SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Arddangos cynlluniau tai yn Aberhonddu

Image of Brecon housing plans
23 Hydref 2018 

Image of Brecon housing plans

Bydd gan drigolion sy'n byw yn Aberhonddu gyfle i weld a thrafod cynlluniau ar gyfer datblygiad tai arfaethedig yn y dref.

Bydd Gwasanaeth Tai Cyngor Sir Powys yng Ngwesty'r Castle yn Aberhonddu ddydd Iau, 25 Hydref i ddangos eu cynlluniau ar gyfer 32 o dai. Mae cynlluniau ar y gweill i adeiladu'r tai i'r gogledd o Heol y Ffynnon. Bydd y cyngor yn cynnal y digwyddiad taro heibio rhwng 12 i 7pm.

Bellach mae ymgynghoriad cyn-gynllunio wedi dechrau ar gyfer y datblygiad arfaethedig, a fydd yn rhedeg am 28 diwrnod i roi cyfle i bobl â diddordeb roi sylwadau ar y cynlluniau cyn cyflwyno cais cynllunio.

Os bydd y cynllun yn cael caniatâd cynllunio, y cyngor fydd yn rheoli'r tai newydd ac yn eu dyrannu ymhlith tenantiaid sydd ar y Gofrestr Tai Cyffredinol.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Tai: "R'yn ni am greu tai cynaliadwy, fforddiadwy o safon sy'n diwallu anghenion cymunedau lleol ar draws Powys. R'yn ni wedi ymrwymo i ddatblygu 250 o dai ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf.

"Buodd y darn hwn o dir ym mherchenogaeth y cyngor ers peth amser a bellach r'yn ni'n bwriadu adeiladu 32 o dai fforddiadwy ar y safle hwn.

"Bydd y digwyddiad galw heibio hwn yn bwysig gan y bydd yn rhoi cyfle i ni glywed barn trigolion cyn cyflwyno'r cais cynllunio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog iddyn nhw ei ystyried."

Bydd yr ymgynghoriad cyn-gynllunio'n cau ddydd Llun, 19 Tachwedd. I weld y dogfennau cyn-gynllunio ar-lein ewch i www.asbriplanning.co.uk/statutory-pre-application-consultation/ sy'n rhoi manylion ar sut y gallwch chi wneud sylwadau ar y cynlluniau sydd ar y gweill.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu