Llwyddiant wrth erlyn am dybaco anghyfreithlon

Image of some cigarettes

8 Tachwedd 2018

Image of some cigarettes

Dedfrydwyd dyn o'r Drenewydd i Orchymyn Cymunedol 12-mis wedi iddo gael ei erlyn gan Gyngor Sir Powys am werthu tybaco anghyfreithlon ag ynddo lefelau uchel o gadmiwm ar y cyfryngau cymdeithasol.

Erlynwyd Matthew Rawsthorne o 207, Lôn y Wennol, y Drenewydd, gan Wasanaeth Safonau masnach y cyngor fel rhan o Operation Date, sef ymgyrch barhaus i geisio atal cyflenwi tybaco anghyfreithlon yn y sir.

Plediodd Rawsthorne yn euog i ddwy drosedd o dan Ddeddf Nodau Masnach 1994 a phedair trosedd o dan Reoliadau Tybaco a Chynhyrchion Cysylltiedig 2016 - a dwy o'r troseddau hynny am beidio â phrofi rhybuddion iechyd digonol a dwy am beidio â defnyddio geiriad Saesneg, yn unol â gofynion y rheoliadau.

Yn Llys Ynadon Llandrindod ddydd Mercher, 7 Tachwedd, clywodd yr ynadon bod swyddogion wedi cipio swm mawr o dybaco anghyfreithlon o gartref y diffynnydd fis Tachwedd 2017 fel rhan o ymchwiliad gan y gwasanaeth safonau masnach.

Clywodd yr ynadon hefyd i Rawsthorne fod â hanes o hysbysebu cynhyrchion tybaco anghyfreithlon ar Facebook, a dangoswyd rhannau o adroddiad fforensig ar ei ffôn symudol. Yn ogystal â hyn, dywedwyd wrthynt fod perchnogion y nod masnach wedi cadarnhau bod y tybaco'n ffug, ac nad oedd yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth briodol o ran gofynion labelu ac roedd y rhybuddion diogelwch angenrheidiol ar goll.

Profwyd samplau o'r tybaco ffug gan yr adran safonau masnach, a gwelwyd bod ganddynt lefelau rhy uchel o gadmiwm, sef metel trwm a fyddai'n achosi risgiau uwch i iechyd.

Dedfrydodd yr ynadon orchymyn cymunedol 12 mis i Rawsthorne, gan orchymyn iddo wneud 200 awr o waith di-dâl yn y gymuned. Gorchmynnwyd y diffynnydd hefyd i dalu costau llawn o £4,670 ynghyd â thâl ychwanegol o £85 i'r dioddefwyr.

Dywedodd y Cyng James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Safonau Masnach: "Mae mynd i'r afael â chyflenwi tybaco ffug ac anghyfreithlon yn un o flaenoriaethau'r Gwasanaeth Safonau masnach. Rydym yn awyddus i gynyddu dealltwriaeth o'r effaith sydd ganddo ymhlith ysmygwyr a chymunedau lleol pan fydd gweithgareddau cysgodol yn digwydd gyda chynhyrchion anghyfreithlon.

"Dylai hyn fod yn rhybudd hefyd i'r rheiny sy'n ymhél â chyflenwi a gwerthu tybaco anghyfreithlon y byddwn yn cymryd y camau gweithredu priodol ac angenrheidiol gyda'n partneriaid i ymladd yn erbyn hyn."

Dywedodd Clive Jones, Arweinydd Proffesiynol y Cyngor ar Safonau Masnach, Diogelwch Cymunedol a Chynllunio Argyfwng: "Dros y ddwy flynedd diwethaf, rydym wedi cipio bron i 50,000 o sigaréts a 50kg o dybaco anghyfreithlon fel rhan o'n hymgyrch gyffredinol, sef Operation Date, ar gynhyrchion anghyfreithlon.

"Mae cyflenwi tybaco anghyfreithlon yn osgoi cydymffurfio â mesurau llywodraeth i reoli tybaco, er enghraifft, peidio â gwerthu tybaco i blant, ac mae rhagor ohono ar gael. Mae hyn yn ei gwneud yn fwy tebygol y bydd y bobl ifanc yn dechrau ysmygu a gwelwn fod cynhyrchion ffug yn aml yn cynnwys lefelau uchel o fetel trwm megis cadmiwm.

"Mae ein goruchwyliaeth o weithgareddau anghyfreithlon gyda chynhyrchion ffug o unrhyw fath yn cynyddu, a gofynnwn i ddefnyddwyr gwefannau ocsiwn, neu unrhyw un sy'n derbyn sy'n cael cynnig nwyddau y mae ganddo amheuon ynghylch eu dilysrwydd fod yn wyliadwrus a'n rhybuddio ni ynghylch unrhyw werthwyr amheus trwy ein mannau cysywllt. Neu gallwch ffonio ar Crimestoppers ar 0800 555 111.

"Ni fyddai'r gweithredu yma wedi bod yn bosibl heb gymorth Heddlu Dyfed Powys, a hoffem ddiolch i swyddogion tîm plismona'r ffyrdd a'r unedau cudd-wybodaeth."

Dywedodd Suzanne Cass, Prif Weithredwr ASH Cymru: "Rydym yn canmol ymdrechion pawb fu'n rhan o'r erlyniad llwyddiannus yma, ac yn gobeithio bod hyn yn anfon neges i eraill na fyddwn yn goddef y math yma o weithgaredd.

"Tybaco anghyfreithlon yw 15 y cant o'r holl werthiant tybaco yng Nghymru ar hyn o bryd, sef yr uchaf yn y DU ac mae'n parhau i danseilio ymdrechion i fynd i'r afael â lefelau ysmygu. Mae troseddwyr yn gwerthu tybaco am bris poced i'r rheiny na fyddent fel arall yn gallu fforddio'i brynu, gan ddiystyru'r holl fesurau rheoli tybaco.

"Mae'n cynrychioli bygythiad mawr i iechyd y genedl yn gyffredinol, gan gynyddu niferoedd y rheiny sydd â risg o ddatblygu cyflyrau sy'n gysylltiedig ag ysmygu. Mae'r cyflyrau hyn yn cyfrannu at 5,388 marwolaeth a 26,489 o dderbyniadau i'r ysbyty bob blwyddyn yng Nghymru.

"Mae'n drosedd sy'n bygwth bywydau ar hyd a lled Cymru, ac mae'n rhaid targedu'r adnoddau tuag at helpu i ddiddymu'r drosedd yma.

Gellir cysylltu â Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor ar Aberhonddu 01874 623420; Llandrindod 01597 826032; a'r Drenewydd ar 01686 617524. Neu gallwch anfon e-bost at trading.standards@powys.gov.uk neu fynd i www.powys.gov.uk/tradingstandards

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu