd

Image of unrefrigerated cheese
22 Mehefin 2018 

Image of unrefrigerated cheeseMae cyfres o droseddau hylendid bwyd wedi golygu costau o dros £8,000 i fasnachwr a gafodd ei erlyn gan Gyngor Sir Powys.

Ymddangosodd Marley Cwmgors Food Limited, sydd hefyd wedi masnachu dan yr enw Roberts Foods ym marchnadoedd awyr agored y Drenewydd a Machynlleth, yn Llys Ynadon Llandrindod ddydd Mercher Mehefin 20 2018 mewn erlyniad dan arweiniad dîm Iechyd yr Amgylchedd y cyngor.

Plediodd un o gyfarwyddwyr y cwmni, Mr Robert Hodges, yn euog i bump o droseddau hylendid bwyd pan ymddangosodd o flaen yr ynadon, sef:

- Gwerthu bwyd y tu hwnt i'r dyddiadau defnyddio erbyn
- Rhoi bwyd yn y farchnad sy'n anffit 
- Methu â diogelu bwyd rhag halogiad sy'n debygol o arwain at wneud y bwyd yn anffit 
- Darparu gwybodaeth ffug i swyddog archwilio 
- Methu ag enwi'r un unigolyn sydd wedi cyflenwi'r bwyd.

Clywodd y llys sut y bu i swyddog iechyd yr amgylchedd o'r cyngor ymweld â'r stondin ym marchnad y Drenewydd fis Awst 2017 i gymryd sampl o fwyd yn rhan o'i oruchwyliaeth arferol. Yn ystod yr ymweliad, darganfu'r swyddog fod y sawl a oedd yn rhedeg y busnes fwyd yn arddangos 24 o borc peis a oedd y tu hwnt i'r dyddiadau defnyddio erbyn. Roedd y dyddiad ar y peis yn dweud 'Defnyddiwch erbyn 27ain July' er bod y dyddiadau ar lawer ohonynt wedi'u codi neu'u cuddio.

Yn ogystal â hyn, cafodd y swyddog archwilio fod llawer o gaws a oedd ymhell y tu hwnt i'w dyddiadau defnyddio erbyn yn cael eu storio mewn fan anrheweiddiedig. Roedd y dyddiadau defnyddio erbyn ar rai o'r cawsiau yn Fai ac yn Ebrill 2017.

Cafwyd bwydydd wedi llwydo'n cael eu storio ar y safle, gyda bwydydd eraill yr ystyriwyd eu bod yn  ffit i'w fwyta gan bobl, nid oedd unrhyw fesurau wedi'u cymryd i ddiogelu bwydydd rhag halogiad.

Gydol yr ymweliad, ac yn ystod yr ymchwiliad a ddilynodd, darparodd cwmni busnes bwyd wybodaeth y cafwyd ei bod yn ffug neu'n gamarweiniol. Rhoddodd Mr Hodges wybodaeth ffug neu gamarweiniol am y cyflenwyr, oesoedd silff y cynhyrchion a werthwyd, a lleoliad y cerbydau dosbarthu a'i fwriadau o ran y bwyd anffit.

Clywodd y llys hefyd nad oedd Mr Hodges yn gallu darparu gwybodaeth am gyflenwyr y cynnyrch a gafwyd ar werth, neu a oedd ar gael i'w gwerthu y tu hwnt i'r dyddiad defnyddio erbyn. Cafodd y swyddogion nad oedd unrhyw systemau ar waith i sicrhau y gellid olrhain y bwyd.

O ganlyniad i ymweliad y swyddogion, atafaelwyd yr holl fwydydd a gafwyd a oedd y tu hwnt i'r dyddiadau defnyddio erbyn neu a oedd yn anffit neu'n cael eu storio heb oergell, a'u gwaredu.

Cyflwynodd yr Ynadon ddirwy o £6,000 i Marley Cwmgors Food Limited am y pum trosedd, a gorchmynnwyd y cwmni i dalu costau o £2,508.76 gordal gorfodol o £170.

Dywedodd y Cyng James Evans, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Iechyd yr Amgylchedd Cabinet: "Mae gan bob busnes bwyd, waeth beth fo'i faint neu'i fath, gyfrifoldeb statudol i sicrhau bod eu safle a'r bwyd a werthant yn cydymffurfio â rheoliadau diogelwch ac nad ydynt yn beryglus i'r cyhoedd.

"Roedd safonau'r rhai a oedd yn rhedeg Marley Cwmgors Food Limited lawer yn is na'r safonau a ddisgwyliem ganddynt, i'r graddau eu bod yn fwriadol yn ceisio rhwystro a thwyllo'r swyddogion.

"Gall gwerthu bwyd anffit neu fwyd sydd wedi mynd heibio i'w ddyddiadau defnyddio erbyn arwain at ganlyniadau difrifol i iechyd ac roedd yn rhaid i'r swyddogion gymryd y camau a wnaethant er mwyn sicrhau ein bod yn cyfyngu ar y risg i iechyd y cyhoedd.

"Dylai pob busnes bwyd yn y sir gymryd sylw o'r cosbau y gallent eu hwynebu os ceisiant rwystro swyddogion archwilio a thwyllo aelodau o'r cyhoedd. Mae  peryglu iechyd y cyhoedd i gael mantais ariannol yn gwbl annerbyniol, ac ni fydd yr awdurdod yma'n goddef hynny."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu