Dysgu am wella'n heconomi digidol gan Orllewin Corc

Image of Executive Leader, Cllr Rosemarie Harris with the Mayor of County Cork, Patrick Gerard Murphy
4 Medi 2018 

Image of Executive Leader, Cllr Rosemarie Harris with the Mayor of County Cork, Patrick Gerard Murphy

Aeth dirprwyaeth o Gyngor Sir Powys i Orllewin Corc yn ddiweddar i ddysgu sut mae ardal wedi llwyddo i ddod â chyswllt band eang cyflym iawn i gymuned wledig.

Mae busnesau, cymunedau a gwasanaethau cyhoeddus wedi dod ynghyd i helpu busnesau lleol i drawsnewid eu ffordd o weithio a datblygu rhaglen uchelgeisiol er mwyn creu swyddi technolegol cynaliadwy sy'n talu'n dda yn yr economi digidol.

Dysgwyd sut mae ffocws ar y cyd ar yr economi digidol yn annog pobl i symud neu ddychwelyd i'r ardal, a chreu cyfleoedd i bobl ifanc sydd am aros.

Dywedodd Rosemarie Harris, yr Arweinydd Gweithredol: "Rwy'n ddiolchgar iawn i Dr Kay Swinburne ASE a estynnodd wahoddiad i ni ymuno â'r ymweliad.  Gyda heriau ariannol sylweddol yn wynebu'r cyngor, ni fyddai wedi bod yn bosibl i ni ymweld, a dysgu gan y mentrau blaengar hyn, sy'n cael cydnabyddiaeth genedlaethol, heb gefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd.

"Rwy'n ddiolchgar iawn hefyd i bawb y gwnaethon ni gwrdd â nhw yn ystod yr ymweliad dau ddiwrnod â Gorllewin Corc am rannu sut maent yn harneisio'r economi digidol er budd yr ardal gyfan.  Mae'r ymweliad wedi rhoi cipolwg unigryw i ni a fydd yn ein helpu i ddatblygu ein ffordd o weithio ym Mhowys.

"Mae'r economi digidol yn effeithio ar bob agwedd o'r gymdeithas, yn cynnwys y ffordd mae pobl yn ymwneud â'i gilydd, y tirwedd economaidd, y sgiliau sydd eu hangen i gael swyddi da, a phenderfyniadau gwleidyddol. Yn fyd-eang, mae gan yr economi digidol newydd y potensial i lunio ymchwil wyddonol a sicrhau datblygiadau allweddol newydd, creu cyfleoedd am swyddi, ysgogi twf economaidd, a gwella'r ffordd mae pobl yn byw eu bywydau.

"O fewn yr amgylchedd gynyddol ddigidol hon, mae Cyngor Sir Powys yn cydnabod fod angen i ni fod yn rhan o ddatblygiadau technolegol ac o'r newid hwn. Rhan o hynny yw dysgu gan eraill.

"Rydym am gynnig gwasanaethau digidol rhagorol, ac mae cyswllt band eang cyflym iawn yn agwedd sylfaenol o ddatblygiad economaidd yn y sir. Dyna pam ei fod yn amcan allweddol yng Ngweledigaeth 2025 (cynllun gwella corfforaethol y cyngor).

"Yn ystod yr ymweliad, cawsom gyfle i gwrdd â Maer Swydd Corc, Patrick Gerard Murphy, gwleidyddion blaenllaw ac uwch swyddogion o Gyngor Swydd Corc, er mwyn dysgu am gynllun cymunedol Canolfan Fenter Brookpark, a sut mae'r cyngor wrth wraidd hwyluso a galluogi datblygiad economaidd yn y rhanbarth.  Rwy'n ddiolchgar i'r Maer ac i bawb y cawsom gwrdd â nhw am rannu gwersi am gael nawdd, cynnwys cymunedau a goresgyn rhwystrau.

"Yn Skibbereen, cawsom gwrdd â phrif weithredwr y Ludgate Hub, Adrienne Harrington, ac aelodau'r bwrdd oedd â chyfraniad allweddol ar gyfer dod â chyswllt 1000MB i'r dref i'w gwneud yn dref 1GB gyntaf Iwerddon, sy'n defnyddio cyswllt digidol i greu swyddi ac i arloesi.

"Mae'r hyn mae Skibbereen wedi'i gyflawni'n syfrdanol, ac rwy'n eithriadol o ddiolchgar i Adrienne Harrington a'r bwrdd am ddangos sut y gall band eang cyflym iawn fod yn gatalydd i adfywio ardal wledig.

"Ludgate Hub oedd hwb digidol cyntaf Iwerddon ar gyfer busnesau technolegol newydd, gan ganiatáu i entrepreneuriaid weithio ochr yn ochr mewn lle oedd yn cyfuno ardal ar gyfer swyddfeydd, y dechnoleg fideo gynadledda ddiweddaraf a mynediad at fand eang cyflym iawn, ynghyd â chyfle i gysylltu â phartneriaid academaidd a'u hymchwil. Eu nod oedd galluogi 500 o swyddi uniongyrchol a 1000 o swyddi anuniongyrchol trwy economi digidol cynaliadwy ar gyfer Skibbereen ac ardal ehangach Gorllewin Corc.

"Mae Ludgate Hub yn gweithio gyda busnesau lleol ac fe gawsom gyfle i gwrdd â Spearline (cwmni technoleg sy'n gwasanaethu cleientiaid yn fyd-eang), ODonnell Furniture (gwneuthurwr dodrefn pwrpasol ar gyfer rhai o'r prif frandiau gwestai), ynghyd â Morgan O'Driscoll, arwerthwr celf lleol.  Mae'r cyswllt 1GB wedi trawsnewid y ffordd maent yn cynnal eu busnesau.

"Yn ystod ein hymweliad, cawsom gyfle i weld sut mae gweithio'n ddigidol yn cael ei drafod yn y cwricwlwm addysg uwchradd lleol, ymweld â champws ysgol newydd, ynghyd â chwrdd â uwch swyddogion partneriaeth Vodafone a Siro.

"Rwy'n hyderus fod yr ymweliad yn nodi dechrau perthynas hir a chynhyrchiol rhwng ein cynghorau, ein busnesau a'n cymunedau."

Dywedodd Dr Kay Swinburne, ASE:  " Mae creu economi digidol cadarn a chreu cyfleoedd yn flaenoriaeth allweddol i Gymru, a rhaid gweithio i sicrhau ein bod yn annog rhannu arfer da lle mae cymunedau gwledig o amgylch Ewrop yn wynebu heriau tebyg. Dyna pam rwyf mor ddiolchgar i staff Ludgate Hub am gytuno i gwrdd â fi ac aelodau o Gyngor Sir Powys, i ganiatau i ni gael cipolwg ar sut y byddai modd i ni ailadrodd y gwaith sydd wedi gwthio Skibbereen i'r blaen o ran arloesi digidol yn yr Iwerddon, mewn rhannau eraill o Ewrop. Yn sgil mabwysiadu strategaeth Band Eang Ewrop y Comisiwn Ewropeaidd yn 2016, mae sicrhau y bydd Ewrop yn Gymdeithas Gigabeit erbyn 2025 yn fwy cyraeddadwy nag erioed. Cydweithio ar draws ffiniau fel hyn fydd yn gwireddu'r uchelgais honno."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu