Diweddaraf am y cyllideb

Image of money

21 Tachwedd 2018

Image of moneyMae'r cyngor wedi rhoi croeso lled-wresog i newyddion y bydd y gostyngiad yng nghyllideb Cyngor Sir Powys yn llai na'r hyn a gyhoeddwyd yn wreiddiol, a'i fod yn gam i'r cyfeiriad iawn.

Ym mis Hydref, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai 1 y cant yn cael ei dorri oddi ar arian cyllideb refeniw'r cyngor sir am 2019/20.  Ond ddoe (dydd Mawrth) mae'r gyllideb ddiwygiedig yn dangos gostyngiad o 0.5 y cant, sydd werth £0.87M ac yn cael braidd dim effaith ar y diffyg o £14 miliwn yng nghyllideb Cyngor Sir Powys am 2019/20.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ac Aelod y Cabinet ar Gyllid, y Cynghorydd Aled Davies: "Rydym yn falch bod Llywodraeth Cymru'n cydnabod y pwysau go iawn sy'n wynebu llywodraeth leol ac wedi cyfyngu ychydig ar y cwtogiad ariannol.

"Fel cynghorau eraill yng Nghymru, mae Powys yn wynebu pwysau go iawn ar gyllidebau, yn arbennig o fewn gofal cymdeithasol, ac yn gorfod gwneud dewisiadau anodd ar gyflwyno gwasanaethau yn y dyfodol.  Fe ategon ni alwad Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i glustnodi unrhyw adnoddau ychwanegol ddaeth i Lywodraeth Cymru yn dilyn cyhoeddiad y Canghellor Philip Hammond fis diwethaf, i wasanaethau lleol.

"Nid yw'r newyddion yn mynd i newid llawer o wahaniaeth i'n cyllidebau ni, ac ni fydd yn datrys ein problemau gan ein bod ni'n dal i wynebu gostyngiad aruthrol yn ein cyllideb.  Mae'r bwlch ariannol am y flwyddyn ariannol nesaf yn sylweddol a bydd yn rhoi straen difrifol ar ein gallu ni i gyflwyno gwasanaethau.

"Bydd pwysau sylweddol ar ein hysgolion, priffyrdd a gwasanaethau amrywiol eraill.  Bydd rhaid codi prisiau ac mae'n debygol y bydd swyddi'n cael eu colli o fewn y cyngor.

"Bydd y diffyg ariannol hefyd yn golygu y bydd rhaid cyflwyno cynnydd o  5% o leiaf ar dreth y cyngor  a mwy na thebyg bydd angen llawer mwy i ariannu gwasanaethau hanfodol.  Yn anffodus, mae'n anochel y bydd pawb yn derbyn llai ac yn talu mwy," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu