Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Dysgu am wella'n heconomi digidol gan Orllewin Corc

Image of Executive Leader, Cllr Rosemarie Harris with the Mayor of County Cork, Patrick Gerard Murphy
4 Medi 2018 

Image of Executive Leader, Cllr Rosemarie Harris with the Mayor of County Cork, Patrick Gerard Murphy

Aeth dirprwyaeth o Gyngor Sir Powys i Orllewin Corc yn ddiweddar i ddysgu sut mae ardal wedi llwyddo i ddod â chyswllt band eang cyflym iawn i gymuned wledig.

Mae busnesau, cymunedau a gwasanaethau cyhoeddus wedi dod ynghyd i helpu busnesau lleol i drawsnewid eu ffordd o weithio a datblygu rhaglen uchelgeisiol er mwyn creu swyddi technolegol cynaliadwy sy'n talu'n dda yn yr economi digidol.

Dysgwyd sut mae ffocws ar y cyd ar yr economi digidol yn annog pobl i symud neu ddychwelyd i'r ardal, a chreu cyfleoedd i bobl ifanc sydd am aros.

Dywedodd Rosemarie Harris, yr Arweinydd Gweithredol: "Rwy'n ddiolchgar iawn i Dr Kay Swinburne ASE a estynnodd wahoddiad i ni ymuno â'r ymweliad.  Gyda heriau ariannol sylweddol yn wynebu'r cyngor, ni fyddai wedi bod yn bosibl i ni ymweld, a dysgu gan y mentrau blaengar hyn, sy'n cael cydnabyddiaeth genedlaethol, heb gefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd.

"Rwy'n ddiolchgar iawn hefyd i bawb y gwnaethon ni gwrdd â nhw yn ystod yr ymweliad dau ddiwrnod â Gorllewin Corc am rannu sut maent yn harneisio'r economi digidol er budd yr ardal gyfan.  Mae'r ymweliad wedi rhoi cipolwg unigryw i ni a fydd yn ein helpu i ddatblygu ein ffordd o weithio ym Mhowys.

"Mae'r economi digidol yn effeithio ar bob agwedd o'r gymdeithas, yn cynnwys y ffordd mae pobl yn ymwneud â'i gilydd, y tirwedd economaidd, y sgiliau sydd eu hangen i gael swyddi da, a phenderfyniadau gwleidyddol. Yn fyd-eang, mae gan yr economi digidol newydd y potensial i lunio ymchwil wyddonol a sicrhau datblygiadau allweddol newydd, creu cyfleoedd am swyddi, ysgogi twf economaidd, a gwella'r ffordd mae pobl yn byw eu bywydau.

"O fewn yr amgylchedd gynyddol ddigidol hon, mae Cyngor Sir Powys yn cydnabod fod angen i ni fod yn rhan o ddatblygiadau technolegol ac o'r newid hwn. Rhan o hynny yw dysgu gan eraill.

"Rydym am gynnig gwasanaethau digidol rhagorol, ac mae cyswllt band eang cyflym iawn yn agwedd sylfaenol o ddatblygiad economaidd yn y sir. Dyna pam ei fod yn amcan allweddol yng Ngweledigaeth 2025 (cynllun gwella corfforaethol y cyngor).

"Yn ystod yr ymweliad, cawsom gyfle i gwrdd â Maer Swydd Corc, Patrick Gerard Murphy, gwleidyddion blaenllaw ac uwch swyddogion o Gyngor Swydd Corc, er mwyn dysgu am gynllun cymunedol Canolfan Fenter Brookpark, a sut mae'r cyngor wrth wraidd hwyluso a galluogi datblygiad economaidd yn y rhanbarth.  Rwy'n ddiolchgar i'r Maer ac i bawb y cawsom gwrdd â nhw am rannu gwersi am gael nawdd, cynnwys cymunedau a goresgyn rhwystrau.

"Yn Skibbereen, cawsom gwrdd â phrif weithredwr y Ludgate Hub, Adrienne Harrington, ac aelodau'r bwrdd oedd â chyfraniad allweddol ar gyfer dod â chyswllt 1000MB i'r dref i'w gwneud yn dref 1GB gyntaf Iwerddon, sy'n defnyddio cyswllt digidol i greu swyddi ac i arloesi.

"Mae'r hyn mae Skibbereen wedi'i gyflawni'n syfrdanol, ac rwy'n eithriadol o ddiolchgar i Adrienne Harrington a'r bwrdd am ddangos sut y gall band eang cyflym iawn fod yn gatalydd i adfywio ardal wledig.

"Ludgate Hub oedd hwb digidol cyntaf Iwerddon ar gyfer busnesau technolegol newydd, gan ganiatáu i entrepreneuriaid weithio ochr yn ochr mewn lle oedd yn cyfuno ardal ar gyfer swyddfeydd, y dechnoleg fideo gynadledda ddiweddaraf a mynediad at fand eang cyflym iawn, ynghyd â chyfle i gysylltu â phartneriaid academaidd a'u hymchwil. Eu nod oedd galluogi 500 o swyddi uniongyrchol a 1000 o swyddi anuniongyrchol trwy economi digidol cynaliadwy ar gyfer Skibbereen ac ardal ehangach Gorllewin Corc.

"Mae Ludgate Hub yn gweithio gyda busnesau lleol ac fe gawsom gyfle i gwrdd â Spearline (cwmni technoleg sy'n gwasanaethu cleientiaid yn fyd-eang), ODonnell Furniture (gwneuthurwr dodrefn pwrpasol ar gyfer rhai o'r prif frandiau gwestai), ynghyd â Morgan O'Driscoll, arwerthwr celf lleol.  Mae'r cyswllt 1GB wedi trawsnewid y ffordd maent yn cynnal eu busnesau.

"Yn ystod ein hymweliad, cawsom gyfle i weld sut mae gweithio'n ddigidol yn cael ei drafod yn y cwricwlwm addysg uwchradd lleol, ymweld â champws ysgol newydd, ynghyd â chwrdd â uwch swyddogion partneriaeth Vodafone a Siro.

"Rwy'n hyderus fod yr ymweliad yn nodi dechrau perthynas hir a chynhyrchiol rhwng ein cynghorau, ein busnesau a'n cymunedau."

Dywedodd Dr Kay Swinburne, ASE:  " Mae creu economi digidol cadarn a chreu cyfleoedd yn flaenoriaeth allweddol i Gymru, a rhaid gweithio i sicrhau ein bod yn annog rhannu arfer da lle mae cymunedau gwledig o amgylch Ewrop yn wynebu heriau tebyg. Dyna pam rwyf mor ddiolchgar i staff Ludgate Hub am gytuno i gwrdd â fi ac aelodau o Gyngor Sir Powys, i ganiatau i ni gael cipolwg ar sut y byddai modd i ni ailadrodd y gwaith sydd wedi gwthio Skibbereen i'r blaen o ran arloesi digidol yn yr Iwerddon, mewn rhannau eraill o Ewrop. Yn sgil mabwysiadu strategaeth Band Eang Ewrop y Comisiwn Ewropeaidd yn 2016, mae sicrhau y bydd Ewrop yn Gymdeithas Gigabeit erbyn 2025 yn fwy cyraeddadwy nag erioed. Cydweithio ar draws ffiniau fel hyn fydd yn gwireddu'r uchelgais honno."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu