Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc

Grwp o sefydliadau sy'n cydweithio i wella bywydau plant a phobl ifanc ym Mhowys yw Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Powys (CYPP). 

"Ry'n ni am i holl blant a phobl ifanc Powys gyrraedd eu potensial llawn trwy allu defnyddio'r gwasanaethau maent eu hangen ac i'r gwasanaethau hynny eu gwerthfawrogi a'u parchu nhw (a'u rhieni a'u gofalwyr) a hyrwyddo'u hiechyd, eu llesiant, eu dysgu a'u datblygiad."

7 Nod Craidd

Nod CYPP yw sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc:

  • yn cael dechrau'n deg
  • yn cael amrediad cynhwysfawr o gyfleoedd addysg a dysgu
  • yn mwynhau'r iechyd gorau bosibl, ac yn rhydd oddi wrth gamdriniaeth, erledigaeth a chamfanteisio
  • yn cael cyfleoedd ar gyfer chwarae, hamdden, campau a gweithgareddau diwylliannol
  • yn cael gwrandawiad, yn cael ei drin â pharch, a'u hil a'u hunaniaeth ddiwylliannol yn cael eu cydnabod
  • yn cael cartref diogel, a chymuned sy'n cynnal llesiant corfforol ac emosiynol
  • yn osgoi anfanteision yn sgîl tlodi.

Partneriaid

Gwasanaethau Plant

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Iechyd Cyhoeddus Cymru

PAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys)

Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol

Tai

Gwasanaeth Ysgolion

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Grwp Colegau Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau Hamdden a Chefn Gwlad

G wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cyfranogiad Ieuenctid

Gwasanaeth Ieuenctid

Amrywiol Gynghorwyr

Amrywiol grwpiau gwirfoddol

Gweld yr hyn a wnawn

Mae'r CYPP yn ymwneud ag amrywiaeth o wasanaethau fel Teuluoedd yn GyntafDechrau'n Deg a Blynyddoedd Rhyfeddol


Contacts

 

Feedback about a page here

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu