Cyfle i gyfrannu sylwadau ar y cynllun hawliau tramwy

Image of some ramblers
29 Hydref 2018 

Image of some ramblers

Mae gwahoddiad i'r bobl sy'n mwynhau rhwydwaith hawliau tramwy'r sir neu'n helpu i gynnal a chadw'r rhwydwaith gyfrannu sylwadau ar fersiwn drafft o Gynllun Gwella Hawliau Tramwy deg mlynedd - a ysgrifennwyd yn dilyn ymgysylltu ac ymgynghori helaeth y llynedd.

Mae'r cynllun yn manylu ar amrywiaeth o gamau gweithredu y bydd tîm Cefn Gwlad y cyngor, ynhgyd â phartneriaid eraill fel y Cynghorau Tref a Chymuned a gwirfoddolwyr yn ceisio mynd i'r afael â hwy dros y deng mlynedd nesaf nid yn unig i gynnal a chadw'r rhwydwaith, ond hefyd i'w wella i bawb sy'n ei ddefnyddio.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Mae Powys yn sir brydferth ag iddi rwydwaith hawliau tramwy helaeth sy'n agor rhannau o'n sir i bawb sy'n caru cefn gwlad. O farchogaeth i feicio mynydd, o deithiau cerdded i'r teulu i redeg traws gwlad, mae ein rhwydwaith yn cynnig rhywbeth arbennig iawn i bawb sydd am ddarganfod beth all natur a'r awyr agored ei wneud i'w hiechyd meddwl a'u llesiant. 

"Er bod adnoddau'n dynn, rydym wedi manylu ar gynllun a fydd yn caniatáu i ni gynnal y rhwydwaith i'n holl drigolion ac i'r cannoedd o ymwelwyr sy'n dod yn llu i Bowys bob bwlyddyn. Cyn i ni ei gymeradwyo, hoffem wahodd ein trigolion i gyfrannu sylwadau arno trwy gwblhau ein harolwg."

Gall trigolion ddweud eu dweud ar y cynllun trwy fynd i www.powys.gov.uk/dweudeichdweud a dilyn y dolenni i'r Arolwg o'r Cynllun Hawliau Tramwy.  

Budd y ddolen yn tywys pobl i dudalen lle mae copi o'r fersiwn drafft o'r cynllun cyfredol, dolen i'r arolwg, set o bosteri sy'n helpu pobl i weld pa gamau gweithredu sy'n cael eu hawgrymu ar gyfer y deg mlynedd nesaf, animeiddiad sy'n esbonio ychydig am y cynllun ac sy'n cynnwys nifer o ffeithiau difyr am y rhwydwaith, a ffilm fer sy'n dwyn sylw at y rhan bwysig sydd gan wirfoddolwyr yn y gwaith o gadw'r rhwydwaith ar agor a sut i wneud cais. 

O dan ddeddfwriaeth rhaid i'r ymgynghoriad barhau am 12 wythnos a daw i ben ddydd Mawrth 15 Ionawr 2019.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu