SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Canllawiau ynghylch y diffiniad o waith asiantau tai

yn yr adran honCyflwyniad

Bwriad y canllaw hwn yw eich helpu i ddeall a yw gofynion Deddf Asiantau Tai 1979 ('y Ddeddf') yn berthnasol i chi. Nid yw, fodd bynnag, yn cymryd lle'r gyfraith ac os ydych mewn unrhyw amheuaeth dylech gysylltu â chynghorydd proffesiynol.

Mae'r canllawiau hyn yn adlewyrchu'r newidiadau i'r diffiniad o waith asiantaeth tai a wnaed gan Ddeddf Menter a Diwygio Rheoleiddio 2013, a gyflwynwyd ar 1 Hydref 2013.

Nid yw'r canllawiau yn cynnwys gofynion manwl y Ddeddf. Mae yna hefyd gyfreithiau a rheoliadau pwysig eraill a allai fod yn berthnasol i chi, hyd yn oed os nad ydych yn ddarostyngedig i ofynion y Ddeddf.

I gael rhagor o gyngor am y Ddeddf neu ddeddfwriaeth arall sy'n ymwneud â diogelu defnyddwyr dylech gysylltu â Gwasanaeth Safonau Masnach eich awdurdod lleol (yr Adran Menter, Masnach a Buddsoddi yng Ngogledd Iwerddon,)  cysylltwch â'ch corff proffesiynol neu gymdeithas fasnach, a/neu gofynnwch am gyngor cyfreithiol annibynnol.

 

Gwaith Asiantaeth Talk

Mae'r Ddeddf yn berthnasol os ydych yn gwneud gwaith asiantaeth tai, a hyd yn oed os nad ydych yn galw eich hun yn asiant tai efallai y byddwch yn cael eich gweld fel un yn ôl y gyfraith pan fyddwch yn gwneud pethau penodol. Mae'r Ddeddf yn berthnasol yn yr un modd p'un a ydych yn gweithio i chi eich hun neu i rywun arall.

Mae Adran 1 y Ddeddf yn cynnwys y diffiniad cyfreithiol o waith asiantaeth tai. Mae'r diffiniad cyfreithiol yn eang iawn ac, yn ddarostyngedig i eithriadau cyfyngedig penodol, byddwch yn cymryd rhan mewn gwaith asiantaeth tai os, ydych yn ystod eich gwaith ac yn gweithredu ar gyfarwyddiadau gan drydydd parti (eich cleient) sy'n dymuno naill ai brynu neu werthu eiddo ( budd mewn tir), byddwch yn gwneud y naill neu'r llall (neu'r ddau) o'r canlynol:

 • pethau at ddibenion, neu gyda'r bwriad o, gyflwyno i'ch cleient, rywun sydd naill ai'n dymuno prynu neu werthu eiddo, neu
 • pethau ar ôl i gyflwyniad o'r fath gael ei wneud gennych chi i sicrhau bod eiddo yn cael ei werthu neu ei brynu.

Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i chi wneud pethau at ddibenion, neu gyda'r bwriad yn unig o gyflwyno eich cleient i brynwr neu werthwr er mwyn i chi fod yn gweithredu fel gwerthwr tai. Nid oes angen i chi gyflwyno eich cleient mewn gwirionedd i brynwr neu werthwr er mwyn dod o fewn y diffiniad cyfreithiol o waith asiantaeth tai.

Os ydych yn gwneud unrhyw un o'r pethau canlynol, byddwch, neu byddwch yn debygol o fod, yn gwneud gwaith asiantaeth tai:

 • anfon manylion eiddo a threfnu ymweliadau
 • ymdrin ag ymholiadau gan werthwyr neu brynwyr posibl ar ran eich cleientiaid.

ben y dudalen

 

Eithriadau

Mae yna rai eithriadau pwysig i'r diffiniad o waith asiantaeth tai. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • gwaith a wneir gan gyfreithwyr neu eu gweithwyr fel rhan o'u gwaith fel cyfreithwyr
 • arolygon neu brisiadau a wneir yn annibynnol ar unrhyw waith asiantaeth tai arall
 • gwaith sy'n gysylltiedig â cheisiadau cynllunio a materion a gwmpesir gan y ddeddfwriaeth gynllunio Gwlad a Thref
 • trefnu rhenti neu reoli eiddo
 • Gwaith gwerthu tai sy'n cael ei wneud yn gyfan gwbl y tu allan, a heb gysylltiad â'r DU, a
 • gwaith a wnaed wrth drefnu morgeisi.

Yn ogystal, mae eithriad ar gyfer dim ond 'cyhoeddi hysbysebion neu ledaenu gwybodaeth', er enghraifft busnesau megis papurau newydd, sy'n darparu gofod hysbysebu ar gyfer eiddo heb unrhyw swyddogaeth arall fel asiantaeth arall.

Cafodd cwmpas yr eithriad ei ymestyn o 1 Hydref 2013 er mwyn cynnwys cyfryngwyr, megis portholion y rhyngrwyd ar gyfer gwerthiannau preifat, sy'n gwneud dim mwy na galluogi gwerthwyr preifat i hysbysebu eu heiddo a darparu modd i werthwyr a phrynwyr gysylltu a chyfathrebu â'i gilydd. Bydd yr eithriad yn berthnasol ar yr amod na fydd busnes yn gwneud dim byd arall sy'n dod o dan y diffiniad cyffredinol.

Mae'r eithriad ar gyfer busnesau cyfryngol felly'n debygol o fod yn gymwys os:

 • byddwch ond yn darparu modd i'r gwerthwr a'r darpar brynwr gysylltu â'i gilydd yn uniongyrchol, er enghraifft, ar-lein
 • byddwch yn darparu bwrdd 'Ar Werth' i'r gwerthwr i gynorthwyo yn y broses hon (er os yw'r bwrdd yn cynnwys eich manylion cyswllt a'ch bod yn delio â phrynwyr posibl ar ran y gwerthwr mae'r eithriad yn annhebygol o fod yn berthnasol), a
 • eich bod yn trosglwyddo i ddarpar brynwr, drwy ba bynnag gyfrwng cyfathrebu, y wybodaeth a ddarparwyd gan y gwerthwr yn ei hysbyseb yn unig.

Fodd bynnag, os ydych yn cynnig unrhyw gyngor personol i werthwr neu brynwr, neu wasanaethau ategol eraill, megis paratoi manylion eiddo neu ffotograffau neu dystysgrif perfformiad ynni, byddwch y tu allan i gwmpas yr eithriad ac yn cael eich rhwymo gan y rhwymedigaethau yn y Ddeddf.

Os bydd yr eithriad yn gymwys, yna ni fydd yn rheidrwydd arnoch i gydymffurfio â gofynion sy'n berthnasol i fusnesau asiantaeth tai sy'n rhoi gwasanaeth llawn, megis datgelu unrhyw hunan-les mewn trafodiad eiddo ac aelodaeth o gynllun gwneud iawn ar gyfer asiantau tai preswyl.

Bydd y Ddeddf yn dal yn gymwys i fusnesau sy'n ymwneud â neu sydd â lle i ddylanwadu ar drafodion eiddo.

 

ben y dudalen

 

Gwybodaeth Bellach

Mae yna hefyd gyfreithiau a rheoliadau pwysig eraill a allai fod yn berthnasol i chi, hyd yn oed os nad ydych yn destun gofynion y Ddeddf. Gellir canfod cyngor busnes cyffredinol ar wefan 'Business Companion'

Canllawiau ynghylch y diffiniad o waith asiantau tai. NTSEAT, Ionawr 2015

Pecyn Cydymffurfiad Asiantaethau Tai y Gwasanaeth Safonau Masnach Mehefin 2016 [1MB]

ben y dudalen

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu