Cartrefi wedi'u Rhentu'n Breifat

Os ydych chi'n rhentu eiddo, nid oes yn rhaid i'ch landlord gadw'r lle mewn cyflwr perffaith. Fodd bynnag, mae yna safonau cyfreithiol y mae angen eu bodloni.Image of some housing

Os oes gennych chi broblem gyda'ch eiddo sydd wedi'i rentu sy'n golygu ei fod yn beryglus neu'n niweidiol i'ch hiechyd, e.e. dim gwres neu beryglon trydanol, dylech ofyn i'ch landlord yn y lle cyntaf. Os nad yw'r landlord yn cymryd camau i ddatrys y broblem, neu os yw'r broblem yn parhau, gallwch ddweud wrthym amdano a byddwn yn anfon swyddog i archwilio'ch cartref. Yna bydd angen i ni weithio gyda'r landlord i ddatys y mater.

Os oes angen cymorth ar unwaith e.e. os oes arogl nwy cryf neu ffitiadau trydan diffygiol, ffoniwch y rhif argyfwng ar gyfer y gwasanaethau hynny.

Gallwn archwilio cartrefi gan ddefnyddio'r "System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai" i ddod o hyd i ddiffygion a allai fod yn risg i'ch iechyd a'ch lles.

ECO 3

Bellach, mae Cyngor Sir Powys yn cymryd rhan yn "ECO 3", y cynllun grant cenedlaethol a ariennir gan y 'Energy Company Obligation (ECO), a gynlluniwyd i helpu aelwydydd sy'n byw mewn tlodi tanwydd.  Gall helpu i ddarparu gwelliannau insiwleiddio a gwresogi i denantiaid preifat neu berchnogion sy'n byw yn eu heiddio ar incwm isel neu fudd-daliadau sy'n byw mewn cartref sy'n aneffeithlon o ran ynni.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â phartner cyflenwi'r

Cymru Gynnes

Cyngor ar gyfer y cynllun:

Cymru Gynnes, Tŷ Llewelyn, Parc Busnes Harbourside, Port Talbot, SA13 1SB.

 

E-bost: information@warmwales.org.uk

Ffôn: 01656 747 622

Gwefan: http://www.warmwales.org.uk/cy/cartref/

Gellir gweld copi o'n datganiad o fwriad cyfredol (fersiwn 2) yma [357KB]

Gellir dod o hyd i gopi o'r "datganiad o fwriad" sydd wedi'i dynnu'n ôl yma [108KB] . Dyddiad tynnu'n ôl - 28/9/2018 5pm.

 


Cyswllt

 

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu