1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch chi nawr weld balans eich Cyfrif Rhent ar-lein
Darllen mwy

Cynllun Powys yn Un

Image cynrychioli Cynllun Powys yn Un
One powys plan image

Ymrwymiad parhaus i weithio mewn partneriaeth i ddarparu
gwasanaethau gwell ac effeithiol ar hyd a lled y sir. 

 

Mae'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru), a ddaeth i rym Ebrill 2015, am wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Darllen Rhagor

 Pum blaenoriaeth ar gyfer gwella

Social Care

Pum blaenoriaeth ar gyfer gwella

Rydym yn gweithio i wella gofal ac ansawdd bywyd i bobl yn ein cymunedau. Darllenwch y bwletinau a'r straeon a gwyliwch y ffilmiau am ein gwaith.

 

Stronger Communities

Cymunedau Cryfach

Ceisio gweithio i adeiladu cymunedau cryfach yw un o'n blaenoriaethau ar gyfer gwella.

 

Children & Young people

Plant a Phobl Ifanc

Ceisio gweithio gyda phlant a phobl ifanc yw un o'n blaenoriaethau ar gyfer gwella.

 

Transforming learning and skills

Trawsnewid dysgu a sgiliau

Ceisio gweithio ar ddysgu a sgiliau yw un o'n blaenoriaethau ar gyfer gwella.

 

Organisations & partnership

Sefydliadau a phartneriaethau

Ceisio gweithio gyda sefydliadau i ddatblygu partneriaid yw un o'n blaenoriaethau ar gyfer gwella.Cynllun ar gyfer newid rhwng holl bartneriaid Bwrdd Gwasanaethau Lleol Powys

Trwy gynhyrchu cynllun rhesymegol, gall ein trigolion ddarganfod beth rydyn ni'n bwriadu ei wneud, a pha ganlyniadau gallant eu disgwyl.

Mae'r cynllun yn gosod allan 5 blaenoriaeth ar gyfer gwella a fydd yn tywys gwaith y cyngor hyd at o leiaf 2017. Mae'n disgrifio'r problemau sy'n bwysig i bobl Powys, ac yn darparu darlun eglur o sut y byddwn yn gweithio gyda'n partneriaid i fynd i'r afael â nhw.

Pwy sy'n rhan o hwn?

Sefydlwyd Bwrdd Gwasanaethau Lleol Powys fis Ebrill 2009. Mae'r Bwrdd yn dwyn ynghyd arweinwyr y sefydliadau canlynol:

Mae gan Fwrdd Gwasanaethau Lleol Powys nifer o swyddogaethau allweddol:-

  • Datblygu gweledigaeth tymor hir a blaenoriaethau ar gyfer Powys (Cynllun Powys yn Un)
  • Darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad
  • Mynd i'r afael â phroblemau trawsbynciol penodol nad oes modd eu datrys mewn dulliau eraill

Gweld sefydliadau'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol sy'n gyfrifol am y gwahanol gamau gweithredu / mesurau yng nghynllun Powys yn Un [366KB]

Darllenwch Gynllun Powys yn Un:

*Ym mis Mai 2016 cytunodd bartneriaid Bwrdd Gwasanaethau Lleol Powys  diweddariad o'i Gynllun Powys yn Un 2014-17 [872KB]  Mae'r diweddariad yn cadarnhau ein blaenoriaethau ar gyfer gwella ac yn amlinellu rhai o'r newidiadau a wnaed gennym i gryfhau'r cynllun. 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu