'Bwyd a hwyl' i ddisgyblion Powys

Image of children who took part in the holiday programme
17 Medi 2018 

Image of children who took part in the holiday programme

Buodd rhaglen gwyliau ysgol a ariannwyd yn rhannol gan y cyngor yn llwyddiant ysgubol eleni.

Mae'r rhaglen 'Bwyd a Hwyl' yn cael ei chynnal mewn ysgolion ac yn cynnig prydau iach am ddim, addysg am fwyd maethlon a gweithgareddau corfforol i blant mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol yn ystod gwyliau'r haf.

Rhan o Raglen Gwella Gwyliau'r Haf ydy hon a gynhelir gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae'n cael ei hariannu ar y cyd gan y cyngor, Llywodraeth Cymru ac asiantaethau partner eraill gan gynnwys y bwrdd iechyd.

Nod y rhaglen ydy mynd i'r afael â'r ffaith bod eisiau bwyd ar rai plant yn ystod y gwyliau ysgol, a bwrw iddi i wella eu lles a'u hiechyd. Hefyd gall plant gael eu hynysu'n gymdeithasol a dioddef trwy ddiffyg trefnau beunyddiol. Lluniwyd y rhaglen i gynnig atebion i'r materion hyn trwy roi lle diogel a hapus i blant fynd iddo.

Cynhaliwyd clybiau am ddeuddeg bore dros gyfnod o dair wythnos a buodd staff y cyngor ac ysgolion unigol wrthi'n eu cyd-drefnu. Cynhaliwyd sesiynau yn Ysgol Trefonnen, Llandrindod, Ysgol Golwg Y Cwm, Ystradgynlais, Ysgol Hafren, Y Drenewydd, ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru yn Y Trallwng.

Arbrofwyd gyda'r cynllun yng Nghaerdydd yn 2016 ac fe gafodd ei ehangu i Bowys yn 2017. Roedd nifer yr ysgolion oedd yn cymryd rhan yn codi o ddwy i bedair yn y sir eleni. Gobeithio y bydd hyn yn codi eto'r flwyddyn nesaf.

At ei gilydd buodd y pedwar clwb ym Mhowys yn cynnig prydau am ddim a gweithgareddau hwyliog ar gyfer hyd at 160 o blant. Roedd disgyblion a rhieni'n disgrifio'r profiad fel un "hwyl" ac yn "ddifyr dros ben".

Buodd staff o wahanol wasanaethau'r cyngor gan gynnwys Arlwyo, Datblygu Chwaraeon a staff ysgol wrthi'n rhedeg y rhaglen. Defnyddion nhw ei harbenigedd i gynnig profiad oedd yn diddanu, yn ddiddorol ac yn cyfoethogi gwyliau i ddisgyblion.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Addysg, "Mae'r prosiect ardderchog hwn yn cynnig cyfleoedd pleserus iawn i bobl ifanc sy'n byw yn yr ardaloedd hyn".

Dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: "Gall gwyliau'r haf fod yn adeg braidd yn frawychus a beichus i deuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd cael dau ben llinyn ynghyd.

"Mae'r rhaglen Bwyd a Hwyl wedi ennill ei phlwyf bellach fel ffordd ddifyr ac iach i blant gymdeithasu gyda'u ffrindiau. Mae hefyd yn cynnig cymorth hanfodol i'r teuluoedd hynny."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu