1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Ein perfformiad

Image cynrychioli Ein perfformiad

Adroddiad Perfformiad Blynyddol

Rydym yn cyhoeddi adroddiad perfformiad blynyddol er mwyn rhoi gwybod i chi sut wnaethon ni berfformio yn erbyn ein Cynllun Gwella Corfforaethol.  Mae'r cynllun hwn yn nodi'r amcanion llesiant tymor hir rydym yn gweithio tuag atynt er mwyn sicrhau ein bod ni'n gwneud ein rhan i wella llesiant cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru.

Mae'r adroddiad diweddaraf ar berfformiad blynyddol yn esbonio'r cynnydd a wnaed yn ystod 2017 - 18 er mwyn cyflwyno'r amcanion llesiant sydd wedi'u nodi yn ein Cynllun Gwella Corfforaethol 2016-20 (diweddariad 2017).

Mae'r adroddiad yn rhoi trosolwg o'r gwahaniaeth rydym wedi'i wneud i'n trigolion a'r cymunedau.  Mae'n tynnu sylw at y meysydd hynny sy'n gwneud yn dda a lle mae angen gwella.  Mae hefyd yn dangos sut mae ein perfformiad ni'n cymharu â chynghorau eraill yng Nghymru mewn meysydd pwysig megis addysg, tai a phriffyrdd.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2017-2018 [1MB]

Fframwaith Adrodd Blynyddol y Cyngor (FfABC) - Gofal Cymdeithasol

Caiff adroddiad ei lunio bob blwyddyn o'r enw 'Adroddiad Gorolwg Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Statudol', ynghyd â dogfennau ategol. Diben yr adroddiad hwn yw cyflwyno darlun y gellir ei adnabod o wasanaethau a ddarperir ac a gyflwynir gan wasanaethau cymdeithasol. Mae'n rhoi amlinelliad o'r hyn yr ydym wedi'i gyflawni yn ystod y 12 mis diwethaf ac yn amlygu ein blaenoriaethau a'n camau gweithredu i wella ar gyfer y dyfodol.

Mynd at y dudalen FfABC

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu