SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llwyddiant arian grant ar gyfer gwaith adfywio Parc y Llyn, Llandrindod

Image of Llandrindod lake park
22 Hydref 2018 

Image of Llandrindod lake park

Bydd y cyngor sir yn gosod cuddfan adar, llwybr bordiau (boardwalk) hwylus a phlatfformau pysgota mewn ardal parc llyn yng nghanol Powys diolch i grant gwerth £50,000.

Bydd Cyngor Sir Powys yn rhoi'r seilwaith newydd ym Mharc y Llyn yn Llandrindod. Bydd hyn yn gwneud y parc yn fwy hwylus i'r cyhoedd ac yn sicrhau y bydd modd gwneud defnydd o lecyn fu'n aflêr a heb ei drin.

Llwyddodd Tîm Adfywio'r cyngor i gael y grant, sy'n cael ei gyllido gan Gynllun Llywodraeth Cymru i Gymunedau yn sgil y Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Mae'r cynllun yn cael ei weithredu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Bydd y gwaith diweddaraf i osod adeiladwaith gwyrdd yn rhoi buddion hirdymor i'r gymuned leol ac ymwelwyr trwy ddefnyddio defnyddiau sy'n para'n hirach sy'n cynnwys plastig gafodd ei ailgylchu. Mae'r gwelliannau hyn yn dilyn gwaith adnewyddu a gwblhawyd yn gynharach eleni.

Bydd y llwybr bordiau hwylus yn cael ei adeiladu o ddefnydd a ailgylchwyd sy'n atal llithro. Bydd hyn yn golygu y bydd aelodau'r cyhoedd yn gallu cerdded arno drwy gydol y flwyddyn. Hefyd, ni fydd angen fawr ddim o waith cynnal a chadw ar y llwybr am o leiaf 30 mlynedd. Dyluniwyd y llwybr bordiau fel bod modd i bobl sy'n defnyddio cadair olwyn a buggies ei gyrraedd yn hwylus. Bydd yn rhoi cyfle i'r gymuned leol ac ymwelwyr ddod yn nes at fyd natur.

Bydd y cyngor yn gosod cuddfan i adar ar y llwybr bordiau. Bydd y gwaelod yn cael ei wneud o ddefnydd cynaliadwy sydd wedi'i ailgylchu. Bydd y guddfan yn cael ei adeiladu o bren a gafwyd oddi wrth gyflenwyr lleol. Bydd tyllau gwylio ar uchderau gwahanol ynddi fel bod oedolion, plant a defnyddwyr cadair olwyn yn gallu edrych ar y bywyd gwyllt.

Bydd y to'n rhoi profiad i bawb boed yn hindda neu ddrycin drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys ysgolion ar gyfer dibenion addysgol. Bydd y cyngor yn gosod byrddau sy'n egluro'r bywyd gwyllt lleol y tu fewn i'r guddfan. Bydd y guddfa'n gwella'r cyfleoedd i wylio adar ac yn hybu mwy o weithgarwch yn yr ardal tra'n ennyn diddordeb y gymuned.

Hefyd bydd dau blatfform pysgota o amgylch ymyl allanol y llyn yn cael eu gosod yn lle'r rhai presennol. Rhaid cael gwared arnynt oherwydd eu cyfle ac ni fyddai modd gwneud hyn heb yr arian hwn.

Dywedodd y Cynghorydd Martin Weale, Aelod y Cabinet ar faterion Adfywio: "Rwyf wrth fy modd ein bod wedi llwyddo i sicrhau'r cyllid yma. Bydd yn helpu i wneud Parc y Llyn yn Llandrindod yn fwy hwylus i'r cyhoedd. Mae'r llecyn hwn yn gyfleuster pwysig i dwristiaid. Gwelwyd gwaith gwella fan hyn yn barod dros y deuddeng mis diwethaf."

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod y Cabinet ar faterion Hamdden yn yr Awyr Agored: "Dyma newyddion gwych i Barc y Llyn a fydd yn gwneud yr ardal yn fwy deniadol i bobl ei fwynhau. Trwy ddefnyddio'r nodweddion diweddaraf bydd pobl leol ac ymwelwyr yn gallu dod yn agos at fyd natur."

Os hoffech chi gymryd rhan neu'n aelod o grwpiau a fyddai'n hoffi defnyddio'r cyfleusterau hyn, cysylltwch â regeneration@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu