SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

John yn cael bywyd newydd ar ôl i'w wraig roi aren iddo

Image of John Bevan with his wife and nursing staff
17 Medi 2018 

Image of John Bevan with his wife and nursing staffMae Rheolwr Adnoddau Dynol o Bowys wedi bod yn rhannu ei stori hynod am roi organau mewn ymgais i annog mwy o bobl i ystyried dod yn rhoddwyr byw.

Mae John Bevan yn Bennaeth Dros Dro Adran Datblygu'r Gweithle a'r Sefydliad gyda Chyngor Sir Powys. Pan ddywedodd meddygon fod angen aren newydd arno, roedd ei wraig Ceri'n fwy na pharod i roi un o'i harennau hi. Felly adeg y Nadolig y llynedd dyma hi'n rhoi'r rhodd fywiol hon iddo.

Cafodd John ei fod yn cyrraedd camau terfynol methiant yr arennau ym mis Ionawr 2016 a rhoddwyd y dewisiadau oedd ar gael iddo fe.

"Penderfynon ni fynd am driniaeth ddialysis nes bod rhoddwr ar gael," meddai John.

"Roedd Ceri wedi dweud yn barod y byddai'n fodlon rhoi un o'i harennau felly dechreuodd profion yn syth i weld a oedd hi'n addas."

"Cymerodd y profion tua wyth mis ac ym Mawrth 2017 cafodd Ceri wybod y byddai'n gallu rhoi ei haren hi ond nad oedd yn cyd-fynd yn dda ag aren John o ran gwrthgyrff (antibodies). Felly roedd yn debyg y byddai rhywun arall yn gweddu'n well ar gyfer y driniaeth. Rhoddwyd John ar restr aros gyda'r posibiliad o organ ei wraig yn cael ei defnyddio mewn cynllun paru pobl sy'n fodlon rhoi organau.

Yn y lle cyntaf roedd John a Ceri'n llwyddiannus yn cael eu paru gyda derbynwyr eraill trwy gronfa organau'r Deyrnas Unedig. Cynllun ydy hwn lle rhoddir parau sydd am dderbyn organau ochr yn ochr â phobl sy'n fodlon rhoi organau ar restr wrth gefn. Y nod oedd cynyddu'r gobaith y bydden nhw'n dod o hyd i rywun fyddai'n cydweddu'n addas.

Trefnwyd dyddiad ac roedd disgwyl i'r trawsblaniad fynd yn ei flaen gyda thri phâr ar y rhestr wrth gefn. Ond yn anffodus canslwyd y driniaeth pan oedd un o'r bobl yn rhy wael i gael llawdriniaeth. Digwyddodd yr un peth eto pan ganfuwyd organ oedd yn cydweddu trwy'r rhestr wrth gefn sy'n paru rhoddwyr a derbynwyr.

O ganlyniad roedd rhaid i John a Ceri a'u clinigwyr ailystyried y ffordd ymlaen a phenderfynon nhw fwrw ymlaen i drawsblannu aren Ceri ym mis Rhagfyr 2017. Ar ôl y llawdriniaeth roedd y ddau gartref erbyn y Nadolig.

Dywedodd Ceri: "Gwyliais i John yn gwaethygu ac roedd e'n treulio cymaint o amser yn yr ysbyty. Fy nghymhelliad i oedd ei weld e'n gwella.

Aethon ni am y rhestr wrth gefn o bobl sydd am rannu organau dim ond oherwydd ein bod yn meddwl y byddai John yn cael aren fyddai'n cydweddu'n well. Roedd John yn teimlo'n anesmwyth ac yn anniddig wrth iddo wella ar ôl y llawdriniaeth, ond canlyniad hyn oll oedd ei weld e'n well erbyn y diwedd."

Mae'r trawsblaniad wedi rhoi bywyd newydd i John a dywedodd: "Mae fy aren yn gweithio'n dda dros ben. Rhoddodd Ceri aren dda i mi. Fues i hyd at 80 y cant o gapasiti a chyn y trawsblaniad fues i ar 3 y cant, felly mae fy holl fywyd yn wahanol. Hefyd mae Ceri'n gwneud yn dda iawn.

"Cyn hyn roeddwn i'n teimlo'n wael iawn yn barhaus. Er bod gennyf rai problemau o hyd o ganlyniad i fy aren yn methu - ac mae'r tîm meddygol yn archwilio i'r rhain - dw i'n teimlo'n well o lawer. Dw i bellach yn gallu bwyta bwydydd heb fawr o gyfyngiadau eto."

Hefyd roedd y pâr yn gallu cymryd gwyliau pwysig a thra haeddiannol dros yr haf.

"Fe aeth pethau i'r fan lle nad oedden i'n gallu symud ymlaen â'n bywydau. Byddai mynd i ffwrdd wedi bod yn ymdrech enfawr ac roedd John wedi blino'n lân o hyd. Felly penderfynon ni aros yn ein hunfan a chadw'n ddiogel ac yn agos at yr ysbyty,' meddai Ceri.

"Roedd mynd ar wyliau ar ôl y trawsblaniad yn garreg filltir i ni ac aethon ni i fyny Mynydd Vesuvius hefyd, felly gwnaethon ni'n dda iawn. Roeddwn i'n cael fy mhen-blwydd yn hanner cant oed ac roedd ein pen-blwydd priodas yn bum mlynedd ar hugain ar y gweill felly roedd hi'n golygu llawer i ni."

Dywedodd y ddau na fydden nhw wedi llwydo i ddod i ben pan fuodd John ar ddialysis heb gefnogaeth eu cyflogwyr, eu cydweithwyr a'r bobl o'u cwmpas. Hefyd cawson nhw lawer o gymorth gan y tîm oedd yn gofalu amdanynt.

"Alla i ddim meddwl am ddim byd mwy annwyl, hael a chariadus na rhoi aren i'ch priod, ac mae Ceri'n meddwl yr un peth," meddai John wedyn.

I ddarganfod mwy am fod yn rhoddwr byw, ewch i: https://beta.gov.wales/living-donation-campaign

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu