SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cerbydau llogi preifat

Rhaid i gerbyd llogi preifat gael ei drwyddedu gan y cyngor, ac unwaith y byddant wedi'u trwyddedu, rhaid iddynt gael eu harchebu trwy weithredwr cerbydau llogi preifat trwyddedig. Mae'r cerbydau hyn yn arddangos plât melyn gydag ysgrifen ddu ar gefn y cerbyd.

O 1 Ebrill 2019 bydd polisi oedran ar gyfer cerbydau trwyddedig yn berthnasol:

Rhaid i gerbydau a gyflwynir am y tro cyntaf ar gyfer eu trwyddedu fod yn llai na 6 mlwydd oed o'r dyddiad cofrestru cyntaf (oed derbyn)

Rhaid i gerbydau sydd wedi'u trwyddedu ar hyn o bryd fod yn llai na 12 mlwydd oed o ddyddiad y cofrestru cyntaf cyn belled â bod pob trwydded ddilynol yn digwydd ar unwaith ar ôl i'r drwydded gyfredol ddod i ben. (h.y. dim toriad rhwng adnewyddu'r drwydded).
Bydd yr amod hwn yn effeithio ar drwyddedau cerbydau presennol pan ddaw'r drwydded i'w hadnewyddu ar ôl 31 Mawrth 2020 (12 mis ar ôl ei weithredu)

Ar ôl iddo gael ei drwyddedu, mae cerbyd llogi preifat yn aros yn gerbyd llogi preifat hyd nes y bydd y drwydded yn dirwyn i ben. Dim ond gyrrwr cerbyd llogi preifat sydd wedi cael ei drwyddedu gan y Cyngor gaiff ei yrru hyd yn oed os yw'r cerbyd yn cael ei ddefnyddio er defnydd cymdeithasol a domestig.

Cyn y bydd cerbyd yn cael ei drwyddedu, rhaid iddo basio MOT er mwyn gwneud yn siwr ei fod yn ddiogel. Bydd y cyngor yn gwneud yn siwr fod gan y cerbyd ddigon o yswiriant priodol. Rydym yn disgwyl safonau diogelwch uchel, a byddwn yn ymchwilio i unrhyw gwynion.

Nid y cyngor sy'n pennu pris tacsis. Dylai unrhyw un sy'n llogi cerbyd preifat gytuno ar bris â'r gyrrwr cyn dechrau'r siwrnai.

Ffurflenni Cais

Amodau Trwydded [342KB]

Cais am Drwydded [402KB]

Nodiadau i'r Ymgeisydd [158KB]

Byddwn yn codi tâl am y trwyddedau hyn.

Bydd angen i chi wneud apwyntiad i gyflwyno eich cais a dogfennau'r cerbyd (yswiriant ac ati). Dylech hefyd gyflwyno'r cerbyd sydd i'w drwyddedu. Cysylltwch â ni.

Os byddwch yn cael damwain yn eich cerbyd trwyddedig, rhaid i chi roi gwybod i'r adran: Drwyddedu gan ddefnyddio'r ffurflen hon [156KB] .

Mae amodau'r drwydded yn ei gwneud yn ofynnol i chi roi gwybod I ni am hyn o fewn 72 awr.  Anfonwch y ffurflen trwy'r e-bost at y tîm trwyddedu licensing@powys.gov.uk

 

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma
 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu