Gwnewch yn siwr eich bod yn amlwg ar y ffyrdd y gaeaf yma

Image of people wearing reflective gear
29 Hydref 2018 

Image of people wearing reflective gear

Mae'r cyngor sir yn annog defnyddwyr ffyrdd ar hyd a lled Powys i sicrhau eu bod yn gallu gweld a bod eraill yn eu gweld min nos wrth i'r nosweithiau dywyllu'n gynt.

Mae Uned Diogelwch ar y Ffyrdd Cyngor Sir Powys am i'r holl ddefnyddwyr ffyrdd 'fod yn amlwg a bod yn ddiogel' wrth i'r gaeaf ddynesu.

Mae'r Uned Diogelwch ar y Ffyrdd hefyd yn atgoffa gyrwyr, beicwyr modur a beicwyr i wirio bod y goleuadau'n gweithio'n iawn ar eu cerbydau, ac yn atgoffa cerddwyr w beicwyr i wisgo rhywbeth llachar ac adlewyrchol, p'un a ydynt yn cerdded neu'n seiclo i'r gwaith neu'r ysgol neu'n mynd â'r ci am dro.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Cabinet â chyfrifoldeb am Ddiogelwch ar y Ffyrdd: "Pan fydd y clociau'n cael eu troi'n ôl, min nos yn dod yn gynt a'r tywydd fel arfer yn gwaethygu, gall cerddwyr, beicwyr a beicwyr modur fod yn arbennig o ddiamddiffyn.

"Fodd bynnag, mae yna gyfres o gamau syml y gall unrhyw un eu cymryd i wella diogelwch ar y ffordd, yn enwedig pan fydd y gwelededd neu gyflwr y ffordd yn ddrwg.

"Mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i edrych ar ein holau ein hunain ac i ofalu am ein gilydd ar y ffordd gydol y flwyddyn. Fodd bynnag, mae hyn hyd yn oed yn bwysicach yn ystod misoedd y gaeaf pan fydd hi'n tywyllu'n gynharach a chyflwr y ffordd a gwelededd ar eu gwaethaf. Mae cymryd ychydig o gamau syml, yn sicrhau bod modd i ni weld a chael ein gweld yn bwysig dros ben, a byddem yn falch pe byddai pawb yn y sir i sicrhau eu bod yn cadw'n saff."

Mae damweiniau ar y ffordd yn cynyddu wrth i'r nosweithiau dywyllu ac wrth i'r tywydd waethygu. Defnyddwyr mwyaf diamddiffyn ein ffyrdd, er enghraifft plant, yr henoed, beicwyr a beicwyr modur sy'n dioddef fwyaf yn sgil hyn. Fodd bynnag, os ydych yn teithio i'r gwaith, yr ysgol neu'r siop, mae sawl peth y gallech ei wneud i sicrhau bod pobl yn gallu'ch gweld.

Yn y car

• Gwiriwch fod eich holl oleuadau'n gweithio, a defnyddiwch nhw. Os nad oes modd eich gweld chi'n iawn, rydych mewn perygl, ac os oes rhai o'ch goleuadau heb fod yn gweithio, yna rydych yn torri'r gyfraith.
• Byddwch yn ymwybodol nad yw defnyddwyr eraill y ffordd o bosibl yn gwneud dim i sicrhau eu bod yn weladwy. Gwyliwch hwy. Bydd defnyddio'ch goleuadau yn eich helpu chi i weld ac i osgoi defnyddwyr eraill.

Beicio

• Mae llawer o'r damweiniau sy'n ymwneud â beiciau yn ystod nosweithiau tywyll yn digwydd oherwydd bod y beicwyr yn gwisgo dillad tywyll a ddim yn defnyddio goleuadau nac adlewyrchwyr. Mae'r gyrrwr yn chwilio am oleuadau, felly pan fydd beiciwr yn ymddangos heb oleuadau, mae'n anodd ei weld.
• Mae'r gyfraith yn mynnu bod yn RHAID i'ch beic fod â golau gwyn ynghynn ar y tu blaen a golau coch ynghynn ar y cefn. Mae'n rhaid i chi hefyd fod ag adlewyrchydd coch yn y cefn.
• Mae adlewyrchwyr gwyn yn y tu blaen hefyd yn helpu i sicrhau bod modd eich gweld, ac mae adlewyrchwyr ar y sbôcs hefyd yn gallu helpu defnyddwyr eraill y ffordd a cherddwyr eich gweld chi o'r ochr.
• Mae tâp adlewyrchol ar gael, a chapiau falfiau sy'n fflachio. Mae unrhyw ran sy'n symud, er enghraifft y pengliniau a'r fferau (pigyrnau) a'r falfiau, ac sydd naill ai'n adlewyrchol neu'n oleuedig, yn dwyn sylw'r gyrrwr.
• Mae gwisgo dillad sy'n llachar, ac os yn bosibl, yn adlewyrchol yn dda hefyd, ond rhaid i chi dybio bob tro nad yw'r gyrrwr wedi'ch gweld.

Cerdded

• Os ydych yn cerdded wedi iddi nosi, neu pan mae'r gwelededd yn wael, er enghraifft ar ddyddiau niwlog neu gymylog, gwisgwch rywbeth llachar ac adlewyrchol, p'un a ydych yn cerdded neu'n seico i'r gwaith neu'r ysgol neu'n mynd â'r ci am dro. Mae tennynau, coleri neu gotiau llachar bellach ar gael i gwn hefyd.
• Mae bod yn ymwybodol o'r hyn sydd o'ch cwmpas hefyd yn bwysig, felly tynnwch y clustffonau yna allan, a gadewch eich ffôn yn eich poced.

Beiciau modur

• Gyrrwch eich beic mewn lle mwy amlwg ar y ffordd, allan o'r cyrb ac yn agosach at ganol y lôn. Bydd hyn yn helpu eraill i'ch gweld chi ac yn rhoi gwell cyfle i chi weld ffyrdd culach ac o amgylch coed a physt lamp. Bydd hyn yn rhoi mwy o gyfle hefyd i chi ac eraill ymateb os bydd problem yn codi.
• Fel yn achos pob cerbyd arall, mae beic sy'n llachar ac yn ddisglair, a helmed ddisglair yn golygu y bydd pobl yn cael gwell cyfle i'ch gweld. Gallai dillad llachar neu olau helpu gyrwyr y tu ôl i chi eich gweld chi.
• Peidiwch â defnyddio fisor lliw min yn y tywyllwch oherwydd bydd yn ei gwneud yn anodd gweld cerddwyr a beicwyr mewn dillad tywyll.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu