Llyfrau Darllen yn Well ar Bresgripsiwn ar gael yn Llyfrgelloedd Powys i gleifion â Dementia

Image from the reading well presentation
10 Medi 2018 

Image from the reading well presentation

Mae cyfres o lyfrau a fwriadwyd i helpu pobl â dementia - a'u gofalwyr, ffrindiau a'u teulu -  bellach ar gael o lyfrgelloedd ym Mhowys fel rhan o gynllun Cymru-gyfan.

Darperir y llyfrau trwy bartneriaeth aml-asiantaeth gyda chyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru, trwy gynllun 'Darllen yn Well ar Bresgripsiwn' y Reading Agency.

Mae gan Wasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Sir Powys - sydd wedi bod â chysylltiadau cryf o ran dwyn sylw at ddementia yn y gorffennol - ddwy set gyflawn o'r llyfrau sy'n cael eu hargymell gan y Reading Agency, y naill yn llyfrgell y Drenewydd a'r llall yn llyfrgell Aberhonddu.

Mae'r llyfrau hefyd ar gael i unrhyw un ofyn amdanynt trwy system gatalogio ar-lein y llyfrgell neu mewn llyfrgell gangen leol, ac mae amrywiaeth o deitlau addas eraill eisoes yn stoc y llyfrgell. Mae'r Reading Agency hefyd yn gweithio gyda'r Cyngor Llyfrau i gyfieithu llyfrau ar y rhestr i'r Gymraeg.

Mae taflenni a phosteri hefyd ar gael i gyfeirio pobl yn ein cymunedau sy'n byw gyda phobl â dementia neu'n gofalu amdanynt at y rhestr llyfrau, sydd hefyd yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a ffynonellau cyngor.

Y Cyng Elwyn Vaughan yw Hyrwyddwr Dementia'r Cyngor. Ei sylw oedd: "Rwy'n falch ein bod ni'n gwneud hyn yma yn ein llyfrgelloedd ni ym Mhowys. Ers lansio'r fenter mewn rhannau eraill o'r DU, mae Darllen yn Well wedi cyrraedd rhyw dri chwarter miliwn o bobl ac wedi'i chymeradwyo gan y cyhoedd, gan Feddygon Teulu a phobl broffesiynol eraill ym maes iechyd, yn ogystal â chan y llywodraeth ganolog fel gwasanaeth iechyd cymunedol defnyddiol. Rwy'n edrych ymlaen ati'n helpu ein pobl ni yma ym Mhowys."

A'r Cyng Rachel Powell yw Aelod Portffolio Cabinet y Cyngor â chyfrifoldeb am Lyfrgelloedd. Ychwanegodd: "Mae'r cynllun yma'n tanlinellu manteision darllen llyfrau i'n hiechyd meddwl a'n llesiant.  Mae'r rhestr yn cynnwys canllawiau cyngor i deulu, gan gynnwys plant, a gofalwyr, yn ogystal â straeon personol pobl sy'n byw â dementia. Mae toreth o gyngor a gwybodaeth gwirioneddol dda ar gael yn y cyhoeddiadau yma - ac os nad ydynt yn aelod o lyfrgell hyd yma, byddwn yn eich annog yn gryf i ymaelodi."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu