Lleithder a llwydni

Gall lleithder ddod o ganlyniad i ddiffygion mewn eiddo, er enghraifft ynysu annigonol, ffenestri wedi'u torri neu ddiffyg gwres.

Mae tamprwydd, lleithder, Damp a thwf llwydni mewn cartrefi ymhlith y mathau mwyaf cyffredin o gwynion am eiddo. Gallwn weithio gyda meddianwyr a landlordiaid i helpu i fynd i'r afael â'r problemau hyn.

 • Mae anwedd yn broblem mewn tywydd oer fel arfer. Mae awyru, ynysu a gwresogi annigonol yn ei wneud yn waeth.
 • Pibelli, systemau gwastraff neu orlif sy'n gollwng
 • Glaw yn treiddio i mewn trwy'r to, cwter wedi'i gau, pibell wedi'i chracio neu ymylon fframiau ffenestr

Mae angen i chi fynd i'r afael â'r hyn sy'n achosi'r broblem fel na fydd yn difrodi'ch cartref.

 1. Cynhyrchu llai o leithder
 2. Awyru i gael gwared ar y lleithder
 3. Ynysu, atal drafftiau a gwresogi yn eich cartref

Beth allwch chi wneud i helpu i ddatrys yr anwedd

 • agor ffenestri pan fyddwch yn coginio
 • defnyddio'r ffaniau echdynnu wrth i chi ymolchi neu gael cawod
 • sicrhau bod yr eiddo'n cael ei wresogi
 • sychu'r dillad y tu allan os gallwch, neu mewn ystafell gyda'r drws ar gau a'r ffenestri ar agor
 • cysylltwch â'ch landlord os yw'r broblem yn parhau

Pethau na ddylech eu gwneud

 • Peidiwch â chau awyrwyr parhaol
 • Peidiwch â chau simneiau, gadewch dwll a rhowch rhwydd drosto
 • Peidiwch ag atal drafftiau mewn ystafelloedd lle mae anwedd neu lwydni
 • Peidiwch ag atal drafftiau mewn ystafelloedd lle cwcer neu dân
 • Peidiwch ag atal drafftiau yn yr ystafell ymolchi neu'r gegin

Sut i gael gwared ar lwydni

Golchwch waliau a'r fframiau ffenestr gyda ffwngladdwr - gwnewch yn siwr bod ganddo rif swyddogol yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, a chadw'r ffwngladdwr yn ddigon pell oddi wrth blant ac anifeiliaid anwes! Dilynwch y cyfarwyddiadau'n ofalus.

Unwaith y bydd hyn wedi'i gwblhau, ailaddurnwch gyda phaent sy'n cynnwys ffwngladdwr. Peidiwch â defnyddio paent neu bapur wal arferol rhag ofn i'r llwydni ddychwelyd.


Cyswllt

 

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu