1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Gwneud Cais dan Ryddid Gwybodaeth

Daeth Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 i rym ar 1 Ionawr 2005.  Mae'r Ddeddf honno'n rhoi hawl i chi weld gwybodaeth sydd gan y cyngor oni bai fod y wybodaeth dan sylw'n dod o dan eithriadau'r Ddeddf.

 

Gwybodaeth y gofynnir amdani'n aml (setiau data)

Mae'n bosibl y bydd rhywfaint o wybodaeth a ryddhawyd trwy gais Rhyddid Gwybodaeth neu Reoliadau Amgylcheddol o ddiddordeb i'r cyhoedd.  Yn yr achosion hyn byddwn yn cyhoeddi'r wybodaeth hyn mewn setiau data.

Gweld setiau data Treth y Cyngor

Gweld setiau data Trethi Busnes

Gweld setiau data ar safonau Gwerthu Tai Cenedlaethol

Sut ydw i'n gwneud cais?

I wneud cais, llenwch y ffurflen ar y dudalen yma. 

Rhaid i gais dilys:

  1. fod yn ysgrifenedig (gan gynnwys e-bost a ffurflenni ar-lein)
  2. ddatgan enw'r ymgeisydd a chyfeiriad post ar gyfer gohebu; a
  3. rhaid iddo ddisgrifio'n ddigonol y wybodaeth y mae'n gofyn amdani.

I'ch helpu chi i wneud cais dilys sy'n arwain at ateb eich cwestiwn yn iawn, byddwn yn cysylltu â chi pan dderbyniwn eich cais, i drafod pa wybodaeth sydd ar gael.

Wrth wneud cais am wybodaeth

  1. byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy lythyr a oes gennym y math o wybodaeth rydych wedi ei disgrifio yn eich cais; ac
  2. os felly, byddwn yn cyfleu'r wybodaeth yma i chi.

Derbyn y wybodaeth

Gallwch esbonio sut yr hoffech chi dderbyn y wybodaeth. Gallai hynny fod trwy lythyr, ar ffurf crynodeb neu trwy archwilio'r wybodaeth yn swyddfeydd y Cyngor ar ddyddiad ac amser sy'n gyfleus i bawb.  Mae'n bosibl mai chi fydd yn talu unrhyw gostau sy'n gysylltiedig â hyn.

Darllenwch y wybodaeth y mae'r Cyngor wedi'i chyhoeddi cyn gwneud cais.Beth alla' i ofyn amdano?

Gwybodaeth

Gallwch ofyn am y wybodaeth sydd gennym ar yr adeg y byddwch chi'n gwneud y cais. Gallai'r wybodaeth fod ar unrhyw ffurf, e.e. dogfennau papur, allbrintiadau cyfrifiadurol, crynodebau, mapiau, cynlluniau, ffotograffau ac ati.

Wrth wneud cais, mae'n rhaid i chi ddisgrifio'r wybodaeth rydych chi'n ceisio dod o hyd iddi a rhoi cymaint o fanylion ag y gallwch.

Gwybodaeth amgylcheddol

  • Gellir dod o hyd i wybodaeth amgylcheddol ar y wefan yma, ac mae cyhoeddiadau'r cyngor i'w cael trwy'r wybodaeth y mae'r cyngor yn ei chyhoeddi.
  • Gall ymgeiswyr archwilio cofrestri a dogfennau yn un o safleoedd y cyngor yn rhad ac am ddim
  • I wneud cais i weld gwybodaeth amgylcheddol nad yw i'w gweld ar y wefan, llenwch y ffurflen ar waelod y dudalen yma.

Mae canllaw i'r rheoliadau gwybodaeth amgylcheddol i'w weld ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Ymholiadau Cyffredinol

Os oes gennych unrhyw ymholiad cyffredinol, cysylltwch â'r adran Rheoli Gwybodaeth gan ddefnyddio'r manylion cysylltu ar y dudalen yma.

Darllen pellach

Mae gwefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn cynnwys gwybodaeth fanwl am y math o wybodaeth y gallwch ofyn amdani, beth i'w wneud cyn gwneud cais, gofynion cyfreithiol sy'n gysylltiedig â chais, sut i eirio cais, a rhestr o bethau i'w gwneud neu eu hosgoi gyda Gwybodaeth.

 

Eithriadau

Mae eithriadau'n cynnwys gwybodaeth a allai niweidio buddiannau masnachol, gwybodaeth a gafwyd yn gyfrinachol, a data personol pobl.

Mae rhestr hir o eithriadau, gan gynnwys eithriadau amgylcheddol, ynghyd ag esboniad a chyngor, i'w gweld ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Data.Amserlen a ffioedd

Amserlen

Mae gan y cyngor 20 diwrnod gwaith i ymateb i unrhyw ymgeisydd. Gellir ymestyn yr amserlen i 40 diwrnod  os yw'r cais yn gymhleth neu'n fawr iawn.

Ffioedd

Gall Cyngor Sir Powys godi swm rhesymol am baratoi'r wybodaeth.  Byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy lythyr beth fydd y gost. Os na fyddwch wedi talu o fewn 60 diwrnod, byddwn yn cymryd nad ydych chi am gael y wybodaeth.

 

A all y Cyngor wrthod fy nghais am wybodaeth?

Gall. Gellir gwrthod ceisiadau blinderus sy'n cael eu hailadrodd dro ar ôl tro gyda'r nod o lesteirio gwaith y Cyngor. Gall y Cyngor wrthod cyd-fynd â chais am wybodaeth lle mae'r Cyngor yn amcangyfrif y byddai costau cydymffurfio â'r cais yn uwch na'r uchafswm y mae'r Llywodraeth wedi'i osod, neu pan na fydd cais yn cynnwys y wybodaeth orfodol sy'n cael ei hamlinellu yn yr adran 'Sut ydw i'n gwneud cais?'

Gall y Cyngor hefyd wrthod cydymffurfio â chais am wybodaeth os yw'r wybodaeth honno'n cael ei hystyried yn eithriedig dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Byddwch yn cael esboniad o'r rhesymau dros wrthod eich cais am wybodaeth.

 

Beth os nad ydw i'n fodlon, neu os cafodd fy nghais ei wrthod?

Os nad ydych yn fodlon â'r penderfyniad, h.y. os gwrthodwyd eich cais, neu os ydych yn credu na wnaethom ni drin eich cais yn gywir, gallwch wneud cwyn ffurfiol dan Weithdrefn Gwyno'r Cyngor.

Os nad ydych yn fodlon â'r penderfyniad, neu os methodd y Cyngor ag ymateb i chi o fewn yr amser a nodwyd yn y Weithdrefn Gwyno, neu o fewn y cyfnod y cytunwyd arno gennych chi a'r Cyngor, gallwch wneud cais i'r Comisiynydd Gwybodaeth am adolygiad annibynnol, ac anfon y cais hwnnw i'r:

Comisiynydd Gwybodaeth

Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Ffôn: 01625 545700

Gwefan: http://ico.org.uk

Make a FIO request here Translation Required: Make a Freedom of Information request (or EIR)

 

Cysylltiadau

Rhowch sylwadau am dudalen yma
 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu