SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Te Parti Gardd yn 'blodeuo' yn Llyfrgell Ystradgynlais

Image of Ystradgynlais library garden
24 Gorffennaf 2018 

Image of Ystradgynlais library garden

Cynhaliwyd agoriad swyddogol eu gardd llyfrgell gan Lyfrgell Ystradgynlais y mis hwn.  Mae'r ardd wedi blodeuo o ganlyniad i oriau hirfaith o waith gan grwpiau ac unigolion yn y gymuned leol.

Gyda help Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Frycheiniog sy'n cynnal Clwb Garddio #cymunedaugwyllt ddwywaith y mis yn y llyfrgell, a gwaith gan wirfoddolwyr a staff llyfrgell, mae'r ardd y tu cefn i'r llyfrgell wedi cael ei thrawsnewid o ardal wyllt i gynefin bywyd gwyllt a reolir/gardd.

Datblygwyd yr ardd gyda gwaith aruthrol i glirio'r lleoliad a gwella'r pridd gan sefydlu ardal o redyn, ardal o flodau gwyllt cynhenid, gwesty trychfilod, pwll a thomen compost yn yr ardd newydd. Mae gardd lysiau a bwa gyda rhosyn a barf yr hen wr (clematis) yn tyfu drosto wedi cael eu datblygu hefyd.  Yn ddiweddar gosodwyd trap i ddal gwyfynod a darganfuwyd gwyfyn prin oedd heb ei gofnodi yn yr ardal o'r blaen.

Mae gwirfoddolwyr lleol ("Blodau Ystradgynlais") eisoes wedi trawsnewid rhai o'r gwelyau blodau o welyau o lwyni blêr i ardd perlysiau a synhwyraidd.

Mae'r llyfrgell hefyd yn cynnal cystadleuaeth ffotograffiaeth ar y thema gerddi yn y llyfrgell trwy gydol mis Gorffennaf i gyd-fynd â chais Ystradgynlais ar gyfer cystadleuaeth 'Cymru yn ei Blodau' y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol.

Cynhaliwyd yr agoriad swyddogol ar fore'r 12 Gorffennaf, lle gwahoddwyd cynrychiolwyr, gwirfoddolwyr lleol ac aelodau lleol i barti gardd bychan i nodi'r digwyddiad, gyda chacenni cartref a wnaed gyda rysetiau o fewn llyfrau'r llyfrgell.

Dywedodd y Cyng Rachel Powell, yr aelod portffolio dros Addysg a Diwylliant: "Mae hyn wedi bod yn ymdrech gymunedol wych, gyda nifer o bobl leol yn dod ynghyd i sicrhau fod yr ardd yn cymryd siâp ac yn dod i fywyd, i'w defnyddio gan bawb. Rhaid rhoi diolch arbennig i Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Frycheiniog, rydym wedi gwerthfawrogi eu hymdrechion wrth weithio ar y prosiect hwn yn fawr.

"Mae'n lle tawel a naturiol sy'n ymgorffori'r syniad o "les" yn ein bywydau pob dydd. Gallwch eistedd, cerdded, darllen a hyd yn oed astudio yn yr ardd gan gwrdd ag eraill am sgwrs. Rydym eisiau estyn ein diolch i bawb a helpodd i wireddu'r ardd hon" ychwanegodd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu