Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu - a allwch chi roi cartref i blentyn?

National adoption week poster
10 Hydref 2018 

National adoption week poster

Mae bod yn rhan o deulu gariadaus yn rhywbeth mae'r rhan fwyaf o blant yn ei gymryd yn ganiataol.  Fodd bynnag, mae yna blant ym Mhowys sy'n dal i chwilio am gartrefi eu hunain.

Fel rhan o Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu (Hydref 15-21), gofynnir i bobl ystyried agor eu cartrefi a'u calonnau i'r rheiny sy'n aros am deulu.

Meddai'r Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant: "Mae'r wythnos hon yn gyfle gwych i annog trigolion Powys i ystyried a allant fod y teulu sydd ei angen ar blentyn. Gall darpar fabwysiadwyr ddarganfod mwy am y broses o fabwysiadu plant sy'n aros am gartrefi cariadus, parhaol a sefydlog.

"Mae angen cartref cariadus ar blant o bob oed, o fabanod, plant bach, plant hyn a grwpiau o frodyr a chwiorydd.  Os ydych chi'n ystyried mabwysiadu, dewch draw i un o'r digwyddiadau isod neu cysylltwch am sgwrs a chael mwy o wybodaeth."

Bydd tîm Maethu Powys yn Ffair Gymunedol Llanfair-ym-Muallt yng Nghanolfan Gelfyddydau'r Wyeside ddydd Gwener 19eg Hydref (11am - 2pm) ac yna yn y digwyddiad yng Nghymuned Ystradgynlais yn adeilad MIND (a elwid gynt y Ganolfan Byw'n Iach), 61-66 Penbryn ar ddydd Sadwrn 20 Hydref (10am - 2pm).

Mae noson wybodaeth hefyd yn cael ei chynnal gan Fabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn yr Atom, 18 Stryd y Brenin, Caerfyrddin, ar ddydd Gwener, 19 Hydref rhwng 6 pm - 7.30pm.  Bydd hyn yn rhoi'r cyfle i gwrdd â darpar fabwysiadwyr eraill.

Mae timoedd mabwysiadu gan Fabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru sy'n cwmpasu pedwar awdurdod lleol sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.  Eu nod yw sicrhau bod plant yn tyfu i fyny fel rhan o deulu barhaol, cariadus o'i plentyndod hyd at oedolaeth.

Mae Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Powys yn darparu ystod o wasanaethau ac adnoddau i helpu teuluoedd i ofalu am eu plant ond, lle nad yw hyn yn bosibl, mae eu Gwasanaeth Mabwysiadu yn canfod teuluoedd parhaol eraill.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf (2017-18) cymeradwywyd 29 o fabwysiadwyr ar draws y rhanbarth - mae'r rhain yn cynnwys parau priod, cyplau di-briod, pobl sengl a chyplau o'r un rhyw - ond mae bob amser angen mwy o fabwysiadwyr i gamu ymlaen gan fod y galw am leoliadau mabwysiadu wedi cynyddu eleni.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.adoptionmwwales.org.uk ffoniwch 01587 4614035 neu e-bostiwch adoption@powys.gov.uk. Gallwch hefyd ddilyn Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru ar Twitter @adoptmw_wales

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu