SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynllun Ysgol syth drwyddo

classroom
4 Medi 2018 

classroom

Os caiff gynlluniau i greu ysgol newydd yn Llanfyllin eu cymeradwyo ar gyfer ymgynghori gan gabinet y cyngor sir gallai Powys gael ei hail ysgol syth drwyddo.

Bydd y cabinet yn ystyried cymeradwyo ymgynghoriad ffurfiol ar gynigion i gyfuno Ysgol Uwchradd Llanfyllin ac Ysgol Gynradd Sirol Llanfyllin a'i gweithredu fel ysgol syth drwyddo 4-18 ar y safleoedd ysgol bresennol.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod y Cabinet ar faterion Dysgu a'r Gymraeg mewn adroddiad i'r cabinet, bod y cyngor sir wedi derbyn llythyr gan gorff llywodraethu'r ddwy ysgol yn cefnogi'r cynigion am gyfuno'r ysgolion o fis Medi 2020.

"Rydym yn gweithio gyda chymunedau'r ysgolion yn Llanfyllin i ddatblygu'r ddarpariaeth addysgol integredig o ansawdd uchel a fydd yn paratoi ein dysgwyr ar gyfer yr heriau y byddan nhw'n eu hwynebu yn eu bywydau gwaith.  Bydd y strwythurau ysgol wedi'u teilwra i fod yn addas ar gyfer y cwricwlwm newydd gyffrous gyda'r pwyslais ar lesiant a chreadigrwydd i roi'r dechrau gorau posib i'r bobl ifanc."

Bydd y cynlluniau, os caiff eu cymeradwyo, yn darparu model cynaliadwy sy'n fwy effeithlon ar gyfer cyflwyno addysg gynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg a Saesneg yn yr ardal, gyda dilyniant di-dor trwy bob cam allweddol o addysg a gwell ansawdd ac arweinyddiaeth.

Mae'r rhagolygon yn dangos y bydd nifer y disgyblion yn y ddwy ysgol yn syrthio yn ystod y blynyddoedd i ddod gyda'r disgwyl y bydd y cyfanswm ar y cyd yn syrthio o 844 ym mis Ionawr y flwyddyn nesaf i 702 erbyn Ionawr 2023.

Os caiff yr argymhelliad ei gymeradwyo ar gyfer ymgynghoriad ffurfiol, disgwylir y bydd yr ymgynghoriad hynny'n dechrau ym mis Hydref.

Y dyddiad targed ar gyfer cau'r ddwy ysgol yw 31 Awst, 2020, gyda'r ysgol newydd yn agor ar 1 Medi, 2020.

Bydd y cabinet yn ystyried yr argymhelliad ar 18 Medi.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu