SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Angen gwirfoddolwyr ar gyfer prosiect hawliau tramwy newydd

Image of rights of way in Old Radnor
7 Medi 2018 

Image of rights of way in Old Radnor

Mae'r cyngor sir wedi dweud bod angen gwirfoddolwyr ar gyfer tîm newydd a fydd yn gwella'r rhwydwaith hawliau tramwy mewn tref yng ngogledd Powys.

Mae Tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad Cyngor Sir Powys, mewn partneriaeth â Chyngor Tref y Trallwng a Ramblers Cymru, yn sefydlu tîm o wirfoddolwyr i weithio ar y rhwydwaith hawliau tramwy yn y Trallwng.

Mewn ymgais i recriwtio gwirfoddolwyr, trefnwyd diwrnod recriwtio yn Neuadd y Dref y Trallwng ddydd Mawrth Medi 18 o 10am i 7pm pan mae croeso i unrhyw un sy'n ystyried ymuno â ni siarad â chynrychiolwyr o'r tri sefydliad.

Nod y bartneriaeth yw creu'r tîm gwirfoddolwyr i gydlynu a chyflawni gwaith cynnal a chadw ar strwythurau fel gatiau cerddwyr a chamfeydd.

Bydd Tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad y cyngor yn goruchwylio'r prosiect ac yn darparu hyfforddiant a chymorth technegol. Bydd Cyngor Tref y Trallwng yn darparu cymorth o ddydd i ddydd a man i storio defnyddiau, a bydd Ramblers Cymru yn ariannu'r offer llaw a threlar.

I roi cychwyn i'r prosiect, dynodwyd nifer o lwybrau o wahanol bellteroedd, a bydd taflenni'n cael eu dylunio a'u hargraffu i hyrwyddo'r llwybrau pan fydd y gwaith o gadarnhau'r llwybrau wedi'i gwblhau.

Dywedodd y Cyng Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet y cyngor ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Mae gan dref y Trallwng dros 50 milltir o hawliau tramwy sy'n ymestyn allan i'r cymunedau o'i chwmpas. Mae sawl strwythur ar y rhwydwaith hawliau tramwy yn y Trallwng a'r cyffiniau bellach yn 30 oed ac angen eu hatgyweirio.

"Mae hwn yn gyfle gwych i drigolion lleol helpu i wella'r rhwydwaith hawliau tramwy yn y Trallwng a'r cyffiniau a gwneud gwir wahaniaeth i fynediad i gefn gwlad yn y rhan hon o Bowys. Byddwch yn cael ymdeimlad go iawn o gyflawniad ac atgofion o'ch cyfraniad i'r gymuned bob tro y defnyddiwch y llwybr hwnnw."

Dywedodd Maer y Trallwng, y Cyng Steve Kaye: "Mae'r Cyngor y Dref yn falch o weithio gyda Chyngor Sir Powys ar y prosiect yma, a byddwn yn edrych ymlaen at well llwybrau troed a hawliau tramwy i'r dyfodol. Bydd Clerc y Dref a'i Staff yn ceisio darparu cymorth ymarferol trwy drefnu storfeydd a chyfleusterau eraill.  Anogwn unrhyw â diddordeb i gefnogi'r prosiect a dod i'r diwrnod agored cyntaf."

Dywedodd Olie Wicks, Swyddog Mannau Cerdded Ramblers Cymru: "Rydym am i gerdded fod yn graidd i gymunedau fel y Trallwng, ac i bobl leol ac ymwelwyr fanteisio cymaint ag y gallant ar yr awyr agored. Mae gan y Trallwng amgylchedd naturiol gwych i gerdded ynddo, a'r gobaith yw y byddwn yn gallu denu pobl i archwilio'r mannau gwyrdd lleol a helpu i'w gwarchod."

"Mae Cerddwyr y Trallwng yn falch cefnogi'r fenter ac maent yn gobeithio y bydd yn annog rhagor o bobl i gerdded yn yr ardal hardd yma"

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect yma, cysylltwch â Thîm Gwasanaethau Cefn Gwlad y cyngor trwy rightsofway@powys.gov.uk neu ffonio 01597 827500.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu