Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Trefnu digwyddiad galw heibio i drafod yr angen am dai ym Mronllys

Image of council housing
10 Medi 2018 

Image of council housing

Mae Cyngor Sir Powys yn annog trigolion mewn cymuned yn ne'r sir i siarad â nhw am y tai sydd eu hangen arnynt mewn digwyddiad taro heibio yn ddiweddarach yn y mis.

Mae Tîm Tai Fforddiadwy Cyngor Sir Powys wedi trefnu'r digwyddiad fydd yn digwydd ym Mronllys ddydd Mawrth, 25 Medi 2018 yn Neuadd Royston o 11am-7:30pm.

Trefnwyd y digwyddiad fel bod swyddogion tai'n gallu clywed barn trigolion ar dai fforddiadwy a hefyd i weld hyd a lled anghenion tai'r ardal. Bydd modd trafod pob agwedd ar dai fforddiadwy yn y digwyddiad.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Tai: "Ry'n ni am greu  cartrefi fforddiadwy o ansawdd sy'n diwallu anghenion cymunedau lleol ledled Powys. Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu 250 o dai ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf.

"Bydd ein Tîm Tai Fforddiadwy'n gweithio mewn cymunedau ar draws Powys i ddod o hyd i dir addas ar gyfer tai a gweld pa angen am dai sydd yn y fro.

"Mae'r data sydd gennym yn awgrymu bod angen tai fforddiadwy ar gymuned Bronllys ond ry'n ni am gasglu cymaint o wybodaeth ag y bo modd. Trwy'r digwyddiad taro heibio hwn bydd gan breswylwyr gyfle i leisio barn.

"Byddem yn annog pob aelod o'r gymuned i ddod draw i'r digwyddiad hwn ond yn enwedig pobl iau. Mae hyn oherwydd ein bod yn deall yn llawn ei bod yn anodd iddynt ddod o hyd i lety addas.

"Bydd y digwyddiad galw heibio'n bwysig achos bydd yn rhoi modd i swyddogion clywed barn trigolion a chanfod yr angen am dai yn yr ardal."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu