SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Safle ysbyty Canolbarth Cymru, Talgarth - Datganiad Sefyllfa

Click here to go to the 'Powys Community Safety Partnership' webpage

30/07/2017

Ar ddydd Iau 24 Awst, galwyd cyfarfod o Grwp Rheoli'r Gymdogaeth yng Ngorsaf Heddlu Aberhonddu i drafod hen safle Ysbyty Canolbarth Cymru yn Nhalgarth.

Cydlynwyd y cyfarfod gan Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Powys, ac ymhlith y partneriaid oedd Heddlu Dyfed Powys, yr Awdurdod Lleol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Gwasanaeth Tân ac Achub, Cynghorwyr o Gyngor Sir Powys a Chyngor Tref Talgarth, trigolion a datblygwyr y safle.  Mae'r safle wedi bod yn dipyn o her dros y blynyddoedd diweddar ac mae trigolion wedi profi cryn dipyn o ymddygiad gwrthgymdeithasol o ganlyniad i ymwelwyr yn ymddwyn yn amhriodol ac yn aml yn tresmasu.

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Powys (sy'n gyfrifol am leihau trosedd ac anhrefn) wedi cymryd y cam anarferol o gynnwys pawb sydd wedi'u heffeithio gan y safle yng Ngrwp Rheoli'r Gymdogaeth ac yn bwriadu defnyddio hwn fel ffordd i ddatrys problemau a chreu gwell perthynas rhwng partneriaid a rhanddeiliaid.

Yn ystod y cyfarfod, roedd cyfle i bob sefydliad a thrigolion a'r datblygwr, dynnu sylw at bryderon ac yna cyfrannu at ymdrechion i ddatrys y problemau.

O bryder arbennig i'r grwp yw diogelwch strwythurol yr adeilad, llygredd asbestos ac ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl sydd am grwydro'r safle.   Roedd pawb yno am roi gwybod i unrhyw un sy'n ystyried dod i'r safle am y perygl o asbestos ar y tir a all arwain at salwch difrifol.  Mae'r adeiladau'n anniogel ac yn beryglus, mae'r lloriau'n malu ac mae perygl o ddarnau'n syrthio o'r to a'r nenfwd.

Mae'r bartneriaeth wedi cytuno ar nifer o gamau i dargedu'r ardal a fydd yn cynnwys mwy o batrôls gan yr heddlu a chamau llymach wrth ddelio â thresmaswyr, defnyddio dulliau adnabod rhifau cofrestru awtomatig a chysylltu â cheidwaid y cerbydau hynny sydd wedi bod yn yr ardal.  Byddan nhw hefyd yn gwella diogelwch ar y safle, byrddio'r ffenestri a chryfhau'r ffensys ac yn ystyried defnyddio CCTV.

Mae'r grwp am bwysleisio nid yn unig y mae ymwelwyr yn peryglu eu bywydau eu hunain ar y safle ond hefyd yn peryglu bywydau aelodau'r gwasanaethau brys a fyddai'n gorfod dod yno pe bai yna ddamwain difrifol.

Meddai llefarydd ar ran y Bartneriaeth: "Rydym yn gwerthfawrogi fod rhai pobl yn chwilfrydig ac am grwydro gweddillion yr adeilad, ond mae pryder y gall arwain at ddamwain difrifol a fydd yn peryglu eraill hefyd.

"Mae'r Bartneriaeth am leihau achosion o drosedd ac anhrefn a bydd yn parhau i weithio gydag eraill i fynd i'r afael â throseddwyr ac atal achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu