SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Twyllwr atgyweirio tramwyfeydd yn cael ei ddedfrydu i bum mlynedd a hanner o garchar

Image of a road surfacing lorry
31 Awst 2018 

Image of a road surfacing lorry

Dedfrydwyd dyn i bum mlynedd a hanner mewn carchar am dwyllo cwsmeriaid bregus ac oedrannus ledled y wlad o fwy na £300,000 yn Llys y Goron Merthyr Tudful heddiw. Daw'r ddedfryd wedi achos ledled y wlad a ddygwyd gan Safonau Masnach Cyngor Sir Powys gyda chefnogaeth Tîm Ymchwilio Safonau Masnach Cenedlaethol Cymru.

Cafwyd Allan John Coutts, 60 oed, o Park Road, Sandhurst, Berkshire yn euog o dorri Deddf Twyllo 2006. Rhedodd Coutts fusnes atgyweirio tarmac rhwng mis Chwefror 2015 ac Awst 2016 ar draws Lloegr a Chymru gan fasnachu dan nifer o wahanol enwau'n cynnwys Roadmac Construction Limited, A. Coutts Tarmac Division and Roads, a Drives & Asphalting mewn ymgais bwriadol i osgoi cael ei ddal.

Defnyddiodd y diffynnydd lori a oedd wedi'i dylunio'n arbennig i edrych fel cerbyd 'swyddogol', megis y rhai y mae'r Asiantaeth Briffyrdd yn eu defnyddio. Aeth wedyn i alw ar gwsmeriaid yn ddirybudd i geisio gwaith atgyweirio tramwyfeydd. Byddai'n dethol eiddo mewn llecynnau diarffordd gyda thramwyfeydd hirach i wneud cymaint o elw ag y bo modd a lleihau'r perygl o gael ei ddal. Yn aml buodd yn targedu pobl hyn neu bobl oedd wedi ymddeol gan ddweud wrthynt y gallai atgyweirio eu tramwyfeydd am bris rhad gan ddefnyddio defnyddiau dros ben.

Roedd safon y gwaith, a oedd yn cymryd dim ond ychydig o oriau i'w gwblhau, yn wastad yn wael tu hwnt. Buodd Coutts yn rhoi graean cerrig rhydd ar y dramwyfa bresennol heb ddefnyddio toddiant i ddal y graean yn eu lle. Byddai cwsmeriaid wedyn yn darganfod bod y gwaith yr oeddent wedi talu amdano gyda 'gwarant pum mlynedd' yn ddiwerth. Roedd yn well gan Coutts pe bai cwsmeriaid yn talu mewn arian parod, gan hebrwng rhai cwsmeriaid i fanciau lleol i dynnu arian.

Dywedodd yr Arglwydd Toby Harris, Cadeirydd Safonau Masnach Cenedlaethol: "Aeth Mr Coutts ati'n fwriadol i dargedu cwsmeriaid oedrannus a bregus gyda'r bwriad o wneud gwaith atgyweirio diwerth i gael elw mawr. Fe hudodd e gwsmeriaid gan roi'r argraff gamarweiniol o fusnes cyfreithlon ond gadael gwaith gwael heb ei orffen fu'r hanes.

"Bydd Safonau Masnach Cenedlaethol yn parhau i frwydro ar ran cwsmeriaid a dwyn troseddwyr fel y rhain i gyfrif. Os credwch eich bod chi, neu aelod o'ch teulu wedi dioddef twyll ar law rhywun tebyg i hwn rhowch wybod i linell cymorth gwasanaeth cwsmeriaid Cyngor ar Bopeth trwy ffonio 03454 04 05 06."

Dywedodd y Cynghorydd Sir James Evans, Aelod Portffolio ar faterion Safonau Masnach: "Mae ein tîm wedi gweithio'n effeithiol ar y cyd â Safonau Masnach Cenedlaethol i anfon y masnachwr twyllodrus hwn i garchar. Ein nod yw ei atal rhag masnachu eto a thwyllo pobl fregus eraill, a hefyd i ddigolledu'r dioddefwyr gafodd eu dal.  Rwy'n cymeradwyo pawb oedd yn cymryd rhan yn yr ymdrech i gadw ein strydoedd yn ddiogel rhag masnachwyr drygionus, ac i gefnogi ein masnachwyr cyfreithlon."

Dywedodd Clive Jones, Prif Arweinydd Diogelwch Cymunedol Safonau Masnach a chynllunio argyfwng: "Targedodd Coutts Bowys yn gyntaf ac ar ôl twyllo ein cymunedau aeth ati i ehangu ei ddulliau masnachu arswydus i rannau eraill y Deyrnas Unedig. Yr hyn nad oedd yn ei ragweld oedd dycnwch ein harchwilwyr a thaerni ein cydweithwyr yn rhanbarthol. Ni fyddwn yn dioddef troseddwyr yn twyllo ein trigolion."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu