Y Cyngor yn gwneud gwaith i wella cilffordd ger Llandeglau

Image of Llandegley byway
8 Awst 2018 

Image of Llandegley byway

Mae'r Cyngor Sir wedi atgyweirio cilffordd yng nghanol Powys ar ôl i dirfeddiannwr roi gwybod am ei chyflwr.

Mae Tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad y Cyngor wedi cwblhau gwaith ar y gilffordd (CR127) ger Llandeglau ar ôl i nifer o dyllau ffurfio ar wyneb y llwybr.

Soniodd y tirfeddiannwr wrth y Cyngor am gyflwr y ffordd ddidramwy ar ei dir ym mis Rhagfyr 2017, sy'n Gilffordd ar Agor i Bob Traffig. Roedd y tyllau yn wyneb y gilffordd hyd at un medr o ddyfnder a nifer o fedrau ar eu hyd. O achos hyn roedd rhaid i ddefnyddwyr y gilffordd  fynd o amgylch y twll gan sathru a difrodi darn eang o dir.

O ganlyniad caeodd y Cyngor y gilffordd am gyfnod dros dro yn ystod y gaeaf i atal mwy o ddifrod. Yn y cyfamser buodd y cyngor yn ymgynghori â'r tirfeddiannwr, Llywodraeth Cymru a Grwp Defnyddwyr Cilffyrdd Powys i drefnu atgyweiriadau i'r mannau drylliog.

Gwnaed gwaith i atgyweirio'r ffordd ddidramwy ym mis Mehefin pan aeth y contractwr lleol, Mervyn Price, ati i ddechrau'r gwaith. Treulion nhw wythnos yn crafu llinell ganol y llwybr a chlirio cwteri a phibelli draenio. Hefyd daethant â dros 125 tunnell o gerrig i lenwi'r tyllau mawr ar wyneb y gilffordd.

Ar ôl trafodaethau gyda Grwp Defnyddwyr Cilffyrdd Powys, cytunodd Cymdeithas y Cefnffyrdd Gleision (Green Lane Association) i ariannu hanner costau'r gwaith.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy-arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Hoffwn i ddiolch i'r tirfeddiannwr a'n partneriaid am eu cyfraniad. Trwy hyn rydym wedi llwyddo i drefnu gwaith atgyweirio ar y gilffordd hon yn brydlon. Hefyd hoffwn i ddiolch Cymdeithas y Cefnffyrdd Gleision a gytunodd i gyllido hanner cost y gwaith.

"Mae'r gwaith hwn wedi rhoi modd i ni godi'r gorchymyn cau ar y gilffordd yn gynt nac oedden ni wedi disgwyl. Mae hyn yn golygu bod y gilffordd boblogaidd hon ar agor unwaith yn rhagor fel bod bob grwp o ddefnyddwyr yn gallu ei mwynhau.

"Gan ein bod wedi atgyweirio'r ffordd bydd y rhostir cyfagos, a oedd wedi mynd yn llawn rhigolau, yn gallu aildyfu a glasu eto. Felly bydd hyn yn helpu i wella bioamrywiaeth yr ardal."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu