Arddangos cynlluniau tai yn Aberhonddu

Image of Brecon housing plans
23 Hydref 2018 

Image of Brecon housing plans

Bydd gan drigolion sy'n byw yn Aberhonddu gyfle i weld a thrafod cynlluniau ar gyfer datblygiad tai arfaethedig yn y dref.

Bydd Gwasanaeth Tai Cyngor Sir Powys yng Ngwesty'r Castle yn Aberhonddu ddydd Iau, 25 Hydref i ddangos eu cynlluniau ar gyfer 32 o dai. Mae cynlluniau ar y gweill i adeiladu'r tai i'r gogledd o Heol y Ffynnon. Bydd y cyngor yn cynnal y digwyddiad taro heibio rhwng 12 i 7pm.

Bellach mae ymgynghoriad cyn-gynllunio wedi dechrau ar gyfer y datblygiad arfaethedig, a fydd yn rhedeg am 28 diwrnod i roi cyfle i bobl â diddordeb roi sylwadau ar y cynlluniau cyn cyflwyno cais cynllunio.

Os bydd y cynllun yn cael caniatâd cynllunio, y cyngor fydd yn rheoli'r tai newydd ac yn eu dyrannu ymhlith tenantiaid sydd ar y Gofrestr Tai Cyffredinol.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Tai: "R'yn ni am greu tai cynaliadwy, fforddiadwy o safon sy'n diwallu anghenion cymunedau lleol ar draws Powys. R'yn ni wedi ymrwymo i ddatblygu 250 o dai ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf.

"Buodd y darn hwn o dir ym mherchenogaeth y cyngor ers peth amser a bellach r'yn ni'n bwriadu adeiladu 32 o dai fforddiadwy ar y safle hwn.

"Bydd y digwyddiad galw heibio hwn yn bwysig gan y bydd yn rhoi cyfle i ni glywed barn trigolion cyn cyflwyno'r cais cynllunio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog iddyn nhw ei ystyried."

Bydd yr ymgynghoriad cyn-gynllunio'n cau ddydd Llun, 19 Tachwedd. I weld y dogfennau cyn-gynllunio ar-lein ewch i www.asbriplanning.co.uk/statutory-pre-application-consultation/ sy'n rhoi manylion ar sut y gallwch chi wneud sylwadau ar y cynlluniau sydd ar y gweill.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu