SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Adroddiadau Perfformiad a Gwella

Image of County Hall
19 Hydref 2018 

Image of County Hall

Mae gwaith gwella eisoes ar fynd yng Nghyngor Sir Powys mewn ymateb i ddau adroddiad blynyddol allweddol, dywedodd y cyngor sir.

Derbyniwyd Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2017 -18 ac Adroddiad Gwella Blynyddol y cyngor, a gyhoeddwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru ar ran Archwiliwr Cyffredinol Cymru, gan y cyngor sir ar ddydd Iau (18 Hydref).

Mae'r adroddiad gwella yn crynhoi gwaith archwilio ac arolygu a gynhaliwyd gan y cyngor ers yr adroddiad diwethaf a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2017 ac mae'n cynnwys gweithgaredd yn ystod blwyddyn ariannol 2017 - 2018. Tra bo'r Adroddiad Perfformiad Blynyddol yn dynodi hunanwerthusiad o berfformiad y cyngor yn ystod 2017 -18, gan gyflwyno ymrwymiadau a ddynodwyd yn ei Gynllun Gwella Corfforaethol 2016-2020.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd y Cyngor: "Mae'r cyngor wedi cydnabod fod yr adroddiadau yn trafod cyfnod pan nad oedd rhai gwasanaethau allweddol, yn enwedig gwasanaethau plant ac oedolion, ddim yn perfformio ar lefel briodol ac mae camau gweithredu sylweddol yn cael eu cynnal o ganlyniad i hynny.

"Sefydlwyd Bwrdd Gwelliannau a Sicrwydd Annibynnol, gan y Cyngor yn gynnar yn 2018, gyda chefnogaeth oddi wrth Lywodraeth Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru, i oruchwylio gwaith gwella'r cyngor.

"Rydym wedi atgyfnerthu swyddi allweddol, gan gynnwys penodi cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol a phennaeth parhaol dros wasanaethau plant mewn ymateb i argymhellion o fewn adroddiad Arolygiaeth Gofal Cymru. Mae gennym brif weithredwr dros dro gyda phrofiad helaeth o gefnogi ein gwaith gwella.

"Er gwaethaf sawl her, rydym wedi cyflwyno nifer o welliannau yn ein meysydd o flaenoriaeth. Rydym wedi buddsoddi dros £61m gyda'n rhaglen gyfalaf, gan gynnwys £22 i wella ein hysgolion, £18m ar wella trafnidiaeth a phriffyrdd a £12m ar wella stoc dai'r cyngor.

"Mae llawer iawn o waith wedi'i wneud eisoes ac mae ein perfformiad mewn sawl maes yn ein gosod ymysg y gorau yng Nghymru, ond rydym yn derbyn bod mwy i'w wneud, nid yn unig o fewn gwasanaethau plant, oedolion a chorfforaethol ond ar draws yr awdurdod cyfan.

"Mae'r llythyr gwella a'r adroddiad perfformiad blynyddol yn amserol wrth ein hatgoffa fod rhaid i'r cyngor drawsnewid y ffordd mae'n gweithio i ddiwallu'r heriau sy'n wynebu llywodraeth leol yng Nghymru," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu