Darllenwch i wella 'Cyfleoedd Bywyd eich plentyn

Darllenwch i wella ‘Cyfleoedd Bywyd eich plentyn

19/07/2018

 

Darllenwch i wella ‘Cyfleoedd Bywyd eich plentynA Gwyliau'r Haf ar ein gwarthaf, mae'n bwysig cadw'r plantos yn brysur. Mae darllen yn un o'r gweithgareddau pwysig - yn enwedig gan fod astudiaethau'n dangos bod y cyfraddau darllen yn disgyn yn ystod y gwyliau.

Dyma neges y mae'r elusen genedlaethol y Reading Agency wedi bod yn ei hyrwyddo, ac mae Cyngor Sir Powys yn cefnogi'r neges trwy lansio Her Darllen yr Haf 2018 'Dyfeiswyr Direidi' yn ei lyfrgelloedd lleol.

Dywed y Reading Agency fod llythrennedd plant yn 'disgyn' yn ystod misoedd yr haf cyn iddynt ddychwelyd i'r ysgol yn yr Hydref. Mae hyn wedi ysgogi'r elusen i gynhyrchu pecyn Her Darllen yr Haf (i blant rhwng 4 ac 11 oed) trwy lyfrgelloedd, er mwyn iddynt ddarllen 6 o lyfrau dros y gwyliau. Mae'r pecynnau sy'n ddeniadol i blant yn defnyddio sticeri, ac mae cyfle i ennill medal neu dystysgrif a gwobrau pan hydd y rhai sy'n cymryd rhan wedi cwblhau'r her. Mae gan bob un ohonynt gyfle i gofrestru a dod yn aelod o'r Llyfrgell. Eleni, y thema yw 'Dyfeiswyr Direidi' ac mae wedi'i selio ar gymeriadau hen gomics Beano y bydd aelodau hyn o'r teulu hefyd yn eu cofio o'u plentyndod.

Mae'r gwasanaeth llyfrgelloedd wedi hyrwyddo'r ymgyrch yma bob blwyddyn ers ei dechrau, ac wedi datblygu partneriaeth dra hynod rhwng holl ysgolion cynradd Powys, pyllau Nofio Freedom Leisure yn y sir, a'r Awdurdod Addysg Lleol. Mae Freedom leisure ym Mhowys hefyd yn helpu trwy gynnig tocynnau nofio am ddim i'r teulu i'r rhai sy'n cwblhau'r her.

Nid yw'r her ddarllen wedi'i bwriadu ar gyfer plant ysgol gynradd yn unig. Mae llyfrgelloedd yn ceisio ysgogi rhieni i annog plant iau, brodyr a chwiorydd y rhai sy'n cymryd rhan yn Her Darllen yr Haf, i gymryd rhan mewn gweithgaredd 'Helfa Lyfrau' fel eu bod hwythau'n cael eu cynnwys yn yr hwyl.

"Mae rhai yn eu harddegau hefyd yn dod yn ôl i Her Darllen yr Haf ac yn gofyn am gael ymuno, er eu bod dros eu 11 oed. Rydym yn annog llyfrgell i roi caniatâd iddynt wneud hyn. Os ydyn nhw'n awyddus i wneud - fe ddylen nhw allu gwneud hynny" meddai Trish Thomas - Llyfrgellydd Datblygu Darllenwyr.

"'Dyw hi ddim yn gorffen yn y fan honno chwaith - mae Gwirfoddolwyr ifanc yn ymgymryd â rolau gweithredol mewn llyfrgelloedd i helpu plant i barhau â'r her darllen dros y gwyliau - gan gynnwys gwrando arnynt yn darllen, mentora a helpu allan gyda digwyddiadau sy'n hyrwyddo'r fenter."

"Rydym am weld pawb yn datblygu'u darllen," meddai'r Cyng Rachel Powell, Aelod Portffolio pobl ifanc, diwylliant a hamdden. "Mae tystiolaeth fod darllen i blentyn, yn ei ddyddiau cynnar, hyd yn oed yn faban bach, yn gallu cyfoethogi ei sgiliau cyfathrebu ac iaith o'r dechrau cyntaf. O adlewyrchu ystumiau'r wyneb, i ddysgu symudiadau'r gwefusau a'r sain, a dysgu tôn a phatrymau rhythmau rhoddwyr gofal, oll yn cynorthwyo i ddatblygu cyfathrebu effeithiol."

Ychwanegodd y Cyng. Powell: "Fodd bynnag, mae'r budd a geir o ddarllen ar unrhyw adeg mewn bywyd, yn fantais enfawr. Yn ddiweddarach, waeth beth fo'r cyd-destun, mae'n ymddangos bod darllen yn gwella llesiant meddyliol, yn diogelu rhag anhwylderau iselder, yn gwella'r cof trwy gadw'r ymennydd yn weithgar, ac yn helpu gyda dementia. Mae darllen yn cynnig cymaint o fudd i'r holl genedlaethau, ac yn annog datblygiad a gwybodaeth barhaus. Mae'n bendant yn sgil bywyd hanfodol i bob un ohonom."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu