Lansio Arolwg am Gyfamodau Cyfyngu

Image of some keys in a door lock
10 Medi 2018 

Image of some keys in a door lock

Mae Cyngor Sir Powys yn ceisio barn am bolisi arfaethedig sy'n delio â "chyfamodau deiliadaeth leol" ar gyn-gartrefi'r cyngor a werthwyd o dan yr Hawl i Brynu.

Nod y polisi arfaethedig yw rhoi arweiniad clir ar yr hyn sy'n digwydd pan fydd cyn-gartrefi'r cyngor sydd â chyfamod yn cael eu gwerthu.  Mae'r polisi'n cynnwys rheolau ac eithriadau dewisol.

Mae'r cyfamodau wedi cael eu defnyddio ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ers 1980 ac ar draws Powys ers 2003.  Os oes cyfamod yn ei le mae'n golygu y bydd yn rhaid i ddarpar-brynwyr fod wedi byw neu weithio yn y sir am y tair blynedd flaenorol i fod yn gymwys i brynu'r ty.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, yr aelod portffolio â chyfrifoldeb tai:  "Ein gweledigaeth ar gyfer Powys 2025 yw sicrhau bod gennym dai fforddiadwy ac o safon dda ar gyfer pawb.  Ry'n ni'n credu y dylai pob un o gyn-dai'r cyngor gael eu gwerthu i bobl sy'n gweithio neu'n byw yn y sir.  Rhoddwyd y cyfamodau hyn yn eu lle i roi'r cyfle i bobl leol i ddechrau ar yr ysgol tuag at gael eu tai eu hunain.  Fodd bynnag, mae angen eithriadau synhwyrol arnom os yw nad yw pobl yn gallu dod o hyd i brynwr lleol o fewn blwyddyn."

Amcangyfrifir bod cyfamod ar hyd at 1,300 o gyn-dai'r cyngor.  Mae'r arolwg ar gael yn www.powys.gov.uk/dweudeichdweud tan 7 Hydref.

Anogir aelodau o'r cyhoedd, cymdeithasau tai, unrhyw un sydd ynghlwm â throsglwyddiadau, gwerthwyr tai a phartïon eraill sydd â diddordeb megis cynghorau tref a chymuned neu sefydliadau megis Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i ymateb.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu