Rheoliadau

Mae'n bosibl na fydd angen i berchnogion adeiladau rhestredig mewn Ardaloedd Cadwraeth fodloni'r gofynion hyn bob tro. Fodd bynnag, mae'n rhaid gwneud cais am ganiatâd naill ai trwy'r Cyngor neu drwy gynllun FENSA. Cofiwch y gallai fod angen Caniatâd Cynllunio ar wahân arnoch ar gyfer y gwaith.

Inswleiddio thermol

Bydd angen i'r ffenestri newydd fodloni gofynion y rheoliadau. Os oes gan y ffenestri newydd fframiau pren neu blastig, yna mae angen i'r gwydr fod â gwerth-U o 2.0W/m2K er bod modd i wydr mewn fframiau metel fod â gwerth-U fymryn yn uwch, sef 2.20W/m2K.

Sylwch fod y safonau yma'n anodd eu cyrraedd ac nid oes llawer o'r unedau ffenestri dwbl sydd ar werth ar hyn o bryd yn cyrraedd y safonau. Mae angen llawer o ofal wrth archebu ffenestri newydd, er mwyn sicrhau bod eich cyflenwr yn gallu profi y bydd yr unedau gwydr yn bodloni'r gofynion hyn. Bydd angen i'r syrfewr Rheoli Adeiladu weld tystiolaeth fod y ffenestri'n bodloni'r gofynion cyn iddo roi'r dystysgrif cwblhau i chi. Rydym yn argymell eich bod yn gadael unrhyw labeli ar y ffenestri nes y bydd y Syrfewr Rheoli Adeiladu wedi cynnal ei archwiliad.

Weithiau, bydd yn bosibl defnyddio unedau gwydr nad ydynt yn cyrraedd safon y fanyleb uchod, ond i wneud hyn, byddai'n rhaid i chi neu'ch cyflenwr ddarparu'r cyfrifiadau sy'n profi y byddai'r anghenion inswleiddio cyffredinol, serch hynny, yn cael eu diwallu. Byddai'n bosibl i hyn ddigwydd pe byddai mesurau inswleiddio eraill yn cael eu cyflwyno ar yr un adeg â gosod y ffenestr newydd - er enghraifft, inswleiddio wal geudod neu ychwanegu at y deunydd inswleiddio yn y groglofft. Mae modd i'r budd sy'n codi o'r mesurau inswleiddio ychwanegol wrthbwyso'r colledion ynni trwy'r gwydr, ond nid rhywbeth i'w drin yn ysgafn yw hyn. Byddem yn eich cynghori'n gryf i ofyn i'r Syrfewyr Rheoli Adeiladu wirio cyfrifiadau o'r fath ymhell cyn i'r ffenestri newydd gael eu gosod, er mwyn osgoi camgymeriadau drud.

Ffordd o ddianc

Dylai holl ffenestri'r ystafelloedd lle mae rhywun yn byw ynddynt ar y llawr cyntaf allu agor led y pen yn ddigon llydan i ganiatáu i chi ddianc trwyddyn nhw pe byddai tân yn bygwth eich dal yn yr ystafell. Mae hyn hefyd yn wir am ystafelloedd mewn byngalos sy'n agor i mewn i gyntedd (oni bai fod gan y cyntedd ei hun ddrws allanol y gallech ddianc drwyddo), yn ogystal â phob ystafell fewnol.  Er mwyn bodloni'r gofyniad yma, dylai fod gan bob ffenestr arwynebedd o 0.33m2 o leiaf y gellir ei agor led y pen yn ddirwystr , ac ni ddylai fod yn llai na 450mm o uchder a 450mm o led (gall y llwybr drwy'r ffenestr fod ar ongl yn hytrach nag yn syth). Ni ddylai gwaelod yr arwynebedd y gellir ei agor led y pen fod yn uwch na 1100mm o'r llawr.

Os nad yw eich ffenestri presennol yn agor yn unol â'r gofynion yma, byddem yn argymell yn gryf er eich diogelwch eich hun eich bod yn manteisio ar y cyfle i sicrhau bod eich ffenestri newydd yn cyd-fynd â'r gofynion. Nid yw hyn yn ofyniad yn y rheoliadau fodd bynnag. Y cyfan y mae'r rheoliadau'n ei orfodi yw nad yw'r ffenestri newydd yn waeth na'r rhai y maen nhw'n eu disodli. Os yw'r ffenestri presennol eisoes yn agor yn lletach na'r gofynion uchod, yna gellir gosod ffenestri newydd nad ydynt yn agor mor llydan, cyn belled nad ydynt yn llai na'r meintiau sy'n cael eu nodi uchod.

Gwydr diogelwch

Yn gyffredinol, dylai gwydrau ar lefel isel (arwynebedd gwydr o fewn 800mm i'r llawr) a gwydr mewn drysau o fewn 1500mm i lefel y llawr fod o fath a fydd yn torri'n ddiogel. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu y dylai'r ffenestri gael eu lamineiddio neu'u cryfhau. Gallwch ddefnyddio gwydr arferol mewn cwarelau bychain, fodd bynnag, cyn belled â bod y gwydr yn ddigon cryf i wrthsefyll cael ei dorri. Mae Dogfen Gymeradwy N y Rheoliadau Adeiladu yn nodi trwch gofynnol y gwydr yn ôl uchafswm ei arwynebedd - er enghraifft, mewn cwarel sengl lai na 1.1m sgwâr, byddai gwydr 8mm o drwch yn foddhaol.

Diogelwch strwythurol

Os yw'r ffenestri newydd yn lletach na'r rheiny y maen nhw'n eu disodli, neu os ydych yn gosod ffenestr newydd yn lle ffenestr grom, yna mae angen deunydd priodol i gynnal y strwythur uwchben y ffenestr. Mewn adeiladau hyn, roedd ffram bren y ffenestr yn aml yn ddigon cryf i gynnal llwyth wal neu do uwch ei ben heb lintel. Wrth gwrs, mae angen gosod lintel neu atgyfnerthu'r ffrâm newydd yn ofalus i gynnal y llwyth pan fydd ffenestr newydd yn cael ei gosod. Mae rhagor o gyngor ar sadrwydd strwythurol ar gael gan Adran Rheoliadau Adeiladu eich awdurdod lleol neu gan unrhyw aelod o gynllun FENSA.

Awyriad

Mae'n bwysig gwneud yn siwr bod awyriad yr adeilad yn ddigonol, a dylech ystyried hyn wrth benderfynu ar faint y rhannau sy'n agor mewn ffenestri newydd. Yn y rhan fwyaf o ystafelloedd, bydd un neu fwy o ffenestri sy'n agor yn mesur 5% o arwynebedd y llawr, ac yn cynnwys holltau awyru â chyfanswm maint o 8000mm2, yn ddigonol. Yn achos ceginau, ystafelloedd aml-bwrpas ac ystafelloedd ymolchi, bydd 4000mm2 yn ddigon. Dylai fod gan ystafelloedd fel hyn ddull awyru mecanyddol (e.e. gwyntyll) i ymdrin ag anwedd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu