Te Parti Gardd yn 'blodeuo' yn Llyfrgell Ystradgynlais

Image of Ystradgynlais library garden
24 Gorffennaf 2018 

Image of Ystradgynlais library garden

Cynhaliwyd agoriad swyddogol eu gardd llyfrgell gan Lyfrgell Ystradgynlais y mis hwn.  Mae'r ardd wedi blodeuo o ganlyniad i oriau hirfaith o waith gan grwpiau ac unigolion yn y gymuned leol.

Gyda help Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Frycheiniog sy'n cynnal Clwb Garddio #cymunedaugwyllt ddwywaith y mis yn y llyfrgell, a gwaith gan wirfoddolwyr a staff llyfrgell, mae'r ardd y tu cefn i'r llyfrgell wedi cael ei thrawsnewid o ardal wyllt i gynefin bywyd gwyllt a reolir/gardd.

Datblygwyd yr ardd gyda gwaith aruthrol i glirio'r lleoliad a gwella'r pridd gan sefydlu ardal o redyn, ardal o flodau gwyllt cynhenid, gwesty trychfilod, pwll a thomen compost yn yr ardd newydd. Mae gardd lysiau a bwa gyda rhosyn a barf yr hen wr (clematis) yn tyfu drosto wedi cael eu datblygu hefyd.  Yn ddiweddar gosodwyd trap i ddal gwyfynod a darganfuwyd gwyfyn prin oedd heb ei gofnodi yn yr ardal o'r blaen.

Mae gwirfoddolwyr lleol ("Blodau Ystradgynlais") eisoes wedi trawsnewid rhai o'r gwelyau blodau o welyau o lwyni blêr i ardd perlysiau a synhwyraidd.

Mae'r llyfrgell hefyd yn cynnal cystadleuaeth ffotograffiaeth ar y thema gerddi yn y llyfrgell trwy gydol mis Gorffennaf i gyd-fynd â chais Ystradgynlais ar gyfer cystadleuaeth 'Cymru yn ei Blodau' y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol.

Cynhaliwyd yr agoriad swyddogol ar fore'r 12 Gorffennaf, lle gwahoddwyd cynrychiolwyr, gwirfoddolwyr lleol ac aelodau lleol i barti gardd bychan i nodi'r digwyddiad, gyda chacenni cartref a wnaed gyda rysetiau o fewn llyfrau'r llyfrgell.

Dywedodd y Cyng Rachel Powell, yr aelod portffolio dros Addysg a Diwylliant: "Mae hyn wedi bod yn ymdrech gymunedol wych, gyda nifer o bobl leol yn dod ynghyd i sicrhau fod yr ardd yn cymryd siâp ac yn dod i fywyd, i'w defnyddio gan bawb. Rhaid rhoi diolch arbennig i Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Frycheiniog, rydym wedi gwerthfawrogi eu hymdrechion wrth weithio ar y prosiect hwn yn fawr.

"Mae'n lle tawel a naturiol sy'n ymgorffori'r syniad o "les" yn ein bywydau pob dydd. Gallwch eistedd, cerdded, darllen a hyd yn oed astudio yn yr ardd gan gwrdd ag eraill am sgwrs. Rydym eisiau estyn ein diolch i bawb a helpodd i wireddu'r ardd hon" ychwanegodd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu