Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Gwybodaeth i ddefnyddwyr (NTSEAT)

 

report a business

Rhoi gwybod am fusnes

Os ydych yn amau nad yw busnes yn cydymffurfio â'i ymrwymiadau dan y Ddeddf Gwerthwyr Tai, gallwch anfon y manylion atom ni i estate.agency@powys.gov.uk. Ni fyddwn yn datgelu eich manylion mewn archwiliad oni bai eich bod yn rhoi caniatâd i ni wneud hyn.

Nid oes gan y Tim Asiantaeth Gwerthwyr Tai Safonau Masnach Cenedlaethol yr adnoddau i roi cyngor i ddefnyddwyr ac ni allwn fod ynghlwm â datrys anghydfodau neu gwynion yn erbyn busnesau.  Mae cyngor i ddefnyddwyr ar gael o wefan Cyngor ar Bopeth, neu o'u llinell gymorth i ddefnyddwyr ar 03454 04 05 06.


Cynlluniau'r Ombwdsmon Ar Gyfer Unioni Camweddau

Os oes gennych anghydfod gyda gwerthwr tai mewn perthynas ag eiddo preswyl efallai y bydd modd i chi gyflwyno'ch cwyn i un o'r ddau gynllun gwneud yn iawn yn y Deyrnas Unedig. Rhaid i bob gwerthwr tai sy'n ymwneud ag eiddo preswyl fod yn perthyn i un o'r cynlluniau hyn. Cewch gyfeirio cwyn i'r ombwdsmon perthnasol gan ddibynnu ar ba gynllun y mae'r gwerthwr tai wedi ymgofrestru ag ef. Dyma'r ddau gynllun:

Gallwch chi chwilio am werthwyr tai sy'n aelodau ar wefannau'r ombwdsmon.

O 6 Awst 2018 ni fydd Gwasanaethau Ombwdsmon: Eiddo'n cynnig gwasanaeth datrys anghydfodau i gwsmeriaid sydd â chwyn am werthwr tai. O hyn ymlaen dylech gyfeirio'ch cwyn i ba un bynnag cynllun y mae'r gwerthwr tai wedi trosglwyddo iddo.


Dulliau Amgen O Ddatrys Anghydfod (ADR)

Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod (ADR) yw'r ymadrodd cyffredinol a ddefnyddir wrth gyfeirio at ddulliau o ddatrys anghydfod rhwng defnyddwyr a masnachwyr heb fynd i'r llys. Mae cyfryngu (lle mae trydydd parti annibynnol yn helpu i wneud penderfyniad sy'n cael ei gytuno gan y naill ochr a'r llall) a chyflafareddu (lle mae lle mae trydydd parti annibynnol yn gwneud penderfyniad ar sail y ffeithiau, sy'n golygu y gall y ddwy ochr fod yn ymrwymedig iddynt) yn ddau fodd amgen o ddatrys anghydfod.

Mae dwy set o reoliadau yn defnyddio'r Gyfarwyddeb Ewropeaidd ar ddatrys anghydfod (ADR) yn y DU. Maen nhw i'w cael yma:

Mae'r rheoliadau'n gofyn i fusnesau sy'n gwerthu i gwsmeriaid ddarparu gwybodaeth, dewis awdurdodau cymwys i ardystio cynlluniau ADR a gosod y meini prawf y mae'n rhaid i'r ymgeiswyr eu cyflawni er mwyn ennill tystysgrif. Nid yw'r rheoliadau'n ei gwneud yn orfodol i fasnachwyr ymaelodi â chynllun ADR. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r rhan fwyaf o fusnesau sy'n gwerthu i ddefnyddwyr roi gwybod iddyn nhw am gynllun ADR ardystiedig, os oes cwyn na ellir ei ddatrys rhwng masnachwr a defnyddiwr.

Mae'r rheoliadau hefyd yn ei gwneud yn orfodol i ddarparwyr ADR sy'n awyddus i gael eu hardystio gyrraedd safonau penodol o ran annibyniaeth, amhleidioldeb a safon arbenigedd.

Mae'r Tîm  Gwerthwyr Tai Safonau Masnach Cenedlaethol yn awdurdod cymwys at ddibenion rheoliadau Dull Amgen o Ddatrys Anghydfodau yn y Deyrnas Unedig. Mae dau sefydliad addas yn y sector gwerthu tai ar hyn o bryd, sydd wedi eu cymeradwyo fel darparwyr Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfodau, sef:

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu